ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Ключові слова: аграрний сектор, аграрні підприємства, інновації, інвестицій, забезпечення, розвиток

Анотація

Пандемія COVID-19 завдала економічно-соціальних наслідків, а російсько-українська війна ще погіршила ситуацію. Екологічні виклики змушують шукати шляхи зростання бізнесу й забезпечення раціонального ведення господарства в умовах сталого розвитку, у т.ч. за рахунок інновацій. Мета статті – дослідження й аналіз інноваційного забезпечення агросектору України в умовах сталого розвитку. Проаналізовано EIS української інноваційної системи. Визначено, що забезпечення сталого розвитку агросектору має будуватися на триєдиній моделі, яка включає рентабельне виробництво; захист природи і розвиток суспільства. Наведено SWOT-аналіз інноваційної діяльності агропідприємств та основні проблеми розвитку. Проаналізовано популярні в Україні агроінновації, їх місце у побудові концепції сталого розвитку суспільства, описано застосування точного землеробства, дронів, вертикальних ферм, біопрепаратів.

Посилання

Agriculture Innovation: 10 Tech Trends to Watch in 2023. URL: https://masschallenge.org/articles/agriculture-innovation/

European innovation scoreboard. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

Mulyk T., Yaroslavna M. (2020). Innovations in the agricultural business : problems and prospects in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2020. № (1(28). С. 9–18. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032020/6959

Top 10 Agriculture Trends, Technologies & Innovations for 2023. URL: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/agriculture-trends-innovation/

Top 13 Innovations in Agriculture/Farming in 2023. URL: https://www.jiva.ag/blog/top-13-innovations-in-agriculture-farming

Вернюк Н. О., Дяченко М. І. Регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України. Ефективна економіка. 2021. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.96

Вітчизняний ринок дронів-обприскувачів став лідером у Європі. URL: https://agrotimes.ua/tehnika/vitchyznyanyj-rynok-droniv-obpryskuvachiv-stav-liderom-u-yevropi/

Зозуляк М. М. Проблеми фінансового забезпечення інноваційних процесів. Економіка та суспільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-87

Ларіна Я., Ал-Шабан Алаа Табіт Ніама. Класифікація інновацій в аграрному секторі як передумова формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. BIOECONOMICS AND AGRARIAN BUSINESS. 2019. Vol. 10. №1. С. 58–67. DOI: http://doi.org/10.31548/bioeconomy2019.01.058

Луцій О., Бондаренко В. Механізм забезпечення інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору на засадах маркетингу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 4 (32). С. 144–155. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-144-155

Мазуренко О. В., Столярчук Н. М. Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки : аналіз стану. Економіка АПК. 2019. № 12. С. 37–45.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. Урядовий кур'єр. 2019. № 188.

Саблук П. Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. 2016. № 9. С. 34–42.

Сагачко Ю. М., Тєшева Л. В. Інноваційна діяльність підприємств аграрного сектора як критерій ефективності його виробничо-господарського потенціалу. Проблеми економіки. 2020. № 4 (46). С. 217–223. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-217-223

Соколюк С. Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектора економіки в умовах інституційних змін. Економіка та управління підприємствами. 2019. С. 107–114. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/57/604.pdf

Сус Т., Ємець О., Мовчун С., Онишко С., Цюпа О. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрного сектора та фінансування її реалізації. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. 2022. Том 6 (47). С. 150–159. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3903

Україна з 2013 року скоротила вдвічі витрати на наукові дослідження. URL: https://gmk.center/ua/infographic/ukraina-z-2013-roku-skorotila-vdvichi-vitrati-na-naukovi-doslidzhennya/

Чому не потрібно втрачати віру в інноваційне аграрне майбутнє. URL: https://dia.dp.gov.ua/chomu-ne-potribno-vtrachati-viru-v-innovacijne-agrarne-majbutnye/

Як виглядає агробізнес майбутнього? Три ключові інновації 2023 року. URL: https://hub.kyivstar.ua/news/yak-vyglyadaye-agrobiznes-majbutnogo-try-klyuchovi-innovacziyi-2023-roku/

Agriculture Innovation: 10 Tech Trends to Watch in 2023. Available at: https://masschallenge.org/articles/agriculture-innovation/

European innovation scoreboard. Available at: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

Mulyk T., Yaroslavna M. (2020). Innovations in the agricultural business : problems and prospects in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. № 1(28). P. 9–18. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032020/6959

Top 10 Agriculture Trends, Technologies & Innovations for 2023. Available at: https://www.startus-insights.com/innovators-guide/agriculture-trends-innovation/

Top 13 Innovations in Agriculture/Farming in 2023. Available at: https://www.jiva.ag/blog/top-13-innovations-in-agriculture-farming

Verniuk, N. O., Diachenko, M. I. (2021) Rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy [Regulation of innovative development of the agricultural sector of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.96 [in Ukrainian]

Vitchyznianyi rynok droniv-obpryskuvachiv stav liderom u Yevropi [The domestic market of spraying drones has become a leader in Europe]. Available at: https://agrotimes.ua/tehnika/vitchyznyanyj-rynok-droniv-obpryskuvachiv-stav-liderom-u-yevropi/

Zozuliak, M. M. (2022). Problemy finansovoho zabezpechennia innovatsiinykh protsesiv [Problems of financial providing of innovative processes]. Ekonomika ta suspilstvo, 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-87 [in Ukrainian]

Larina Ya., Al-Shaban Alaa Tabit Niama. (2019). Klasyfikatsiia innovatsii v ahrarnomu sektori yak peredumova formuvannia marketynhovykh stratehii innovatsiinoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Classification of innovations in the agricultural sector as a precondition of forming marketing strategies of innovative development of agricultural enterprises]. BIOECONOMICS AND AGRARIAN BUSINESS, 10 (1), 58–67. DOI: http://doi.org//10.31548/bioeconomy2019.01.058 [in Ukrainian]

Lutsii, O., Bondarenko, V. (2022). Mekhanizm zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoho sektoru na zasadakh marketynhu [Mechanism for ensuring the innovative activities of agricultural sector enterprises on the basis of marketing]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 4 (32), 144–155. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-144-155 [in Ukrainian]

Mazurenko, O. V. Stoliarchuk, N. M. (2019). Innovatsiine zabezpechennia ahrarnoho sektoru ekonomik : analiz stanu [Innovation provision of the agrarian sector of economy: state analysis]. Ekonomika APK, 12, 37–45.

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 № 722/2019 [On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030: Decree of the President of Ukraine dated September 30, 2019 No. 722/2019. Government courier]. (2019). Uriadovyi kurier, 188–155. [in Ukrainian]

Sabluk, P. T. (2016). Innovatsiina model rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy ta rol nauky v yii stanovlenni [Innovative model for development of agrarian sector in Ukraine and the role of science]. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. Seriia : Ekonomika ta menedzhment, 9, 34–42. [in Ukrainian]

Sahachko, Yu. M., Tiesheva, L. V. (2020). Innovatsiina diialnist pidpryiemstv ahrarnoho sektora yak kryterii efektyvnosti yoho vyrobnycho-hospodarskoho potentsialu [Innovative Activity of Enterprises in the Agricultural Sector as the Efficiency Criterion of Its Production and Economic Potential]. Problemy ekonomiky, 4 (46), 217–223. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-217-223 [in Ukrainian]

Sokoliuk, S. (2019). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv ahrarnoho sektora ekonomiky v umovakh instytutsiinykh zmin [Innovative development of enterprises of the agricultural sector whithin the framework of institutional changes]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, 107–114. Available at: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/57/604.pdf [in Ukrainian]

Sus, T., Yemets, O., Movchun, S., Onyshko, S., Tsiupa, O. (2022). Formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ta finansuvannia yii realizatsii [Formation of the strategy of innovative development of the agricultural sector and financing its implementation]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, 6 (47), 150–159. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3903 [in Ukrainian]

Ukraina z 2013 roku skorotyla vdvichi vytraty na naukovi doslidzhennia [Since 2013, Ukraine has halved spending on scientific research]. Available at: https://gmk.center/ua/infographic/ukraina-z-2013-roku-skorotila-vdvichi-vitrati-na-naukovi-doslidzhennya/

Chomu ne potribno vtrachaty viru v innovatsiine ahrarne maibutnie [Why you should not lose faith in the innovative agricultural future]. Available at: https://dia.dp.gov.ua/chomu-ne-potribno-vtrachati-viru-v-innovacijne-agrarne-majbutnye/

Iak vyhliadaie ahrobiznes maibutnoho? Try kliuchovi innovatsii 2023 roku. [What does agribusiness of the future look like? Three key innovations of 2023]. Available at: https://hub.kyivstar.ua/news/yak-vyglyadaye-agrobiznes-majbutnogo-try-klyuchovi-innovacziyi-2023-roku/

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Негода, Ю., & Новак, І. (2023). ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-40
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають