ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Ключові слова: інновації, туризм, війна, туристична галузь, напрямки туристичних інновацій

Анотація

У статті розглянуто стан інноваційного розвитку туристичної галузі України, яка функціонує в складних умовах через обмеженість фінансових ресурсів та економічні труднощі спричинені війною. Проаналізовано інноваційні технології в контексті їх упровадження в туризм. У нерозривному зв’язку з соціокультурною функцією інноваційного простору описано процес діджиталізації туристичної діяльності та її роль в туризмі з точки зору залучення туристів. Встановлено, що процес модернізації туризму сприяє появі нових форм і методів обслуговування туристів. З’ясовано, що в умовах інноваційного розвитку, окрім традиційних форм, з’явилися сучасні способи взаємодії туристичних атракцій із суспільством у вигляді 3D-технологій, серед яких креативні відео-шоу, панорамні проекції, віртуальна реальність, анімація. У статті досліджується медіа-інтерес післявоєнної України, який може бути трансформований у туристичний бренд.

Посилання

Баженова С., Пологовська Ю., Бикова М. Реалії розвитку туризму в Україні на сучасному етапі. Наукові перспективи. 2022. № 5(23). С. 168–180.

Дворська І. Туристична галузь після війни: чи можлива реанімація та антикризове управління? URL: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952

Кириченко С. Подорожі та війна: якою буде туріндустрія після перемоги. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/21/689436/

Корчевська Л. Стан, особливості та перспектвии туризму у воєнний та поствоєнний періоди. Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р. Чернівці : Технодрук, 2022. С. 337–341.

Носирєв О., Деділова Т., Токар І. Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 1(26). С. 55–68. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22nooveu.pdf

Роїк О. Р., Недзвецька О. В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : економічні науки. 2022. Випуск 46. С. 11–15.

Чорний О. Найкращі часи – попереду. Що відбувається з туризмом в Україні під час війни. URL: https://www.rbc.ua/ukr/travel/samye-rkie-vremena-vperedi-proishodit-turizmom-1657645856.html

Bazhenova, S., Pologhovsjka, Ju., Bykova, M. (2022) Realiji rozvytku turyzmu v Ukrajini na suchasnomu etapi [Realities of tourism development in Ukraine at the current stage]. Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, 5(23), 168–180. (in Ukrainian)

Dvorsjka, I. Turystychna ghaluzj pislja vijny: chy mozhlyva reanimacija ta antykryzove upravlinnja? [The tourism industry after the war: is resuscitation and anti-crisis management possible?]. Available at: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952 (in Ukrainian)

Kyrychenko, S. Podorozhi ta vijna: jakoju bude turindustrija pislja peremoghy [Travel and war: what will the tourism industry be like after victory]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/21/689436/ (in Ukrainian)

Korchevsjka, L. (2022) Stan, osoblyvosti ta perspektvyy turyzmu u vojennyj ta postvojennyj periody [State, peculiarities and prospects of tourism in the war and post-war periods]. Upravlinnja rozvytkom sfery ghostynnosti: reghionaljnyj aspekt: materialy Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji onlajn-konferenciji, m. Chernivci – Management of the development of the hospitality sector: regional aspect: materials of the International Scientific and Practical Online Conference. Chernivci: Tekhnodruk, 337–341. (in Ukrainian).

Nosyrjev, O., Dedilova, T., Tokar, I. (2022) Rozvytok turyzmu ta industriji ghostynnosti v strateghiji postkonfliktnogho vidnovlennja ekonomiky Ukrajiny [Development of tourism and the hospitality industry in the strategy of post-conflict economic recovery of Ukraine]. Socialjno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, 1(26), 55–68. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22nooveu.pdf (in Ukrainian)

Rojik, O. R., Nedzvecjka, O. V. (2022) Shljakhy rozvytku turystychnoji sfery Ukrajiny u vojennyj period [Ways of development of the tourism sphere of Ukraine during the war period]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija: ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: economic sciences, 46, 11–15. (in Ukrainian)

Chornyj, O. Najkrashhi chasy – poperedu. Shho vidbuvajetjsja z turyzmom v Ukrajini pid chas vijny [The best times are ahead. What happens to tourism in Ukraine during the war]. Available at: https://www.rbc.ua/ukr/travel/samye-rkie-vremena-vperedi-proishodit-turizmom-1657645856.html (in Ukrainian).

Переглядів статті: 165
Завантажень PDF: 420
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Лисюк, Т., Ройко, Л., & Білецький, Ю. (2023). ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-36

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають