АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ключові слова: індустрія гостинності, економіка, інформаційні технології, індикатор, інформаційна сфера, нововведення

Анотація

Індустрія гостинності є однією з основних складових економіки України. В умовах сьогодення сфера обслуговування, як і будь-яка інша, постійно трансформується під впливом глобалізації та інтеграції процесів. Так, впровадження інформаційних технологій на підприємствах індустрії гостинності та їх ефективне функціонування є індикатором позитивних змін в економіці держави, важливою передумовою інтенсифікації міжнародних зв'язків та інтеграції країни у світову спільноту. Сучасний інформаційний розвиток суспільства переживає інноваційно-технологічні, орієнтовані перетворення, зокрема це стосується сфери обслуговування. Основною метою даних перетворень виступає в першу чергу зручність, доступність, мобільність, проінформованість і гарні відносини зі своїми клієнтами.

Посилання

Гросул В., Балацька Н. Digital-маркетинг як дієвий інструмент антикризового розвитку підприємства ресторанного бізнесу в період пандемії та її рецесії. Підприємництво та інновації. 2020. № 11–2. C. 7–12. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.20

Dr. Liudmyla Neshchadym, Dr. Svitlana Tymchuk, Dr. Liubov Kovalenko, Dr. Diana Naherniuk, Dr. Valentyna Nepochatenko and Dr. Svitlana Podzihun. – «The Importance of Ecological Tourism in the Context of Hotel and Restaurant Business Management in the Conditions of Stability of Ecosystems of Territories». 36Th IBIMA International Conference, Granada, Spain has been accepted for publication and presentation at the conference. 2020. The paper will be included in the conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-5-7).

Бойко В. О., Лізон Д. Г. Використання інформаційних технологій при наданні послуг у ресторанному бізнесі. Філософські обрії сьогодення : Міжнародна науково-практична конференція (18 листопада 2021 р.) / за ред. І. Варнавської. Херсон : ХДАЕУ, 2021. С. 9–10.

Kumar Kishore, Naik Lokesha. How to create an online survey by using Google forms. International Journal of Library and Information Studies. 2016. No 6(3). P. 118–126.

Александрова И.Ю. Методология маркетингового исследования интернет-пользователей. E-Management. 2019. № 1. С. 7–18. DOI: https://doi.org/10.26425/2658-3445-2019-1-7-18

Kaden, Robert J. Guerrilla Marketing Research: Marketing Research Techniques That Can Help Any Business Make More Money; Kogan Page, 2006. 232 p.

Шацька З.Я., Семко В.В. Впровадження нових технологій на вітчизняних підприємствах: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні»: 2017 р.: матеріали Міжнар. нак.-практ. конф., 24 травня 2017 р. Київ : КНУТД, 2017. С. 370–373.

Fonseca L.M. Relationship between ISO 9001 certification maturity and EFQM Business Excellence Model results. Quality, Innovation and Prosperity. 2015. № 19(1). Р. 85–102.

Grosul V., Balaczka N. (2020) Digital marketing as an effective tool for crisis development of the restaurant business in the period of the pandemic and its recession. Entrepreneurship and innovation (electronic journal), no. 11–2, pp. 7–12. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.20

Dr. Liudmyla Neshchadym, Dr. Svitlana Tymchuk, Dr. Liubov Kovalenko, Dr. Diana Naherniuk, Dr. Valentyna Nepochatenko and Dr. Svitlana Podzihun. (2020) The Importance of Ecological Tourism in the Context of Hotel and Restaurant Business Management in the Conditions of Stability of Ecosystems of Territories. 36Th IBIMA International Conference, Granada, Spain has been accepted for publication and presentation at the conference. 2020. The paper will be included in the conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-5-7).

Boiko V.O., Lizon D.H. (2021) The use of information technology in providing services in the restaurant business. 18.11.2021 / red. I. Varnavskoi. Kherson: KhDAEU, рp. 9–10.

Kumar Kishore, Naik Lokesha (2016) How to create an online survey by using Google forms. International Journal of Library and Information Studies, no. 6(3), pp. 118–126.

Aleksandrova I. Yu. (2019) Methodology of marketing research of Internet users. E-Management, no. 1, pp. 7–18.

Kaden, Robert J. Guerrilla (2006) Marketing Research: Marketing Research Techniques That Can Help Any Business Make More Money; Kogan Page, 232 p.

Shats'ka Z.Ya., Semko V.V. (2017) “Introduction of new technologies at domestic enterprises”: International scientific-practical conference Modern determinants of business process development in Ukraine, Kyivskyj natsionalnyj universytet tekhnolohij ta dyzajnu.

Fonseca L.M. (2015) Relationship between ISO 9001 certifica-tion maturity and EFQM Business Excellence Model results. Quality, Innovation and Prosperity, no. 19(1), рр. 85–102.

Переглядів статті: 241
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Нещадим, Л., & Тимчук, С. (2022). АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-38
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають