ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: економічний потенціал, бізнес, програма, фінансова стабільність, релокація, воєнний стан

Анотація

У статті розкрито особливості збереження та підтримання економічного потенціалу України в умовах воєнного стану. Визначено, що збереження та підтримання економічного потенціалу України в умовах воєнного стану відбувається за рахунок нових податкових змін, що дозволяють забезпечити фінансову стабільність та підтримку бізнесу. Доведено, що з метою підтримки стабільності української економіки запроваджено програму релокації підприємств шляхом переміщення бізнесу з регіонів, що знаходяться поблизу або в зоні бойових дій у безпечніші регіони, що знаходяться на Заході України. Для створення робочих місць шляхом підтримки бізнесу, державних закупівель, будівництва, кредитування та працевлаштування безробітних Урядом розроблено нову економічну стратегію функціонування в умовах воєнного стану, щоб досягти довоєнних показників економічного розвитку.

Посилання

Данилишин Б. Як відновлювати економіку після війни. Програмна відбудова Боснії та Герцеговини: уроки для України. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/510994_yak_vidnovlyuvati_ekonomiku_pislya.html

Варналій З. С. Фінансова безпека України в системі сталого розвитку економіки в умовах війни. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 35 39.

Скрипник С., Процевят О., Воронова О. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1308

Казюка Н. П., Шекета Є. Ю. Напрями та резерви повоєнного відновлення економіки України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. 2022. Випуск 18. С. 255 264.

Майбутнє України: дім, який ми будуємо для себе. URL: https://lb.ua/blog/ievhen_stepaniuk/515449_maybutnie_ukraini_dim_yakiy_mi.html

Огляд реалізації програми релокації підприємств в Україні. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-realizatsiyi-prohramy-relokatsiyi-pidpryyemstv-v-ukrayini

Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання. URL: https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya

Фінансово-економічна політика за воєнного часу. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/finansovo-ekonomichna-politika-za-vojennoho-chasu.html

Промова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Уряду. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-na-zasidanni-uryadu10062022

В Україні розпочали роботу фонди відновлення у зв'язку зі збройною агресією росії. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-rozpochali-robotu-fondi-vidnovlennya-u-zvyazku-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosiyi

Звіт про фінансову стабільність, червень 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2022-roku

Danylyshyn, B. Jak vidnovljuvaty ekonomiku pislja vijny. Proghramna vidbudova Bosniji ta Gherceghovyny: uroky dlja Ukrajiny [How to restore the economy after the war. Programmatic reconstruction of Bosnia and Herzegovina: lessons for Ukraine]. Retrieved from: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/510994_yak_vidnovlyuvati_ekonomiku_pislya.html [in Ukrainian]

Varnalij, Z. S. (2022) Finansova bezpeka Ukrajiny v systemi stalogho rozvytku ekonomiky v umovakh vijny [Financial security of Ukraine in the system of sustainable development of the economy in the conditions of war]. Finansovi instrumenty stalogho rozvytku ekonomiky : materialy IV mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji – Financial instruments of sustainable development of the economy: materials of the 4th international scientific and practical conference, 35 39. [in Ukrainian]

Skrypnyk, S., Procevjat, O., Voronova, O. (2022) Osoblyvosti reghuljuvannja zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti v umovakh vojennogho stanu [Peculiarities of regulation of foreign economic activity under martial law]. Ekonomika ta suspiljstvo – Economy and society, 38. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1308 [in Ukrainian]

Kazjuka, N. P., Sheketa, Je. Ju. (2022) Naprjamy ta rezervy povojennogho vidnovlennja ekonomiky Ukrajiny [Directions and reserves of the post-war economic recovery of Ukraine]. Aktualjni problemy rozvytku ekonomiky reghionu: naukovyj zhurnal – Actual problems of the development of the economy of the region: a scientific journal, 18, 255–264. [in Ukrainian]

Majbutnje Ukrajiny: dim, jakyj my budujemo dlja sebe [The future of Ukraine: the house we are building for ourselves]. Retrieved from: https://lb.ua/blog/ievhen_stepaniuk/515449_maybutnie_ukraini_dim_yakiy_mi.html [in Ukrainian]

Oghljad realizaciji proghramy relokaciji pidpryjemstv v Ukrajini [Overview of the implementation of the enterprise relocation program in Ukraine]. Retrieved from: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-realizatsiyi-prohramy-relokatsiyi-pidpryyemstv-v-ukrayini [in Ukrainian]

Ekonomika vijny ta povojennyj ekonomichnyj rozvytok Ukrajiny: problemy, priorytety, zavdannja [War economy and post-war economic development of Ukraine: problems, priorities, tasks]. Retrieved from: https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya [in Ukrainian]

Finansovo-ekonomichna polityka za vojennogho chasu [Financial and economic policy during wartime]. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/macrolevel/finansovo-ekonomichna-politika-za-vojennoho-chasu.html [in Ukrainian]

Promova Prem'jer-ministra Ukrajiny Denysa Shmyghalja na zasidanni Urjadu [Speech of the Prime Minister of Ukraine Denys Shmygal at the Government meeting]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-na-zasidanni-uryadu10062022 [in Ukrainian]

V Ukrajini rozpochaly robotu fondy vidnovlennja u zv'jazku zi zbrojnoju aghresijeju rosiji [In Ukraine, recovery funds have started working in connection with the armed aggression of Russia]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-rozpochali-robotu-fondi-vidnovlennya-u-zvyazku-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosiyi [in Ukrainian]

Zvit pro finansovu stabiljnistj, chervenj 2022 roku [Financial Stability Report, June 2022]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2022-roku [in Ukrainian]

Переглядів статті: 489
Завантажень PDF: 346
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Онешко, С., Башлай, С., & Короленко, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-4
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають