ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ЕКСПОРТНИМИ ТА ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: бухгалтерський облік, зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, експорт, ПДВ, оподаткування

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей обліку податку на додану вартість з експортно-імпортних операцій. Актуальність дослідження зумовлена змінами податкового законодавства та нормативного регулювання обліку ПДВ, що пов’язано із війною в Україні. Мета дослідження – систематизувати та актуалізувати інформацію щодо особливостей нарахування та обліку ПДВ для підприємств, що займаються зовнішньоекономічними операціями. Для досягнення мети в процесі дослідження виконані такі завдання: показано особливості нарахування податку на додану вартість за експортними та імпортними операціями, при цьому виокремлено особливості нарахування ПДВ з експорту та імпорту послуг; показано особливості документування операцій з експортно-імпортних операцій; розглянуто основні бухгалтерські проведення, що використовуються для облікового процесу. Методи дослідження. В ході дослідження використані загальнонаукові методи пізнання. Зокрема, це аналіз нормативної бази, а також професійної літератури, що визначає особливості нарахування та обліку податку на додану вартість в умовах війни. Синтез інформації дозволив провести систематизацію матеріалу за темою дослідження. Групування дозволило презентувати досліджений матеріал в послідовному та систематизованому вигляді. Результат дослідження дозволив показати особливості обліку та нарахування податку на додану вартість в умовах воєнних дій із врахуванням законодавчих та податкових змін, що стосуються оподаткування підприємств України. Показано, що експортні операції оподатковуються за ставкою 0%, а імпортні операції формують можливість відшкодування податку на додану вартість. При цьому зазначено особливості облікового процесу, послідовності подій з бухгалтерського обліку та документування. Практичне значення дослідження полягає в можливості його використання бухгалтерами підприємств України, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Посилання

Адамович Н. ПДВ при імпорті товарів. Фактор. Податки і бухоблік, 2018, 35-36. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/may/issue-35-36/article-36184.html

Експорт товарів: як нараховувати ПДВ? Дт-Кт. 2022. URL: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/57102-eksport-tovariv-yak-naraxovuvati-pdv

Лігазакон. Експортний ПДВ: продаж товарів. 2022. URL: https://buh.ligazakon.net/analitycs/199183_eksportniy-pdv-prodazh-tovarv

Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. Облік експортно-імпортних операцій. Accounting & Finance. Oblik i Finansi. 2017, Issue 75, p. 48–56.

Онищенко В. Бухгалтерський та податковий облік експортних операцій. Головбух. 2022. URL: https://buhplatforma.com.ua/article/8185-eksportn-operats-2020#anc_11%C2%BB»

Онищенко В. Імпорт товарів бухгалтерський облік 2022. Головбух. 2022. URL: https://buhplatforma.com.ua/article/7415-mport-tovarv-provodki»

Побожій А.С. Організація і методика обліку і аудиту зовнішньоекономічної діяльності : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістр. Суми : Сумський державний університет, 2021. 59 с.

Сліпченко Г.М. Особливості нарахування ПДВ по операціях з імпорту послуг в 2015 році. Ефективна економіка. 2015. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4265

Третьяков М. ЗЕД-послуги та ПДВ: про що потрібно знати підприємцям. Ліга Закон. 2022. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/213198_zed-poslugi-ta-pdv-pro-shcho-potrbno-znati-pdprimtsyam

Усе, що потрібно знати про ПДВ воєнного часу. Системи для бізнесу. 2022. URL: https://sys2biz.com.ua/news/use-shho-potribno-znaty-buhgalteru-pro-pdv-voyennogo-chasu/

Фатенок-Ткачук А.О., Шматковська Т.О. Особливості відображення в обліку податку на додану вартість у зовнішньоекономічній діяльності. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2010. №5. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/2980/1/Шм_2.pdf

Шматковська Т.О. Особливості відображення в обліку податку на додану вартість у зовнішньоекономічній діяльності. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2010. № 5. С. 127–131.

Adamovich N. (2018). PDV pry importi tovariv [VAT on import of goods]. Factor. Taxes and accounting, 35–36. Available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/may/issue-35-36/article-36184.html

Dt-Kt (2022). Eksport tovariv: yak narakhovuvaty PDV? [Export of goods: how to calculate VAT?]. Available at: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/57102-eksport-tovariv-yak-naraxovuvati-pdv

Ligazakon (2022). Export VAT: sale of goods. Available at: https://buh.ligazakon.net/analitycs/199183_eksportniy-pdv-prodazh-tovarv

Oliadnychuk N.V., Podlubna O.D. (2017). Oblik eksportno-importnykh operatsiy [Accounting of export-import operations]. Accounting & Finance. Oblik i Finansi. Issue 75, p 48–56.

Onishchenko V. (2022). Bukhhalterskyy ta podatkovyy oblik eksportnykh operatsiy [Accounting and tax accounting of export operations]. Golovbukh. Available at: https://buhplatforma.com.ua/article/8185-eksportn-operats-2020#anc_11%C2%BB"

Onishchenko V. (2022). Import tovariv bukhhaltersʹkyy oblik 2022 [Import of goods accounting]. Golovbukh. Available at: https://buhplatforma.com.ua/article/7415-mport-tovarv-provodki"

Pobozhiy A. S. (2021). Orhanizatsiya i metodyka obliku i audytu zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti [Organization and methods of accounting and audit of foreign economic activity]. Sumy: Sumy State University, 59 p.

Slipchenko G.M. (2015). Osoblyvosti narakhuvannya PDV po operatsiyakh z importu posluh v 2015 rotsi [Features of VAT accrual on import of services in 2015]. Effective Economy, vol. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4265

Tretyakov M. (2022). ZED-posluhy ta PDV: pro shcho potribno znaty pidpryyemtsyam [FEA services and VAT: what entrepreneurs need to know]. Liga Zakon. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/213198_zed-poslugi-ta-pdv-pro-shcho-potrbno-znati-pdprimtsyam

Systems for business (2022). Use, shcho potribno znaty pro PDV voyennoho chasu [Everything you need to know about wartime VAT]. Available at: https://sys2biz.com.ua/news/use-shho-potribno-znaty-buhgalteru-pro-pdv-voyennogo-chasu/

Fatenok-Tkachuk A.O., Shmatkovska T.O. (2010). Osoblyvosti vidobrazhennya v obliku podatku na dodanu vartistʹ u zovnishnʹoekonomichniy diyalʹnosti [Features of reflection in the accounting of value added tax in foreign economic activity]. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National University, vol. 5. Available at: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/2980/1/Шм_2.pdf

Shmatkovska T.O. (2010) Osoblyvosti vidobrazhennya v obliku podatku na dodanu vartistʹ u zovnishnʹoekonomichniy diyalʹnosti [Features of reflection in the accounting of value added tax in foreign economic activity]. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National University, vol. 5, pp. 127–131.

Переглядів статті: 208
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Болдовська, К., Ткаль, Я., & Гузь, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ЕКСПОРТНИМИ ТА ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-5
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають