ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: антикризове управління, програма, глобалізація, криза, діагностика

Анотація

Стаття присвячена антикризовому формату управління підприємствами в умовах глобалізаційних змін світової економіки. Конкретизовано основні концептуальні засади антикризового управління. Сформульовано авторський підхід до розуміння властивостей та особливостей програми антикризового управління, яка має бути основною складовою соціально-економічної системи: автор вважає, що необхідно враховувати не тільки такі властивості, як цілісність, інтегративність, комунікативність, ієрархічність, але й динамізм та впорядкованість у часі. Антикризове управління є системою управління, яка має комплексний характер та спрямована на запобігання кризовим явищам і виявлення причин кризи. У статті сформульовано основні умови, які забезпечують ефективне вдосконалення програми антикризового управління діяльністю підприємства. Виокремлені основні складові, що характеризують ефективність програми антикризового управління підприємством. Виходячи з сучасного стану економіки в процесі глобалізаційних змін запропоновано заходи щодо її вдосконалення.

Посилання

Baubion Charles. OECD Risk management: Strategic Crisis Management. Working Papers on Public Governance. OECD. 2018. no. 23. 24 p.

Романяк Г.М. Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища. Наукові записки Української академії друкарства. 2016. № 1. С. 235–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_31

Ладунка І.С., Андрюшина О.І. Антикризове управління підприємством. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 8. С. 278–281.

Коюда В.О. Управлінські рішення в системі антикризового управління підприємством Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 1 (52). С. 153–159.

Simola S. Teaching corporate crisis management through business ethics education. European Journal of Training and Development. 2014. Volume 38(5). P. 485–503.

Давиденко Н.М. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Випуск 211(1). С. 76–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211%281%29__17

Coombs W.T. Ongoing Crisis Management: Planning, Managing and Responding. 3rd ed. Thousands Oak: Sage. 2012.

Шевчук В. В. Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства. Бізнесінформ. 2019. № 5. С. 264–268.

Jereb Borut, Wrzalik Artur. Use of Expert Systems in Crisis Management. CzOTO. 2019. Volume 1 (1). Р. 406–411.

Сажієнко С.А. Роль антикризового управління в запобіганні банкрутства підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. Випуск 6 (2). С. 52–55.

Zamoum Khaled, Gorpe Tevhide Serra. Crisis Management: A Historical and Conceptual Approach for a Better Understanding of Today’s Crises. IntechOpen. 2018. P. 203–217. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76198

Baubion, Charles (2018). «OECD Risk management: Strategic Crisis Management». Working Papers on Public Governance. OECD. No. 23.

Romanyak G.M. (2016) The essence of crisis management of an enterprise in an unstable market environment. Naukovi zapysky Ukrayinsʹkoyi akademiyi drukarstva, 1, 235–239. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_31

Ladunka I.S., Andryushyna O.I. (2017) Enterprise crisis management. Ekonomika i suspilʹstvo, 8, 278–281.

Koyuda V.O. (2019) Management decisions in the enterprise crisis management system. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli,1 (52), 153–159.

Simola S. (2014) Teaching corporate crisis management through business ethics education. European Journal of Training and Development, 38(5), 485–503.

Davydenko N.M. (2015) Anti-crisis financial management at the enterprise. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Ekonomika, ahrarnyy menedzhment, biznes, 211(1), 76–80. Availableat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211%281%29__17

Coombs W.T. (2012) Ongoing Crisis Management: Planning, Managing and Responding. 3rd ed. Thousands Oak: Sage.

Shevchuk V.V. (2019) The use of preventive crisis management to stabilize the market position of the enterprise. Biznesinform, 5, 264–268.

Jereb, Borut and Wrzalik, Artur (2019) Use of Expert Systems in Crisis Management. CzOTO, 1 (1), 406–411.

Sazhiyenko S.A. (2019) The role of crisis management in preventing bankruptcy of enterprises. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, 6 (2), 52–55.

Zamoum, Khaled and Gorpe, Tevhide Serra. (2018). Crisis Management: A Historical and Conceptual Approach for a Better Understanding of Today’s Crises». IntechOpen, 203–217. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76198

Переглядів статті: 261
Завантажень PDF: 232
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Коваль, Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-43
Розділ
ЕКОНОМІКА