ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ОСНОВІ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: бізнес-процеси, рефлексивний підхід, система управління, конкурентоспроможність, планування

Анотація

Сповідування принципів розвитку системи управління бізнес-процесами на основі рефлексивного підходу є необхідним для забезпечення економіко-управлінської ефективності бізнесу. У сукупності ці принципи виконують низку функцій – постановка бізнес-цілей та планування шляхів їх досягнення; пристосування до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах підприємства; узгодження інтересів усіх груп зацікавлених осіб; системність в управлінні; використання новітніх технологій та методів управління; задоволення потреб клієнтів; забезпечення перманентності у підвищенні кваліфікації персоналу та його здатності використовувати найкращі практики управління, оцінювання і прогнозування ризиків тощо. На основі емпіричних даних доведено, що рефлексивний підхід включає в себе систематичний аналіз та оцінку бізнес-процесів з метою їх вдосконалення та оптимізації. Цей підхід забезпечує постійний самоконтроль та самооцінку підприємства з розміщення виявлення слабких місць та вдосконалення їх. Кожен із виокремлених принципів розвитку системи управління бізнес-процесами на основі рефлексивного підходу має свої специфічні особливості, проте вони мають спільну мету – забезпечення стабільності та надійності бізнесу шляхом системного підходу до управління бізнес-процесами. Обґрунтовано, що застосування сповідування виділених принципів в контексті застосування рефлексивного підходу в системі управління бізнес-процесами дає можливість підприємству адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі та змінювати свої бізнес-процеси відповідно до нових вимог ринку, що гарантує забезпечення підприємству високу якість пропонованих послуг та продуктів, задовольняючи потреби клієнтів та забезпечуючи свою конкурентоспроможність.

Посилання

Волосатова М. Поняття категорії «бізнес-процес» та характерні риси його змісту. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Харків : ХНАДУ, 2018. 473 с.

Командровська В., Морозенко О. Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи удосконалення. Open Journal Systems. 2011.

Чорнобай Л. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель. Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2015. Том 22 (2). С. 171–182.

Сiдоренко, М. (2019). Типи бізнес-процесів та як обрати потрібний. https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493/

Bantash, A., Koval, V., Bashynska, M. & Kozlovtseva, V. (2020). Balanced Territorial Economic Development in the Conditions of Providing Stability of Human Resources Management. Economics. Ecology. Socium. Vol 4, No 3, рр. 58–66.

Ilchenko, S., Khumarova, N., Natalia Maslii, N., Demianchuk, M. & Skribans, V. (2021). Instruments for ensuring the balanced development of maritime and inland waterway transport in Ukraine. E3S Web of Conferences. Vol. 255.

Bantash, A., Koval, V., Bashynska, M. & Kozlovtseva, V. (2020). Balanced Territorial Economic Development in the Conditions of Providing Stability of Human Resources Management. Economics. Ecology. Socium. Vol. 4, No 3, pp. 58–66.

Biryukova, V V. (2020). Production System Management Based on a Balanced Development Model. International science and technology conference «FarEastCon-2019». Vol. 753, Chapter 5.

Igor N. Dubina, David F. J. Campbell, Elias G. Carayannis, Anna A. Chub, Evangelos Grigoroudis & Olga V. Kozhevina. (2017). The Balanced Development of the Spatial Innovation and Entrepreneurial Ecosystem Based on Principles of the Systems Compromise: A Conceptual Framework. Journal of the Knowledge Economy, Springer;Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET), Vol. 8(2), pp. 438–455.

Shifa Ma, Yunnan Cai, Dixiang Xie, Xiwen Zhang & Yabo Zhao. (2022). Towards balanced development stage: Regulating the spatial pattern of agglomeration with collaborative optimal allocation of urban land,Cities. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. Vol. 126.

Volosatova, M. (2018). Ponyattya katehoriyi «biznes-protses» ta kharakterni rysy yoho zmistu [The concept of the category "business process" and the characteristic features of its content]. Suchasni napryamky rozvytku ekonomiky i menedzhmentu na pidpryyemstvakh Ukrayiny: Zbirnyk materialiv IV vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh. Kharkiv: KHNADU, p. 473.

Komandrovsʹka, V. and Morozenko, O. (2011). Biznes-protsesy pidpryyemstva: sutnistʹ ta metody udoskonalennya [Business processes of the enterprise: the essence and methods of improvement]. Open Journal Systems.

Chornobay, L. (2015). Biznes-protsesy pidpryyemstva: klasyfikatsiya ta strukturno-iyerarkhichna modelʹ [Business processes of the enterprise: classification and structural-hierarchical model]. Ekonomichnyy analiz: zb. nauk. pratsʹ, Tom 22 (2), pp. 171–182.

Sidorenko, M. (2019). Typy biznes-protsesiv ta yak obraty potribnyy [Types of business processes and how to choose the right one]. Available at: https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493/

Bantash, A., Koval, V., Bashynska, M. & Kozlovtseva, V. (2020). «Balanced Territorial Economic Development in the Conditions of Providing Stability of Human Resources Management». Economics. Ecology. Socium. Vol. 4, No 3, рр. 58–66.

Ilchenko, S., Khumarova, N., Natalia Maslii, N., Demianchuk, M. & Skribans, V. (2021). «Instruments for ensuring the balanced development of maritime and inland waterway transport in Ukraine». E3S Web of Conferences. Vol. 255.

Bantash, A., Koval, V., Bashynska, M. & Kozlovtseva, V. (2020). «Balanced Territorial Economic Development in the Conditions of Providing Stability of Human Resources Management». Economics. Ecology. Socium. Vol. 4, No 3, pp. 58–66.

Biryukova, V. V. (2020). «Production System Management Based on a Balanced Development Model». International science and technology conference «FarEastCon-2019». Vol. 753, Chapter 5.

Igor N. Dubina, David F. J. Campbell, Elias G. Carayannis, Anna A. Chub, Evangelos Grigoroudis & Olga V. Kozhevina.(2017). «The Balanced Development of the Spatial Innovation and Entrepreneurial Ecosystem Based on Principles of the Systems Compromise: A Conceptual Framework». Journal of the Knowledge Economy, Springer;Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET), Vol. 8(2), pp. 438–455.

Shifa Ma, Yunnan Cai, Dixiang Xie, Xiwen Zhang & Yabo Zhao. (2022). «Towards balanced development stage: Regulating the spatial pattern of agglomeration with collaborative optimal allocation of urban land,Cities». Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning. Vol. 126.

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Теребух, А., Русин-Гриник, Р., & Підвальний, М. (2023). ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ОСНОВІ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-70
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ