ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МАРКЕТИНГУ ЗАКУПІВЕЛЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: маркетинг закупівель, завдання маркетингу закупівель, функції маркетингу закупівель, організація закупівель, закупівельна логістика

Анотація

Враховуючи зростання ролі маркетингу закупівель в сучасних умовах, яке пов’язане із тенденціями зменшення кількості постачальників і формування тісніших відносин з ними, формування довгострокових угод про співпрацю, узгодження зустрічнодіючих цілей стосовно управління матеріальними потоками, обґрунтовано необхідність удосконалення теоретико-методологічних підходів до визначення суті та основних елементів маркетингу закупівель. Уточнено поняття «маркетингу закупівель», обґрунтовано доцільність його впровадження при побудові системи закупівель промислового підприємства. Проаналізовано основні завдання маркетингу закупівель, реалізація яких дає можливість виконувати головні функції маркетингу закупівель, які спрямовані задовольняти потреби кінцевих споживачів підприємства. Визначено основні функції маркетингу закупівель та напрями їх забезпечення. Проведено порівняння понять «маркетинг закупівель» і «закупівельна логістика», визначено їх спільні та відмінні риси. Встановлено, що для досягнення мети маркетингу закупівель необхідне дотримання принципів відкритості та прозорості, забезпечення максимальної ефективності витрат і контролю за дотриманням процедур закупівель.

Посилання

Кушнір Т. М. Обґрунтування доцільності використання маркетингу закупівель на ринках товарів промислового призначення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 5 (16). С. 133–137.

Кушнір Т. М. Впровадження концепції маркетингу відносин в систему закупівель підприємства на ринку товарів промислового призначення. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5 (16). С. 165–169.

Кузняк Б. Я., Валявський С. М., Різник А. В. Формування ефективних взаємовідносин з постачальниками у закупівельній діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.12.7

Кіктенко З. П., Купа І. В. Взаємодія маркетингу та закупівель при управлінні запасами. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2013. № 3 (72). С. 101–107.

Старицький Т. М. Оцінка ефективності використання маркетингових моделей закупівель на промисловому ринку. Ефективна економіка. 2015. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4521

Крикавський Є.В., Похильченко О.А. Концептуальні орієнтири маркетингово-логістичного управління ланцюгами поставок: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 29 вересня – 1 жовтня 2016 р., Суми, 2016. С. 136–137.

Guiliano P. Marketing procurement: optimizing the ecosystem. URL: https://brandactive.com/marketing-procurement-optimizing-the-ecosystem

Безугла Л. С., Демчук Н. І. Маркетинг закупівель: навч. посібник. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. 240 с.

Хурдей В. Д., Грубіч Н. К. Особливості маркетингу закупівель в системі агропостачання. Наукові праці Полтавської державної академії. Серія Економічні науки. 2013. Вип. 6. Том 2. С. 318–320.

Собчишин В. М. Закупівельна логістика й логістичне управління закупівлями: сутність, функції та відмінності. Ефективна економіка. 2013. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2308

Kushnir T. M. (2018) Obgruntuvannia dotsilnosti vykorystannia marketynhu zakupivel na rynkakh tovariv promyslovoho pryznachennia [Reasoning of accuracy using of procurement marketing on market of industrial goods]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: economy, business and management, vol. 5 (16), pp. 133–137.

Kushnir T. M. (2019) Vprovadzhennia kontseptsii marketynhu vidnosyn v systemu zakupivel pidpryiemstva na rynku tovariv promyslovoho pryznachennia [Implementation of the concept of marketing relations in the enterprise purchase system in the market of industrial goods]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk - Pryazovskyi economic herald, vol. 5 (16), pp. 165–169.

Kuznyak B., Valyavsky S., Reznik A. (2021) Formuvannia efektyvnykh vzaiemovidnosyn z postachalnykamy u zakupivelnii diialnosti pidpryiemstva [Formation of effective relationships with suppliers in the procurement activity of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.12.7

Kiktenko Z. P., Kupa I. V. (2013) Vzaiemodiia marketynhu ta zakupivel pry upravlinni zapasamy [The interaction of marketing and purchasing for inventory management]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and regions. Series: Economics and Business, vol. 3 (72), pp. 101–107.

Starytskyі T. M. (2015) Otsinka efektyvnosti vykorystannia marketynhovykh modelei zakupivel na promyslovomu rynku [Evaluation of the use of marketing purchase models in the industrial market]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4521

Krykavskyi Ye. V., Pokhylchenko O. A. (2016) Kontseptualni oriientyry marketynhovo-lohistychnoho upravlinnia lantsiuhamy postavok [Conceptual guidelines of marketing and logistics management of supply chains]: zbirnyk tez dopovidei X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Marketynh innovatsii i innovatsii u marketynhu» - collection of abstracts of reports of the 10th International Scientific and Practical Conference «Marketing of Innovations and Innovations in Marketing» (pp. 136–137). Sumy: FOP Tkachov O.O.

Guiliano P. Marketing procurement: optimizing the ecosystem. Available at: https://brandactive.com/marketing-procurement-optimizing-the-ecosystem

Bezuhla L. S., Demchuk N. I. (2019) Marketynh zakupivel: navch. posibnyk [Procurement marketing: education. manual]. Dnipro: Vydavets Bila K.O., 240 p. (in Ukrainian)

Khurdei V. D., Hrubich N. K. (2013) Osoblyvosti marketynhu zakupivel v systemi ahropostachannia [Peculiarities of procurement marketing in the agricultural supply system]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi akademii. Seriia Ekonomichni nauky – Scientific works of the Poltava State Academy. Economic sciences series, vol. 6, no. 2, pp. 318–320.

Sobchyshyn V. M. (2013) Zakupivelna lohistyka y lohistychne upravlinnia zakupivliamy: sutnist, funktsii ta vidminnosti [Purchase logistics and logistical management of purchases: essence, functions and differences]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2308

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Попко, О., Сліпецький, О., & Кузьо, Н. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МАРКЕТИНГУ ЗАКУПІВЕЛЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-111
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають