ГЕНЕЗИС МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРІЇ ІНВЕСТУВАННЯ

Ключові слова: інвестиції, капітал, економічна теорія, попит, пропозиція, рівновага

Анотація

У статті вказано на відсутність сформованого інвестиційного ринку, що проявляється через слабкий розвиток фінансової інфраструктури, низьку ліквідність вітчизняних підприємств, невисокий рівень доходів населення, все це негативно впливає на інвестиційний клімат України. Обґрунтовано, що з метою забезпечення сталого розвитку країні потрібно залучати фінансові ресурси, а для цього консолідувати вітчизняний і міжнародний капітал у формі інвестицій. З метою дослідження умов формування стану рівноваги на вітчизняному інвестиційному ринку здійснено генезис методології теорії інвестування. При дослідженні використовувалися методи аналізу, синтезу, наукової абстракції, порівняльного аналізу, логічного узагальнення. Проаналізовано етапи становлення фундаментальних положень економічної теорії, а саме погляди вчених на значення капіталу у розвитку економіки країни. Проведене дослідження дозволило сформувати об’єктивні погляди на обсяги попиту та пропозиції інвестиційного капіталу необхідні для розвитку економіки України. Рекомендовано через інвестиційно-інноваційну політику, комплекс економічних, організаційно-правових, фінансово-кредитних та інших заходів держави реалізовувати стратегію інвестиційного розвитку економіки країни.

Посилання

Левина, Л.Ф. (2000). Теории инвестиционных решений. Энциклопедия менеджмента, № 2, С. 87.

Блауг, М. (1994). Экономическая мысль в ретроспективе. Москва: «Дело ЛТД».

Смит, А. (2007). Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Эксмо.

Мазурок, П.П. (2006). Історія економічних учень у запитаннях та відповідях. Київ: Знання.

Милль, Дж.С. (1993). Основы политической экономии с некоторыми приложениями их к социальной философии. Москва: Экономика.

Кейнс, Дж.М. (1999). Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. Реферат-дайджест. Київ: Знання.

Кейнс, Дж.М. (2001). «Конец laissez – faire». Перевод: Е.В. Виноградова. Москва: ГУ–ВШЭ.

Keynes, J.A. (1925). Short View on Russia. L.: Hogarth Press.

Кейнс, Дж.М. (2002). Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Гелиос АРВ.

Державне регулювання економіки. (2000). За ред. І.Р. Михасюка. Київ: Атіка, Ельга-Н.

Domar, E. (1957). Essay in the Theory of Economics Growth. N.Y.

Harrod, R. (1973). Economic Dynamics. London: Macmillan.

Solow, Robert M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39 (3).

The MIT Dictionary of Modern Economics. (1992). Edited by David W. Pearce and Robert Shaw. MIT Press, Vol. 17: 209.

Король, М.М. (2013). Генезис і еволюція кейнсової теорії та кейнсіанства, її вплив на становлення та розвиток науково-кадрового потенціалу. Економіка. Управління. Інновації, № 2 (10), С. 1–16.

Данилишин, Б.М., Микитенко, В.В. (2008). Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: моногр. у 2 т. Київ: Нічлава.

Гальчинський, А.С. (2010). Кризис и циклы мирового развития. Київ: АДЕФ–Украина.

Пасічник, Ю.В. (2005). Бюджетний потенціал економічного зростання. Донецьк, Юго-Восток, ЛТД.

Хорос, В.Г. (2007). Идея развития: возможность обновления. Мировая єкономика и международніе отношения, №2, С. 75–89.

Levin, L.F. (2000). Teorii investitsionnykh resheniy [Theory of investment solutions]. Entsiklopediya menedzhmenta – Encyclopedia Management, 2, 87. [In Russian].

Blaug, M. (1994). Ekonomicheskaya mysl' v retrospektive [Economic thought in retrospect]. Moscow: «Case LTD». [In Russian].

Smith, A. (2007). Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov [Research on nature and causes of wealth of peoples]. Moscow: Eksmo. [In Russian].

Mazurok, P.P. (2006). Istoriya ekonomichnykh uchen’u zapytannyakh ta vidpovidyakh [History of economic disciples in questions and answers]. Kiev: Knowledge. [In Ukrainian].

Mill, J.S. (1993). Osnovy politicheskoy ekonomii s nekotorymi prilozheniyami ikh k sotsial'noy filosofii [Basics of political economy with some applications of them to social philosophy]. Moscow: Economy. [In Russian].

Keynes, J.M. (1999). Traktat pro hroshovu reformu. Zahal’na teoriya zaynyatosti, protsenta ta hroshey [A treatise on monetary reform. General theory of employment, percentage and money]. Digest. Kiev: Knowledge. [In Ukrainian].

Keynes, J.M. (2001). «Konets laissez – faire» [«End of Laissez – Faire»]. Translation: E.V. Vinogradov. Moscow: GU-HSE. [In Russian].

Keynes, J.A. (1925). Short View on Russia. L.: Hogarth Press.

Keynes, J.M. (2002). Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [General theory of employment, percentage and money]. Moscow: Helios ARV. [In Russian].

Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of the economy]. (2000). Ed. I.R. Mikhayuk. Kiev: Atika, Elga N. [In Ukrainian].

Domar, E. (1957). Essay in the Theory of Economics Growth. N.Y.

Harrod, R. (1973). Economic Dynamics. London: Macmillan.

Solow, Robert M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39 (3).

The MIT Dictionary of Modern Economics. (1992). Edited by David W. Pearce and Robert Shaw. MIT Press, Vol. 17: 209.

Korol, M.M. (2013). Henezys i evolyutsiya keynsovoyi teoriyi ta keynsianstva, yiyi vplyv na stanovlennya ta rozvytok naukovo-kadrovoho potentsialu [Genesis and Evolution of Keynesic Theory and Keynesianism, its influence on the formation and development of scientific and personnel potential]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi – Economy. Management. Innovation, 2 (10), 1–16. [In Ukrainian].

Danilishin, B.M., Mikitenko, V.V. (2008). Fenomenolohichni al’ternatyvy ekonomichnoho zrostannya Ukrayiny [Phenomenological alternatives to Ukraine's economic growth]. Monogr. In 2 t. Kyiv: Nichlava. [In Ukrainian].

Galchinsky, A.S. (2010). Krizis i tsikly mirovogo razvitiya [Crisis and world development cycles]. Kyiv: Adef-Ukraine. [In Russian].

Pasichnyk, Yu.V. (2005). Byudzhetnyy potentsial ekonomichnoho zrostannya [Budget potential of economic growth]. Donetsk, Yuga Vostok, Ltd. [In Ukrainian].

Khoros, V.G. (2007). Ideya razvitiya: vozmozhnost' obnovleniya [Development Idea: Ability to update]. Mirovaya êkonomika i mezhdunarodníe otnosheniya – World Economics and International Relations, 2, 75–89. [In Russian].

Переглядів статті: 385
Завантажень PDF: 343
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Новак, І., Школьний, О., & Вернюк, Н. (2021). ГЕНЕЗИС МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРІЇ ІНВЕСТУВАННЯ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-18
Розділ
ЕКОНОМІКА