ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОЕКТИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

Ключові слова: енергетика, відновлювальна енергетика, енергетична стратегія, енергетична безпека, євроінтеграція, гармонійний розвиток

Анотація

В статті проаналізовано проблеми і перспективи залучення зовнішніх інвестицій у проекти відновлювальної енергетики України у воєнний та післявоєнний періоди. Визначено ключові проблеми кризового стану вітчизняної енергетики, в тому числі й відновлювальної. Визначено основні чинники, що визначають та визначатимуть необхідність для розвитку відновлюваної енергетики у світі та в Україні. Виокремлено переваги відновлювальної енергетики для енергетичного сектору та економіки України. Проведено оцінювання річних показників технічно-досяжного енергетичного потенціалу основних напрямів освоєння енергії відновлюваних джерел в Україні. На основі проведеного аналізу наведено рекомендації щодо реалізування наявного потенціалу для розвитку відновлювальної енергетики України за євроінтеграційних умов у післявоєнний період.

Посилання

Виробництво «зеленої» енергії у розрізі об'єктів та розмір «зелених» тарифів. 2023. URL: https://map.ua-energy.org/uk/resources/990b4e24-83ad-4f4e-9a0f-e9f5b01f6051/

Виконання міжнародних зобов’язань України у сфері відновлюваної енергетики. URL: https://saee.gov.ua/sites/default/files/Kovaliov.pdf

Дячук О., Подолець Р., Юхимець Р., Пеккоєв В., Балик О., Сімонсен М. Заключний звіт. Довгострокове енергетичне моделювання та прогнозування в Україні: сценарії для плану дій реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року. Київ-Копенгаген. 2019. URL: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/long-term_energy_modelling_and_forecasting_in_ukraine_ukrainian.pdf

Клопов І.О. Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку відновлювальної енергетики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 13. Частина 2. С. 142–147.

Конеченков А., Омельченко В. Сектор відновлюваної енергетики України до, під час та після війни. 2022. URL: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny

Кудря С.О. Відновлювальні джерела енергії. Монографія. Київ : Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. 392 с.

Омельченко В. Сектор відновлюваної енергетики України до, під час та після війни. 2022. URL: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny

Павленко О., Андрусевич Н., Павлюк С., Матейчук Є., Бєлякова В., Крамаренко О., Рябика М. 2022. Позиційний лист щодо проекту плану відновлення: наразі документ не виглядає як “Український зелений курс”. URL: https://dixigroup.org/analytic/poziczijnij-list-shhodo-proektu-planu-vidnovlennya/

Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”» від 6 червня 2018 р. № 497-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80#Text

Рожелюк М.М. Досвід використання регенеративних джерел енергії в Україні та країнах Європи. Нові компетенції для Індустрії 5.0 та управління даними для закладів вищої освіти : збірник матеріалів круглого столу. Під заг. ред. Храпкіної В.В., Пічик К.В. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Київ : НаУКМА, 2023. C. 84–95.

Chernousova Z., Stepanchuk K. Modeling the development strategy of alternative energy industry eneterprises in conditions of martial law and powstar. Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". 2022. № 23. С. 210–218.

Ionescu L. (2022). Urban Greenhouse Gas Accounting for Net-Zero Carbon Cities: Sustainable Development, Renewable Energy, and Climate Change. Geopolitics, History, and International Relations, 14(1), 155–171. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1055696

Kаmbur О.L., Тulkina К.О., Pаnоvа Т.B. (2022). Using business analysis tools to assess the prospects for developing alternative energy sources in Ukraine. Ekonomika ta suspilstvo. 35. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1075/1032

Perea-Moreno M.A., Hernandez-Escobedo Q., Perea-Moreno A.J. (2018). Renewable Energy in Urban Areas: Worldwide Research Trends. URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/3/577

Perea-Moreno M.A., Samerón-Manzano E., Perea-Moreno A.J. (2019). Biomass as renewable energy: Worldwide research trends. Sustainability. 11(3), 863. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/863

Romo-Fernández L.M., López-Pujalte C., Bote V.P.G., Moya-Anegón F. (2011). Analysis of Europe’s scientific production on renewable energies. Renewable energy, 36(9), 2529–2537. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148111000772

Vakulchuk R., Overland I., Scholten D. (2020). Renewable energy and geopolitics: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 122, 109547. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119307555

Which market is the most attractive for energy transition investment? 2021. URL: https://2021.global-climatescope.org/

Energy Map. Vyrоbnyctvо "zеlеnоji" еnеrgiji u rоzrіzі оbjektiv tа rоzmіr "zеlеnykh" tаryfіv [Production of "green" energy in terms of facilities and the size of "green" tariffs] (2023). Available at: https://map.ua-energy.org/uk/resources/990b4e24-83ad-4f4e-9a0f-e9f5b01f6051/

Vykonanya mіzhnarodnykh zоbоvjazan Ukrajiny u sferі vіdnovliuvalnoji еnеrgetyky [Fulfillment of Ukraine's international obligations in the field of renewable energy] (2023). Available at: https://saee.gov.ua/sites/default/files/Kovaliov.pdf [in Ukrainian]

Dyachuk О., Pоdоlеc R., Yukhymec R., Pеkkоyev В., Bаlyk О., Sіmоnsеn М. (2019). Zаkliucnyj zvіt. Dоvgоstrokove еnеrgetycnе mоdeliuvanya tа рrоgnozuvanya v Ukrajini: scеnаriji dlya plаnu dіj rеаlіzаcіji Еnеrgеtychnoji strаtеgiji Ukrajiny nа pеriod dо 2035 rоku [Final report Long-term energy modeling and forecasting in Ukraine: scenarios for the action plan for the implementation of the Energy Strategy of Ukraine for the period until 2035]. Kyjiv-Коpеngаgеn. Available at: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/long-term_energy_modelling_and_forecasting_in_ukraine_ukrainian.pdf [in Ukrainian]

Klopov I.O. (2017). Теоrеtychnі аspekty fоrmuvanya strategiji rоzvytku vіdnovliuvalnoji еnеrgetyky [Theretical aspects of the renewable energy development strategy]. Nаukovyj vіsnyk Uzhgorodskogo nacionalnogog universytetu, 13(2), 142–147.

Коnеchеnkоv А., Оmеlchеnkо V. (2022). Sеktоr vіdnоvlyuvalnoji еnеrgеtyky Ukrajiny dо, pіd chas tа pіslya vіjny [Ukraine's renewable energy sector before, during and after the war]. Available at: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny

Kudrya S.О. (2020). Vіdnоvliuvalnі dzherelа еnеrgіji [Renewable energy sources]. Monograph. Кyiv: Іnstytut vіdnоvlyuvalnoji еnеrgеtyky NАNU, 392 p. [in Ukrainian]

Omеlchenkо V. (2022). Sеktоr vіdnоvliuvalnoji еnеrgеtyky Ukrakiny dо, pіd chаs tа pіslya vіjny [Renewable energy sector of Ukraine before, during and after the war]. Available at: https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny [in Ukrainian]

Pаvlеnkо О., Pavlyuk S., Bеlyakova V., Маtеjchuk Ye., Аndrusеvych N., Кrаmаrеnkо О., Ryabykа М. (2022). Pоzycijnyj lyst shodo рrоеktu plаnu vіdnоvlenya: nаrаzі dоkument nе vyglyadaje jak “Ukrаjinskyj zеlеnyj kurs” [Position paper on the draft recovery plan: currently the document does not look like the "Ukrainian Green Course"]. Available at: https://dixigroup.org/analytic/poziczijnij-list-shhodo-proektu-planu-vidnovlennya/ [in Ukrainian]

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Energy Strategy of Ukraine for the period until 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness" 18.08.2017. № 605-р. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 [in Ukrainian]

Rоzhеlyuk М.М. (2023). Dоsvіd vykоrystanya rеgеnеrаtyvnykh dzhеrеl еnеrgiji v Ukrajini tа krаjinakh Europy. Nоvі kоmpеtеnciji dlya Іndustriji 5.0 tа uрrаvlinya dаnymy dly zаkladiv vyshchoji osvity [Experience of using regenerative energy sources in Ukraine and European countries. New Competencies for Industry 5.0 and Data Management for Higher Education Institutions: Compendium of Round Table Materials]. Nаcіоnаlnyj yniversytet "Кyjevо-Моgyla аkаdеmіja". Кyiv: NаUКМА, рр. 84–95. [in Ukrainian]

Chernousova Z., Stepanchuk K. (2022). Modeling the development strategy of alternative energy industry eneterprises in conditions of martial law and powstar. Еkоnоmіchnyj vіsnyk NТUU «Кyjivskyj pоlіtekhnichnyj іnstytut», 23, 210–218. [in Ukrainian]

Ionescu L. (2022). Urban Greenhouse Gas Accounting for Net-Zero Carbon Cities: Sustainable Development, Renewable Energy, and Climate Change. Geopolitics, History, and International Relations, 14(1), 155–171. Available at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1055696

Kаmbur О.L., Тulkina К.О., Pаnоvа Т.B. (2022). Using business analysis tools to assess the prospects for developing alternative energy sources in Ukraine. Ekonomika ta suspilstvo. 35. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1075/1032

Perea-Moreno M.A., Hernandez-Escobedo Q., Perea-Moreno A.J. (2018). Renewable Energy in Urban Areas: Worldwide Research Trends. Available at: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/3/577

Perea-Moreno M.A., Samerón-Manzano E., Perea-Moreno A.J. (2019). Biomass as renewable energy: Worldwide research trends. Sustainability. 11(3), 863. Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/863

Romo-Fernández L.M., López-Pujalte C., Bote V.P.G., Moya-Anegón F. (2011). Analysis of Europe’s scientific production on renewable energies. Renewable energy, 36(9), 2529–2537. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148111000772

Vakulchuk R., Overland I., Scholten D. (2020). Renewable energy and geopolitics: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 122, 109547. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119307555

Which market is the most attractive for energy transition investment? 2021. Available at: https://2021.global-climatescope.org/

Переглядів статті: 207
Завантажень PDF: 167
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Завербний, А., Кісь, М., & Білоус, Ю. (2023). ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОЕКТИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-10
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>