ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ ГАЛУЗІ: ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОЗНАВЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВПЛИВ НА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: управління, ланцюг постачання, товарознавство, готельно-ресторанна справа, стратегія

Анотація

Метою наукової статті є дослідження важливу проблему ефективності ланцюга постачання в готельно-ресторанній галузі з фокусом на оптимізацію товарознавчих процесів та їх вплив на стратегії управління. У контексті глобальних та регіональних змін у бізнес-середовищі, де важливість сталості постачання і якості продукції стає все вищою, розуміння та удосконалення ланцюга постачання стають ключовими елементами конкурентоспроможності готельно-ресторанного сектора. Визначено, що вдосконалення ланцюга постачання відіграє ключову роль у забезпеченні конкурентоспроможності та стійкості підприємств цього сектору. Встановлено, що для оптимізації товарознавчих процесів у готельно-ресторанному бізнесі можна використовувати такі методи та стратегії: інтеграція технологій, стандартизація процесів, співпраця з постачальниками, навчання персоналу, стратегії управління запасами. Зазначено, що впровадження сучасних технологій у системи управління запасами, моніторингу якості та обробки даних дозволяє покращити точність та ефективність товарознавчих процесів. Зазначено, що оптимізація товарознавчих процесів має прямий і суттєвий вплив на ефективність управління готельно-ресторанним бізнесом.

Посилання

Щербина В.В. Особливості логістичних процесів в готельно-ресторанному бізнесі. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, (1 (70), 99-114. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-1-99-114

Тимчук С.В., Нещадим Л.М. Голістичний підхід до якості обслуговування: інтеграція знань про товари у галузі ресторанного бізнесу. Економіка і суспільство. 51. 2023. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-38 (дата звернення: 2.01.2024)

Полінкевич, О. Інформаційно-комунікативні та логістичні технології організації обслуговування клієнтів готелю. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(2), 2023. 150–170.

Завадинська О. Ю., Дьяченко Р. В. Аналіз світового досвіду управління закладами ресторанної галузі. Стратегія розвитку України. №2, 2018. С. 67-70

Бочарова Н.А. Основні показники оцінки ефективності ланцюгів постачань. Економіка транспортного комплексу, вип. 34, 2019. С. 128-142

Shcherbyna, V. (2020) Osoblyvosti lohistychnykh protsesiv v hotelno-restorannomu biznesi. [Logistic processes features in the hospitality industry] Development of management and entrepreneurship methods on transport. 1(70), 99-114. (in Ukrainian)

Tymchuk S.V., Neshchadym L.M. (2023) Holistychnyi pidkhid do yakosti obsluhovuvannia: intehratsiia znan pro tovary u haluzi restorannoho biznesu [Holistic approach to service quality: integrating product knowledge in the restaurant industry] Economics and Society. 51. URL: DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-38 (accessed January 2 2024) (in Ukrainian)

Polinkevych, O. (2023) Informatsiino-komunikatyvni ta lohistychni tekhnolohii orhanizatsii obsluhovuvannia kliientiv hoteliu. [Information and Communication Technologies and Logistic Technologies for Hotel Customer Service Organization] Restaurant and Hotel Consulting. Innovations. 6(2), 150–170. (in Ukrainian)

Zavadynska O. Yu., Diachenko R. V. (2018) Analiz svitovoho dosvidu upravlinnia zakladamy restorannoi haluzi [Analysis of global experience in managing restaurant establishments] Development strategy for Ukraine. №2, Р. 67-70 (in Ukrainian)

Bocharova N.A. (2019) Osnovni pokaznyky otsinky efektyvnosti lantsiuhiv postachan. [Main Indicators for Assessing the Effectiveness of Supply Chains] Economy of the Transport Complex, Issue 34. Р. 128-142 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Тимчук, С., Нещадим, Л., & Поворознюк, І. (2024). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ ГАЛУЗІ: ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОЗНАВЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ВПЛИВ НА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>