ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: бухгалтерський облік, облікове відображення, облікове забезпечення, міжнародні операції, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

У статті визначено специфічні особливості і проблемні аспекти бухгалтерського обліку ЗЕД, акцентовано увагу на його меті, завданнях та основних об’єктах. Показано, що особливості облікового відображення операцій у сфері ЗЕД визначаються специфічністю умов її ведення і залежать від конкретних проваджуваних підприємством її видів, а також низкою інших установлених у роботі причин і факторів, й саме правильністю і послідовністю їх урахування у рамках організації бухгалтерського обліку й економічного аналізу на підприємстві визначається ефективність формування обліково-аналітичного забезпечення ЗЕД як цілісної системи, яка має охоплювати всі аспекти облікового-аналітичного процесу. Виділено основні складові облікового забезпечення ЗЕД та узагальнено й уточнено їх змістовне наповнення, що комплексно відтворює теоретико-методичне й організаційно-технічне підґрунтя облікового відображення міжнародних операцій суб’єктів господарювання.

Посилання

Гордополов В.Ю. Методологічні положення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій підприємств. Агросвіт. 2018. № 13. С. 15–27.

Коваль Л.В. Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 175–185. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-4-12

Коваль Л.В. Облікове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції: тези Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 12 лист. 2020. Житомир : Житомирська політехніка, 2020. С. 186–187.

Колєсніченко А.С. Організаційно-інституціональні аспекти обліку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7657 (дата звернення: 07.02.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.2.65

Кононов І.І. Сутність зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта облікового моделювання. Бізнес Інформ. 2020. № 5. С. 79–86. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-79-86

Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. Облік експортно-імпортних операцій. Облік і фінанси. 2017. № 1. С. 48–56.

Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Облік операцій ЗЕД – активізація управління стратегічним розвитком України. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6386 (дата звернення: 25.01.2022).

Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. С. О. Кузнецової. Харків : Видавництво Іванченко І. С., 2019. 221 с.

Максименко І.Я., Питиляк Г.П. Особливості облікового відображення придбання та продажу валюти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Агросвіт. 2019. № 23. С. 87–91. DOI: https://doi.org/10.32702/2306%6792.2019.23.87

Hordopolov, V.Yu. (2018) Metodolohichni polozhennia bukhhalterskoho obliku eksportno-importnykh operatsii pidpryiemstv. [Methodological provisions of accounting for export-import operations of enterprises]. Ahrosvit – Ahrosvit, 13, 15–27. (in Ukrainian)

Koval, L.V. (2020) Formuvannia systemy obliku okremykh vydiv diialnosti na rivni pidpryiemstva [Formation of the system of accounting of certain activities at the level of the enterprise]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: current issues of science and practice, 4, 175–185. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-4-12 (in Ukrainian)

Koval, L.V. (2020) Oblikove zabezpechennia zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Accounting support of foreign economic activity of the enterprise]. In A.V. Kireitseva & T.V. Kurbet (Eds.), Proceedings from SDCWFEI ’20: Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh vchenykh «Stalyi rozvytok krainy v ramkakh Yevropeiskoi intehratsii» – All-Ukrainian scientific and practical conference of higher education applicant s and young scientists «Sustainable development of the country within the framework of European integration» (Zhitomir, November 12th, 2020) (pp. 186–187). Zhitomir : Zhytomyrska politekhnika. (in Ukrainian)

Koliesnichenko, A.S. (2020) Orhanizatsiino-instytutsionalni aspekty obliku zovnishnoekonomichnoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia [Organizational and institutional issues in accounting of foreign economic activity of business entities]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7657. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.2.65 (in Ukrainian)

Kononov, I.I. (2020) Sutnist zovnishnoekonomichnoi diialnosti yak obiekta oblikovoho modeliuvannia [The essence of foreign economic activity as an object of accounting modeling]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 79–86. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-79-86 (in Ukrainian)

Oliadnichuk, N.V., & Pidlubna, O.D. (2017) Oblik eksportno-importnykh operatsii [Accounting of export-import operations]. Oblik i finansy – Accounting and finance, 1, 48–56. (in Ukrainian)

Hutsalenko, L.V., & Marchuk, U.O. (2018) Oblik operatsii ZED – aktyvizatsiia upravlinnia stratehichnym rozvytkom Ukrainy [Accounting operations of foreign economic activities – is an activation of management strategic development of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 6. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6386 (in Ukrainian)

Kuznetsovа, S.O. (Ed.). (2019) Oblik zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Accounting of foreign economic activity]. Kharkiv : Vydavnytstvo Ivanchenko I. S. (in Ukrainian)

Maksymenko, I.Ia., & Pytyliak, H.P. (2019) Osoblyvosti oblikovoho vidobrazhennia prydbannia ta prodazhu valiuty pry zdiisnenni zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Features of accounting display of purchase and sale of currency at the external economic activities]. Ahrosvit – Ahrosvit, 23, 87–91. DOI: https://doi.org/10.32702/2306%6792.2019.23.87 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 276
Завантажень PDF: 339
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Болдовська, К. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-33
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ