ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ОДЕРЖАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, конкурентна позиція, ринок олійно-жирової продукції, виробництво, соняшник

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі України. Проаналізовано особливості ринку олійно-жирової продукції, проблеми та перспективи його розвитку. Виявлено основні чинники, що сприяють позитивній динаміці розвитку олійно-жирового комплексу України. Обгрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок реструктуризації сировинної та технічної бази галузі, відродження виробництва традиційних вітчизняних олійних культур, використання інноваційних технологій, активізації роботи зі зміцнення і розширення позицій України на світових ринках. Визначено заходи щодо подальшого ефективного та конкурентоспроможного розвитку даного ринку на довгострокову перспективу.

Посилання

Буряченко О.В., Ткачук Л.М., Коваль Н.О. Конкурентоспроможність як визначальний показник ефективності діяльності підприємства. Економіка та суспільство. 2021. № 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/812

Капшук С. Ринок КНР є стратегічно важливим для українських експортерів олійно-жирової продукції. URL: https://ukroilprom.org.ua/news/stepan-kapshuk-rynok-knr-strategichno-vazhlyvym-dlya-ukraynskyh-eksporteriv-oliyno-zhyrovoy-produktsiy-273/

Поточна ситуація на олійному ринку. URL: https://ukroilprom.org.ua/news/potochna-sytuatsiya-na-oliynomu-rynku-277/ (дата звернення: 15.01.2022).

Гарбар В.А. Вплив галузевих особливостей на формування ринку олійно-жирової продукції в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 16. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/6

Казанджі А.В. Управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств олійно-жирового комплексу України : дис. … к-та екон. наук : 08.00.04 / Одеськ. держ. аграрн. ун-т. Одеса, 2019. 273 с.

Buryachenko O.V., Tkachuk L.M., Koval N.O. (2021) Konkurentospromozhnist yak vyznachalnyy pokaznyk efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Competitiveness as a determining indicator of the efficiency of the enterprise]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Еconomy and society, 32. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/812 (in Ukrainian)

Kapshuk S. (2021). Rynok KNR ye stratehichno vazhlyvym dlya ukrayinsʹkykh eksporteriv oliyno-zhyrovoyi produktsiyi [The Chinese market is strategically important for Ukrainian exporters of oil and fat products]. Retrieved from: https://ukroilprom.org.ua/news/stepan-kapshuk-rynok-knr-strategichno-vazhlyvym-dlya-ukraynskyh-eksporteriv-oliyno-zhyrovoy-produktsiy-273/ (in Ukrainian)

Potochna sytuatsiya na oliynomu rynku [The current situation in the oil market]. Retrieved from: https://ukroilprom.org.ua/news/potochna-sytuatsiya-na-oliynomu-rynku-277/ (in Ukrainian)

Garbar V.A. (2018) Vplyv haluzevykh osoblyvostey na formuvannya rynku oliyno-zhyrovoyi produktsiyi v Ukrayini [Influence of industry characteristics on the formation of the market of oil and fat products in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Еconomy and society, 32. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/6 (in Ukrainian)

Kazanji A.V. (2019) Upravlinnya vyrobnychoyu ta zovnishnʹoekonomichnoyu diyalʹnistyu pidpryyemstv oliyno-zhyrovoho kompleksu Ukrayiny [Management of production and foreign economic activity of enterprises of the oil and fat complex of Ukraine]. Candidate’s thesis. Odessa. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 121
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Буряченко, О., & Ткачук, Л. (2021). ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ОДЕРЖАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-59
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ