РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСУВАННІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

Ключові слова: комунальна сфера, місцеві бюджети, фінансування, відновлення

Анотація

У статті досліджено питання трансформації ролі місцевих бюджетів у фінансуванні повоєнного відновлення комунальної інфраструктури. Обґрунтовано, що в умовах поточної невизначеності з джерелами зовнішніх фінансових ресурсів для відновлення зруйнованої інфраструктури і механізмів використання таких ресурсів, актуальності набуває розробка внутрішніх механізмів прямої і непрямої участі місцевих бюджетів. В довоєнний період комунальні підприємства критичної інфраструктури були найбільшими реципієнтами коштів з місцевих бюджетів, причому сума цього фінансування багатократно зростала, натомість їх прибутковість залишалась вкрай низькою. Не зважаючи на виконання поточного плану доходів місцевих бюджетів, спостерігається брак коштів для покриття потреби у відновленні комунальної сфери. В зв’язку з цим пропонується трансформація ролі місцевих бюджетів з ролі донора на ролі посередника, контролера і гаранта при обслуговуванні зовнішніх фінансових ресурсів.

Посилання

Салліван, А. & Ржеутська, Л. (2022) Як війна вплинула на економіку України. Дойче Велле. Україна. URL: https://www.dw.com/uk/ak-vijna-vplinula-na-ekonomiku-ukraini/a-63093916

Загальна сума прямих задокументованих збитків зросла до $108.3 млрд, мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів – $185 млрд. (н.д.) URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zadokumentovanih-zbitkiv-zrosla-do-108-3-mlrd-minimalni-potrebi-u-vidnovlenni-zruynovanih-aktiviv-185-mlrd/?fbclid=IwAR2nxH_ROIZswTJe1qEp1vVuQoJ9Evlu7eiXC1Vmvb55bOgATdRoNkr_OlI

Забаштанський, М.М. (2009). Фінансове забезпечення комунальної сфери. (Дис. канд. екон. Наук). Ірпінь.

Багацька, К.В. (2021). Класифікація комунальних підприємств як основа вибору політики їх фінансування. Економіка та держава. № 9. 74–79. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.9.74

Кудряшов, В.П. (2021). Критична інфраструктура та фінансова безпека. Фінанси України. № 2. 7–25. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2021.02.007

Прохоров, Б. & Лоневський, О. (2020). Як фінансування комунальних підприємств спотворює конкуренцію. Центр економічних стратегій. URL: https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/

Загірняк, Д., Глухова, В. & Кравченко, Х. (2021). Діяльність комунальних підприємств і їх фінансове забезпечення в умовах децентралізації. Ефективна економіка. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.12

Річні звіти про надання державної допомоги. Антимонопольний комітет України. URL: https://amcu.gov.ua/pro-nas/zvitnist/richni-zviti-pro-nadannya-derzhavnoyi-dopomogi

Маркуц, Ю. & Задорожня, Л. (2022). Місцеві бюджети – що з виконанням за перші місяці повномасштабної війни. Вокс Україна. URL: https://voxukraine.org/mistsevi-byudzhety-shho-z-vykonannyam-za-pershi-try-misyatsi-povnomasshtabnoyi-vijny/

Інфляційний звіт. Жовтень 2022 р. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q3.pdf?v=4

Sallivan, A. & Rzheutska, L. (2022) Yak viyna vplynula na ekonomiku Ukrayiny [How the war affected the economy of Ukraine]. Doyche Velle. Ukrayina. Available at: https://www.dw.com/uk/ak-vijna-vplinula-na-ekonomiku-ukraini/a-63093916 (in Ukrainian)

Zahalna suma pryamykh zadokumentovanykh zbytkiv zrosla do $108.3 mlrd, minimalʹni potreby u vidnovlenni zruynovanykh aktyviv – $185 mlrd. [The total amount of direct documented losses has increased to $108.3 billion, the minimum needs for the restoration of destroyed assets are $185 billion]. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zadokumentovanih-zbitkiv-zrosla-do-108-3-mlrd-minimalni-potrebi-u-vidnovlenni-zruynovanih-aktiviv-185-mlrd/?fbclid=IwAR2nxH_ROIZswTJe1qEp1vVuQoJ9Evlu7eiXC1Vmvb55bOgATdRoNkr_OlI

Zabashtanskyy, M.M. (2009). Finansove zabezpechennya komunalnoyi sfery [Financial provision of the communal sphere]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Irpin. (in Ukrainian)

Bahatska, K.V. (2021). Klasyfikatsiya komunalʹnykh pidpryyemstv yak osnova vyboru polityky yikh finansuvannya.[Classification of utility enterprises as a basis for choosing their financing policy]. Ekonomika ta derzhava. № 9. 74–79. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.9.74 (in Ukrainian)

Kudryashov, V.P. (2021). Krytychna infrastruktura ta finansova bezpeka. Finansy Ukrayiny [Critical infrastructure and financial security.] Finances of Ukraine. № 2. 7–25. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2021.02.007 (in Ukrainian)

Prokhorov, B. & Lonevskyy, O. (2020). Yak finansuvannya komunalʹnykh pidpryyemstv spotvoryuye konkurentsiyu [How financing utilities distorts competition]. Tsentr ekonomichnykh stratehiy. Available at: https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/ (in Ukrainian)

Zahirnyak, D., Hlukhova, V. & Kravchenko, Kh. (2021). Diyalʹnistʹ komunalʹnykh pidpryyemstv i yikh finansove zabezpechennya v umovakh detsentralizatsiyi [Activities of communal enterprises and their financial support in conditions of decentralization]. Efektyvna ekonomika. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.12 (in Ukrainian)

Richni zvity pro nadannya derzhavnoyi dopomohy [Annual reports on the provision of state aid]. Antymonopolʹnyy komitet Ukrayiny. Available at: https://amcu.gov.ua/pro-nas/zvitnist/richni-zviti-pro-nadannya-derzhavnoyi-dopomogi

Markuts, Yu. & Zadorozhnya, L. (2022). Mistsevi byudzhety – shcho z vykonannyam za pershi misyatsi povnomasshtabnoyi viyny. [Local budgets – what about implementation in the first months of a full-scale war]. Voks Ukrayina. Available at: https://voxukraine.org/mistsevi-byudzhety-shho-z-vykonannyam-za-pershi-try-misyatsi-povnomasshtabnoyi-vijny/

Inflyatsiynyy zvit. Zhovten 2022 r. [Inflation report. October 2022.]. Natsionalnyy bank Ukrayiny. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q3.pdf?v=4

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Негода, Ю. (2022). РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСУВАННІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-59
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають