HR-МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА: ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: HR-менеджмент, HR-менеджер, управління, процес, підприємство, діяльність, продуктивність, кризова ситуація, воєнний стан

Анотація

У статті висвітлені особливості HR-менеджменту підприємства, виходячи із реалій та викликів сьогодення. Виділено функції HR-менеджменту підприємства. Визначено завдання, які покладаються на HR-менеджера підприємства. Висвітлено практичний аспект проблематики дослідження, який характеризує визначення ключових тенденцій розвитку ринку праці в умовах воєнного стану та пов’язаних із цим змін кадрової політики. Визначено навички, які набули сучасні HR-менеджери, виходячи із сучасних викликів та реалій сьогодення. Виділено завдання, яких повинні дотримуватись HR-менеджери з метою формування безпекової ситуації на підприємстві. Охарактеризовано роль HR-менеджерів в умовах воєнного стану. Визначено, що впровадження HR-менеджменту на підприємстві в умовах війни дозволить отримати ряд переваг, які позитивно впливатимуть на підвищення продуктивності діяльності.

Посилання

Кушнерик О.В. HR-менеджмент: інноваційний підхід до управління персоналом. Підприємництво та інновації. 2020. № 12. С. 125 129.

Дрималовська Х.В. Сутність та значення HR-менеджменту в умовах глобалізації. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2022. № 3 (66). C. 58 62.

Орел Ю.Л., Смаглюк А.А. HR-менеджмент в українському бізнесі: виклики цифровізації. Академічні візії. 2023. № 19. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/368

Почтовюк А.Б., Пряхіна К.А., Цимбал О.С. HR-менеджмент у системі антикризового управління підприємств. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. Випуск 3. С. 95 103.

Череп О.Г., Калюжна Ю.В., Михайліченко Л.В. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/2214/2136/

Новікова М.М., Швед А.Б. Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту на підприємствах України. Проблеми економіки. 2021. № 4. С. 127 133.

Дослідження ринку праці під час воєнного стану. Європейська Бізнес Асоціація, 2023. URL: https://eba.com.ua/rozbudova-infrastruktury-maye-buty-u-fokusi-povoyennogo-vidnovlennya-odeskogo-regionu/

Як налаштовувати HR-процеси під час війни? HR.Studio, 2023. URL: https://www.linkedin.com/pulse/%D1%8F%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-hr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-hr-studio-sofi-papirnyk

Kushneryk, O.V. (2020). HR-menedzhment: innovacijnyj pidkhid do upravlinnja personalom [HR-management: an innovative approach to personnel management]. Pidpryjemnyctvo ta innovaciji – Entrepreneurship and innovation, 12, 125 129. [in Ukrainian]

Drymalovsjka, Kh.V. (2022). Sutnistj ta znachennja HR-menedzhmentu v umovakh ghlobalizaciji [The essence and importance of HR management in the context of globalization]. Naukovi praci Mizhreghionaljnoji Akademiji upravlinnja personalom. Ekonomichni nauky – Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic Sciences, 3 (66), 58 62. [in Ukrainian]

Orel, Ju.L., Smaghljuk, A.A. (2023). HR-menedzhment v ukrajinsjkomu biznesi: vyklyky cyfrovizaciji [HR-management in Ukrainian business: challenges of digitalization]. Akademichni viziji – Academic visions, 19. Available at: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/368 [in Ukrainian]

Pochtovjuk, A.B., Prjakhina, K.A., Cymbal, O.S. (2020). HR-menedzhment u systemi antykryzovogho upravlinnja pidpryjemstv [HR-management in the system of anti-crisis management of enterprises]. Tavrijsjkyj naukovyj visnyk. Serija: Ekonomika – Tavriyskyi naukovyi vestnik. Series: Economics, 3, 95 103. [in Ukrainian]

Cherep, O.Gh., Kaljuzhna, Ju.V., Mykhajlichenko, L.V. (2023). Osoblyvosti upravlinnja personalom v umovakh vojennogho stanu [Features of personnel management under martial law]. Ekonomika ta suspiljstvo – Economy and society, 48. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/2214/2136/ [in Ukrainian]

Novikova, M.M., Shved, A.B. (2021). Suchasni tendenciji rozvytku HR-menedzhmentu na pidpryjemstvakh Ukrajiny [Modern trends in the development of HR management at Ukrainian enterprises]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 4, 127 133. [in Ukrainian]

Jevropejsjka Biznes Asociacija (2023). Doslidzhennja rynku praci pid chas vojennogho stanu [Labor market research during martial law]. Available at: https://eba.com.ua/rozbudova-infrastruktury-maye-buty-u-fokusi-povoyennogo-vidnovlennya-odeskogo-regionu/ [in Ukrainian]

HR.Studio (2023). Jak nalashtovuvaty HR-procesy pid chas vijny? [How to set up HR processes during the war?]. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/%D1%8F%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-hr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-hr-studio-sofi-papirnyk [in Ukrainian]

Переглядів статті: 180
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Короленко, О., & Кутова, Н. (2023). HR-МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА: ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-60
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ