АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: фінансова стійкість, воєнний стан, підприємництво, ліквідність, платоспроможність, рентабельність, оборотність

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей аналізу фінансової стійкості підприємств, що працюють в умовах війни. Мета дослідження – розглянути особливості аналізу фінансової стійкості та трактування його результатів для підприємств, що працюють в умовах воєнного стану. Актуальність дослідження зумовлена воєнними обставинами, які спричинили фінансову кризу для всіх бізнес-структур України. За допомогою фінансового аналізу аналітики мають можливість удосконалювати фінансовий стан підприємства не тільки з метою виживання, однак із метою розвитку в умовах війни. Методи і методологія. В процесі дослідження використані загальнонаукові методи пізнання. Критичний аналіз літератури дозволив узагальнити особливості оцінки фінансової стійкості підприємства за звичайних умов. Синтез інформації із ділової літератури дозволяє згрупувати та виявити ключові проблеми, з якими стикаються підприємництва в умовах війни. З використанням дедуктивних методів можна дійти висновку щодо особливостей трактування результатів аналізу фінансової стійкості в умовах воєнного стану. Результати дослідження передбачають можливість узагальнення особливостей діяльності підприємства в умовах війни та особливості формування його платоспроможності, фінансового стану, оборотності та рентабельності. В статті відображено закономірності формування ключових показників фінансової стійкості, а також показано як вони можуть змінюватися в залежності від дій підприємства в умовах воєнного стану. Новизна дослідження полягає в систематизації даних щодо трактування фінансової стійкості в умовах війни. Зокрема, в умовах воєнного часу для багатьох підприємств занижені або завищені показники фінансової стійкості розглядаються в межах нормативних за умови забезпечення безпеки бізнесу, збереження робочих місць та організації виплат за обов’язковими зобов’язаннями. Практичне значення дослідження полягає в можливості його використання підприємствами України, що вирішили продовжувати свою діяльність в умовах війни.

Посилання

АСС. Ведення бізнесу під час війни в Україні. 2022. URL: https://chamber.ua/ua/news/rezultaty-ostannoho-opytuvannia-palaty-87-kompaniy-chleniv-hotovi-aktyvno-doluchatysia-do-vidbudovy-ekonomiky-ukrainy-pislia-viyny/

Готра В.В., Ріпич В.В., Дячок А.В. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 219–223. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/38.pdf

Денисенко М.П. Заходи покращення фінансового стану підприємства у сучасних умовах господарювання. Економіка і держава. 2019. № 12. С. 61–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.12.6

Ковтуненко Ю.В. Методичні основи аналізу фінансового стану промислового підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 8/2. С. 40–41. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2588

Марусяк Н.Л. Фінансовий аналіз : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 172 с.

Попович Д.В., Алимов О.С. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств та засоби її підвищення у сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2018. № 1. С. 31–35. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/8.pdf

Чемчикаленко Р.А., Сукрушева Г.О., Ткаченко А.Ю. Теоретичні основи управління фінансовим станом підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 27. С. 350–354. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/56.pdf

Яцух О.О., Захарова Н.Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2018. № 3. С. 173–180. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_3/35.pdf

Гріщенко І.В., Кобаль О.А. Оцінка показників в процесі фінансового планування підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 223–225.

Гріщенко І.В. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 208–211.

Самойлюк М. Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 серпня. epravda.com.ua, 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/2/689933/

Зануда А. Бізнес під час війни: яку підтримку запропонував уряд та як виживає бізнес. BBC. 2022. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60757453

Зубар Д. «Зараз не до прибутку». Як працює малий бізнес в Одесі під час війни. Громадське. Новини. 2022. URL: https://suspilne.media/222573-zaraz-pro-pributok-mova-ne-jde-ak-pid-cas-vijni-pracue-malij-biznes-v-odesi/

Зюскін А. Цифровізація бізнес-процесів малого бізнесу як фактор зростання його конкурентоспроможності. Економіка і управління. 2022. № 28(5). С. 452–461. DOI: https://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-5-452-461

Федик М.В. Креативна зайнятість в умовах цифрових трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 1. С. 48–54. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.1.48

ACC (2022). Doing business during war in Ukraine. Available at: https://chamber.ua/ua/news/rezultaty-ostannoho-opytuvannia-palaty-87-kompaniy-chleniv-hotovi-aktyvno-doluchatysia-do-vidbudovy-ekonomiky-ukrainy-pislia-viyny/ (in Ukrainian)

Hotra V.V., Ripych V.V., Diachok A.V. (2017) Diahnostyka finansovoho stanu pidpryiemstva ta shliakhy yoho pokrashchennia [Diagnosis of the financial condition of the enterprise and ways of improving it]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, vol. 8, pp. 219–223. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/38.pdf (in Ukrainian)

Denysenko M.P. (2019) Zakhody pokrashchennia finansovoho stanu pidpryiemstva u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Measures to improve the financial condition of the enterprise in modern business conditions]. Ekonomika i derzhava – Economy and state, vol. 12, pp. 61–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.12.61 (in Ukrainian)

Kovtunenko Yu.V. (2016) Metodychni osnovy analizu finansovoho stanu promyslovoho pidpryiemstva [Method-ical bases of the analysis of a financial condition of the industrial enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economy. Finance. Right, vol. 8/2, pp. 40–41. Available at: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2588 (in Ukrainian)

Marusiak N.L. (2020) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Chernivtsi. (in Ukrainian)

Popovych D.V., Alymov O.S. (2018) Doslidzhennia efektyvnosti finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiem-stv ta zasoby yii pidvyshchennia u suchasnykh umovakh [Research of efficiency of financial and economic activity of enterprises and means of its increase in modern conditions]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Eco-nomic Bulletin, vol. 1, pp. 31–35. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/8.pdf (in Ukrainian)

Chemchykalenko R.A., Sukrusheva H.O., Tkachenko A.Yu. (2019) Teoretychni osnovy upravlinnia finansovym stanom pidpryiemstva [Theoretical basis of managing the financial condition of the enterprise]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 27, pp. 350–354. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/56.pdf (in Ukrainian)

Yatsukh O.O., Zakharova N.Yu. (2018) Finansovyi stan pidpryiemstva ta metodyka yoho otsinky [The finan-cial condition of the enterprise and methods of its evaluation]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management, vol. 3, pp. 173–180. Available at: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_3/35.pdf (in Ukrainian)

Hrischenko I.V., Kobal O.A. (2020) Otsinka pokaznykiv v protsesi finansovoho planuvannia pidpryiemstva [An estimation of indexes is in the process of the financial planning of enterprise]. Proceedings of the Perspek-tyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 223–225. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V. (2020) Otsinka pokaznykiv finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Estimation of indexes of finan-cial firmness of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 208–211. (in Ukrainian)

Samoiliuk M. (2022) Financial assistance from international partners: how much Ukraine received as of August 1. Epravda.com.ua. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/2.689933/ (in Ukrainian)

Zanuda, A. (2022) Biznes pid chas viyny: yaku pidtrymku zaproponuvala vlada i yak vyzhyvaye biznes [Business during the war: what support the government offered and how business survives. BBC]. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60757453(in Ukrainian)

Zubar, D. (2022) "Zaraz pro prybutok mova ne yde". Yak pid chas viyny pratsyuye malyy biznes v Odesi ["It's not about profit now." How small business works in Odessa during the war. Public. News]. Available at: https://suspilne.media/222573-zaraz-pro-pributok-mova-ne-jde-ak-pid-cas-vijni-pracue-malij-biznes-v-odesi/ (in Ukrainian)

Zyuskin, A. (2022) Digitalization of business processes of small business as a growth factor for its competitiveness. Economics and Management, vol. 28(5), pp. 452–461. DOI: https://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-5-452-461

Fedyk, M. (2022) Creative employment under the conditions of digital transformations. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 48–54. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.1.48 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 2225
Завантажень PDF: 2325
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Костенко, Ю., Короленко, О., & Гузь, М. (2022). АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-77
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають