РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: органічна продукція, ринок, експорт, виробництво, конкурентоспроможність, війна

Анотація

У статті висвітлені особливості розвитку та функціонування ринку органічної продукції в Україні з позиції практичного аспекту. Визначено, що органічні виробництво в Україні регламентуються положеннями Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10.07.2018 № 2496-VIII та іншими документами. Проаналізовано сучасний стан ринку органічної продукції в Україні. Визначено основні тенденції розвитку експорту органічної продукції. Висвітлено особливості функціонування ринку органічної продукції в умовах воєнного стану. Виділено нововведення у сфері органічного виробництва та з’ясовано, що розвиток виробництва органічної продукції вимагає пошуку шляхів створення здорової конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності органічної продукції.

Посилання

Городняк І., Петровський С. Аналіз ринку органічної продукції в Україні. Економічний простір. 2023. № 184. С. 31¬35. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-5

Амонс С.Е. Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 3 (22). С. 221¬236.

Хаєцька О. П. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С. 38¬48.

Берсуцька С.Я., Козичева Т.О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2(60). С. 165 172.

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 № 2496-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text

Біодинамічне сільське господарство в Україні. Огляд розвитку та поточної ситуації. Органічна платформа знань, 2023. URL: https://organic-platform.org/top_news/biodynamichne-silske-gospodarstvo-v-ukrayini-oglyad-rozvytku-ta-potochnoyi-sytuacziyi/

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2018/848 від 30 травня 2018 року про органічне виробництво і маркування органічних продуктів та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007: Європейський Союз; Регламент, Міжнародний документ, Правила [...] від 30.05.2018 № 2018/848. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_036-18#Text

Органічне виробництво в Україні. Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2022. URL: https://minagro.gov.ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini

Україна разом із ЄС відзначила Органічний день. Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2022. URL: https://minagro.gov.ua/news/ukrayina-razom-iz-yes-vidznachila-organichnij-den

Дашборд щодо експорту української органічної продукції. Дія. Бізнес. Експортний напрям. URL: https://export.gov.ua/740-eksport_ukrainskoi_organichnoi_produktsii

Корогод О. Як дипломати допомагають просувати органічних виробників на міжнародних ринках. Економічна правда, 2023. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/08/21/703411/

Висоцький Т., Ремізов А., Прокопчук Н. Органічний сектор в Україні, 2023. URL: https://organicinfo.ua/news/biofach2023-opened/

Перші 4 оператори органічної продукції отримали сертифікати українського зразка. Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2023. URL: https://minagro.gov.ua/news/pershi-4-operatori-organichnoyi-produkciyi-otrimali-sertifikati-ukrayinskogo-zrazka

1. Ghorodnjak, I., Petrovsjkyj, S. (2023). Analiz rynku orghanichnoji produkciji v Ukrajini [Analysis of the market of organic products in Ukraine]. Ekonomichnyj prostir – Economic space, 184, 31¬35. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-5 [in Ukrainian].

Amons, S.E. (2021). Stan ta perspektyvy rozvytku vyrobnyctva orghanichnoji produkciji v Ukrajini [State and prospects for the development of organic production in Ukraine]. Siljsjke ghospodarstvo ta lisivnyctvo – Agriculture and forestry, 3 (22), 221¬236 [in Ukrainian].

Khajecjka, O.P. (2019). Perspektyvy rozvytku rynku orghanichnoji produkciji v Ukrajini ta sviti [Prospects for the development of the market of organic products in Ukraine and the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualjni pytannja nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, 6, 38¬48 [in Ukrainian].

Bersucjka, S.Ja., Kozycheva, T.O. (2020). Suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku rynku orghanichnoji produkciji [Current state and prospects for the development of the market of organic products]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu – Economic Herald of Donbass, 2(60), 165¬172 [in Ukrainian].

Pro osnovni pryncypy ta vymoghy do orghanichnogho vyrobnyctva, obighu ta markuvannja orghanichnoji produkciji: Zakon Ukrajiny vid 10.07.2018 № 2496-VIII [On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products: Law of Ukraine dated July 10, 2018 No. 2496-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text [in Ukrainian].

Orghanichna platforma znanj (2023). Biodynamichne siljsjke ghospodarstvo v Ukrajini. Oghljad rozvytku ta potochnoji sytuaciji [Biodynamic agriculture in Ukraine. Overview of development and current situation]. URL: https://organic-platform.org/top_news/biodynamichne-silske-gospodarstvo-v-ukrayini-oglyad-rozvytku-ta-potochnoyi-sytuacziyi/ [in Ukrainian].

Reghlament Jevropejsjkogho Parlamentu i Rady (JeS) № 2018/848 vid 30 travnja 2018 roku pro orghanichne vyrobnyctvo i markuvannja orghanichnykh produktiv ta pro skasuvannja Reghlamentu Rady (JeS) № 834/2007: Jevropejsjkyj Sojuz; Reghlament, Mizhnarodnyj dokument, Pravyla [...] vid 30.05.2018 № 2018/848 [Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2018/848 of May 30, 2018 on organic production and labeling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No. 834/2007: European Union; Regulation, International document, Rules [...] of 30.05.2018 No. 2018/848]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_036-18#Text [in Ukrainian].

Ministerstvo aghrarnoji polityky ta prodovoljstva Ukrajiny (2022). Orghanichne vyrobnyctvo v Ukrajini [Organic production in Ukraine]. URL: https://minagro.gov.ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini [in Ukrainian].

Ministerstvo aghrarnoji polityky ta prodovoljstva Ukrajiny (2022). Ukrajina razom iz JeS vidznachyla Orghanichnyj denj [Ukraine together with the EU celebrated the Organic Day]. URL: https://minagro.gov.ua/news/ukrayina-razom-iz-yes-vidznachila-organichnij-den [in Ukrainian].

Dija. Biznes. Eksportnyj naprjam. Dashbord shhodo eksportu ukrajinsjkoji orghanichnoji produkciji [Dashboard regarding the export of Ukrainian organic products]. URL: https://export.gov.ua/740-eksport_ukrainskoi_organichnoi_produktsii [in Ukrainian].

Koroghod, O. (2023). Jak dyplomaty dopomaghajutj prosuvaty orghanichnykh vyrobnykiv na mizhnarodnykh rynkakh. Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/08/21/703411/ [in Ukrainian].

Vysocjkyj, T., Remizov, A., Prokopchuk, N. (2023). Orghanichnyj sektor v Ukrajini [Organic sector in Ukraine]. URL: https://organicinfo.ua/news/biofach2023-opened/ [in Ukrainian].

Ministerstvo aghrarnoji polityky ta prodovoljstva Ukrajiny (2023). Pershi 4 operatory orghanichnoji produkciji otrymaly sertyfikaty ukrajinsjkogho zrazka [The first 4 operators of organic products received certificates of the Ukrainian model]. URL: https://minagro.gov.ua/news/pershi-4-operatori-organichnoyi-produkciyi-otrimali-sertifikati-ukrayinskogo-zrazka [in Ukrainian]

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Негода, Ю., & Гузь, М. (2023). РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-34
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають