КОНЦЕПТУАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: екологічний менеджмент, концепція, управління, аграрне виробництв, концепція екологоорієнтованого управління

Анотація

Стаття присвячена вивченню концептуальних елементів екологічного менеджменту аграрного виробництва. Обґрунтовано об’єктивну необхідність формування механізмів екологічного управління як дієвого інструмента розвитку висококонкурентного аграрного виробництва. Проаналізовано поточні витрати на охорону навколишнього середовища за видами природоохоронних заходів в Україні та динаміку обсягів утворення відходів зокрема, у сільському, лісовому і рибному господарстві. Встановлено, що сучасна концепція екологічного менеджменту об’єднує проблеми управління екологічними процесами і базується на економіко-соціальній і психологічній мотивації узгодження й гармонізації взаємовідносин людини і суспільства із природою. Систематизовано основні риси екологічної спрямованості аграрного виробництва й об’єктивні причини впровадження екологічного менеджменту. Визначено концептуальні складові екологічного менеджменту аграрного виробництва.

Посилання

Демяненко К.А. Сутність та складові системи екологічного менеджменту. Європейські перспективи. 2015. Вип. 6. С. 47–52.

Сагірова А.С. Вплив системи екологічного менеджменту на підвищення конкурентоспроможності українських підприємств. Стратегія розвитку України. 2017. № 2. С. 125–129.

Могильницька А.М. Інформаційне забезпечення екологоорієнтованого управління аграрного виробництва. Агросвіт. 2020. № 24. С. 37–41. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.24.37

Білявська Ю.В. Екологічний менеджмент підприємства. Економіка України. 2016. № 4. С. 104–111.

Кірейцева О.В., Сокол Л.М. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2017. № 7. С. 29–36.

Лесь А.В., Ращенко А.В., Фітісов А.М. Ефективність системи екологічного менеджменту на підприємствах лісопромислового комплексу. Агросвіт. 2020. № 19–20. С. 69–74. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.19-20.69

Екологічний менеджмент на підприємстві (н.д.). URL: http://childflora.org.ua/?page_id=66 (дата звернення: 12.06.2021).

Siebert H. (1998) Economics of environmental theory and policy. Berlin : Springer, 187 p.

Sоderbaum P. (2000) Ecological Economics: A Political Economics Approach to Environment and Development. London : Earthscan, 287 p.

Державна служба статистики України (н.д.). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.06.2021).

Шлапак Н.С. (н.д.). Концепція екологічного менеджменту. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/10242/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_p57-61.pdf?sequence=1 (дата звернення: 12.06.2021).

Demianenko, K.A. (2015) Sutnist ta skladovi systemy ekolohichnoho menedzhmentu [The essence and components of the environmental management system]. Yevropeiski perspektyvy – European perspectives, 6, 47–52 [in Ukrainian].

Sahirova, A.S. (2017) Vplyv systemy ekolohichnoho menedzhmentu na pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ukrainskykh pidpryiemstv [The impact of the environmental management system on increasing the competitiveness of Ukrainian enterprises]. Stratehiia rozvytku Ukrainy – Development strategy of Ukraine, 2, 125–129 [in Ukrainian].

Mohylnytska, A.M. (2020) Informatsiine zabezpechennia ekolohooriientovanoho upravlinnia ahrarnoho vyrobnytstva [Information support of ecologically oriented management of agricultural production]. Ahrosvit –Agrosvit, 24, 37–42. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.24.37 [in Ukrainian].

Biliavska, Yu.V. (2016) Ekolohichnyi menedzhment pidpryiemstva [Environmental management of the enterprise]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 4, 104–111 [in Ukrainian].

Kireitseva, O.V. & Sokol, L.M. (2017) Ekolohichni aspekty silskohospodarskoho vyrobnytstva [Ecological aspects of agricultural production]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 7, 29–36 [in Ukrainian].

Les, A., Rashchenko, A. & Fitisov, A. (2020) The efficiency of the environmental management system at the enterprises of the timber industry [The environmental management system efficiency at the timber industry enterprises]. Ahrosvit – Agrosvit, 19–20, 69–74. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.19-20.69 [in Ukrainian].

Ekolohichnyi menedzhment na pidpryiemstvi [Environmental management at the enterprise] Retrieved from http://childflora.org.ua/?page_id=66 (accessed 12 June 2021) [in Ukrainian].

Siebert, H. (1998) Economics of Environmental Theory and Policy. Berlin, Springer.

Soderbaum, P. (2000) Ecological Economics: A Political Economics Approach to Environment and Development. London, Earthscan.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 12 June 2021) [in Ukrainian].

Shlapak, N.S. (n.d.). Kontseptsiia ekolohichnoho menedzhmentu [Environmental management concept] Retrieved from http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/10242/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_p57-61.pdf?sequence=1 (accessed 12 June 2021) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Пітель, Н. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-52
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ