СУЧАСНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Ключові слова: парадигма, управління, екологічна діяльність, екологічний менеджмент, аграрне виробництво

Анотація

Стаття присвячена вивченню концептуальних засад сучасної парадигми управління екологічною діяльністю в аграрній сфері економіки України. Обґрунтовано об’єктивну необхідність екологізації виробництва. Проаналізовано обсяги фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища в Україні. Встановлена об’єктивна необхідність впровадження сучасної парадигми управління на засадах екологізації виробництва і мінімізації негативного впливу на довкілля. Визначено передумови, причини і пріоритетні напрями її трансформації. Вказано, що сучасна управлінська парадигма повинна відповідати вимогам часу і забезпечувати підвищення ефективності функціонування підприємств та організацій і змінюватись відповідно до соціально-економічного розвитку суспільства. Систематизовано комплекс соціально-культурних, економічних, політико-правових і технологічних аспектів, що формують механізм екологічного менеджменту і повинні бути враховані у розробці сучасної парадигми екологічно орієнтованого управління в аграрній сфері економіки.

Посилання

Дейч М.Є. Екологічний менеджмент: участь громадськості. Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 87–90. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).87-90

Сагірова А.С. Вплив системи екологічного менеджменту на підвищення конкурентоспроможності українських підприємств. Стратегія розвитку України. 2017. № 2. С. 125–129.

Потапюк І.П., Стеценко М.О. Система екологічного менеджменту як складова екологічної безпеки. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 3. С. 410–416. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-46

Бабчинська О. І. Ключові аспекти сучасної парадигми управління підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.5.30

Loomis J., Helfand G. Environmental Policy Analysis for Decision Making. Springer. 2010. 365 p.

Костирко Л., Костирко Р., Середа О., Чернодубова Е. Фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах економіко-екологічних імператив. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2021. № 4 (39). С. 87–98.

Ng S.H., Teh B.H., Ooi S.H., Ong T.S., Soh W.N. Does Environmental Reporting Matter? The Journal of Developing Areas. 2019. № 53 (3). DOI: https://doi.org/10.1353/jda.2019.0038.

Пітель Н.Я., Новак І.М. Організація управління екологічно орієнтованим виробництвом Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. Вип. 99. Ч. 2. С. 291–302. DOI: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2021-99-2-291-302

Статистичний збірник «Довкілля України 2019». Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/Dovk_19.pdf.

Deich M.Ye. (2021) Ekolohichnyy menedzhment: uchastʹ hromadsʹkosti [Environmental management: public participation]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1 (40), 87–90. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).87-90 (in Ukrainian)

Sagirova A.S. (2017) Vplyv systemy ekolohichnoho menedzhmentu na pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ukrayinsʹkykh pidpryyemstv [The impact of the environmental management system on increasing the competitiveness of Ukrainian enterprises]. Stratehiia rozvytku Ukrainy – Development strategy of Ukraine, 2, 125–129. (in Ukrainian)

Potapyuk I.P., Stetsenko M.O. (2020) Systema ekolohichnoho menedzhmentu yak skladova ekolohichnoyi bezpeky [Environmental management system as a component of environmental safety]. Ukrayinsʹkyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, 5(3), 410–416. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-46 (in Ukrainian)

Babchinska O.I. (2019) Klyuchovi aspekty suchasnoyi paradyhmy upravlinnya pidpryyemstvom [Key aspects of the modern paradigm of enterprise management]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.5.30 (in Ukrainian)

Loomis J., Helfand G. (2010) Environmental Policy Analysis for Decision Making. Springer.

Kostirko L., Kostirko R., Sereda O., Chernodubova E. (2021) Finansove zabezpechennya staloho rozvytku pidpryyemstv v umovakh ekonomiko-ekolohichnykh imperatyv [Financial support for sustainable development of enterprises in terms of economic and environmental imperatives]. Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky – Financial and credit activities: problems of theory and practice, 4 (39), 87–98. (in Ukrainian)

Ng, S.H., Teh, B.H., Ooi, S.H., Ong, T.S., & Soh, W.N. (2019) Does Environmental Reporting Matter? The Journal of Developing Areas, 53(3). DOI: https://doi.org/10.1353/jda.2019.0038.

Pitel N.Ya., Novak I.M. (2021) Orhanizatsiya upravlinnya ekolohichno oriyentovanym vyrobnytstvom [Organization of ecologically oriented production]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Umansʹkoho natsionalʹnoho universytetu sadivnytstva – Collection of scientific works of Uman National University of Horticulture. Issue 99. Part 2. 291–302. DOI: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2021-99-2-291-302 (in Ukrainian)

Statystychnyy zbirnyk «Dovkillya Ukrayiny 2019» [Statistical collection "Environment of Ukraine 2019"]. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/Dovk_19.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Пітель, Н., & Новак, І. (2021). СУЧАСНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В АГРАРНІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-38
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ