ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: CRM-системи, результативність, інформаційні технології, інновації, маркетинг, клієнти

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення поняття CRM система. Визначено роль інформаційних технологій у процесі введення маркетингової діяльності. Обґрунтовується важливість сучасних рішень в області CRM, що дозволяють підприємствам оптимізувати процес взаємодії з клієнтами, а також створювати ефективний механізм управління маркетингом, продажами і сервісом. Доведено, що впровадження систем CRM означає комплексний перехід підприємства на нову політику розвитку, орієнтовану на клієнтів, оскільки зможе забезпечити підвищення якості обслуговування клієнтів, зменшити трудовитрати на супроводження. Проаналізовано переваги і можливості CRM-систем. Досліджено види CRM, що розділені на чотири групи: операційні, аналітичні, колабораційні та комбіновані. Акцентовано увагу на використані CRM-системи на підприємстві, як технології збирання і обробки великих масивів інформації про клієнтів що є просто необхідним у сучасних умовах ринкової економіки. Використання таких технологій дає змогу компаніям скоротити адміністративні витрати і збільшити обсяги продажів, що призводить до підвищення ефективності роботи фірми. Окреслено резерви підвищення рівня маркетингової діяльності після впровадження систем.

Посилання

CRM-системи стали найбільшим сегментом ринку в 2022 році. URL: https://news.finance.ua (дата звернення 09.01.2022).

TQM systems. Впровадження CRM-системи: роль CRM-технологій у підвищенні ефективності бізнесу. URL: https://tqm.com.ua/ua/likbez/crm-systemy/rol-vprovadzhennia-crm (дата звернення: 4.01.2023)

Бутенко Н.В. Впровадження концепції CRM на промисловому ринку. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 40–42.

Ганущак-Єфіменко Л.М. CRM-система як ефективний інструмент розвитку готельного бізнесу в Україні. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. 2017. № 4. С. 51–56.

Островерхов В.М. Застосування CRM-систем у маркетинговій діяльності та управлінні персоналом транспортних підприємств. Економічний аналіз. 2018. № 3. С. 199–206. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1581/6565656670 (дата звернення 5.01.2023)

Результати дослідження ринку CRM в Україні. URL: https://www.bitrix24.ua (дата звернення 10.12.2022).

Сьомкіна Т.В., Литвинова О.В., Лобань О.О. Особливості моделей функціонування IT-компаній в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19(3). С. 84–87.

CRM-системи – що це таке і в чому їхня користь для бізнесу? Lemarbet. URL: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/crm-sistemy/. (дата звернення 11.01.2023).

Гордієнко Д.О. Особливості впровадження CRM-систем у діяльність підприємств Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку : Зб. матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції; 11 травня 2021 р. Київ : КНЕУ, 2021. С. 446–448.

Навіщо впроваджувати CRM-систему: основні функції та переваги URL: https://nethunt.ua/blog/navishcho-vprovadzhuvati-crm-sistiemu-osnovni-funktsiyi-ta-pierievaghi/. (дата звернення 17.12.2022).

Шпортько Г., Вишневська М. Критерії вибору CRM-система Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці (Україна, 20 травня 2021 р. Чернівці : Технодрук, 2021. 379 с.

Янчук Т.В. Використання сучасних інформаційних технологій в маркетинговому механізмі державного управління у регіональному розвитку. Економіка і організація управління. 2017. № 2. С. 100–108.

CRM-systemy staly naibilshym sehmentom rynku v 2022 rotsi [CRM systems have become the largest market segment in 2022]. Available at: https://news.finance.ua

TQM systems. Vprovadzhennia CRM-systemy: rol CRM-tekhnolohii u pidvyshchenni efektyvnosti biznesu [TQM systems. Implementation of the CRM system: the role of CRM technologies in improving business efficiency] Available at: https://tqm.com.ua/ua/likbez/crm-systemy/rol-vprovadzhennia-crm

Butenko N.V. (2019) Vprovadzhennia kontseptsii CRM na promyslovomu rynku [Implementation of the CRM concept in the industrial market.] Economy and state. № 3. P. 40–42.

Hanushchak-Yefimenko L.M. (2017) CRM-systema yak efektyvnyi instrument rozvytku hotelnoho biznesu v Ukraini [CRM-system as an effective tool for the development of hotel business in Ukraine] Bulletin of Kyiv National University of Technology and Design. Series: Economic Sciences. № 4. P. 51–56.

Ostroverkhov V.M. (2018) Zastosuvannia crm-system u marketynhovii diialnosti ta upravlinni personalom transportnykh pidpryiemstv [Application of crm-systems in marketing activities and personnel management of transport enterprises] Economic analysis. № 3. P. 199–206. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1581/6565656670

Rezultaty doslidzhennia rynku CRM v Ukraini [Results of CRM market research in Ukraine]. Available at: https://www.bitrix24.ua.

Somkina T.V., Lytvynova O.V., Loban O.O. (2018) Osoblyvosti modelei funktsionuvannia IT-kompanii v Ukraini [Features of models of functioning of IT-companies in Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International economic relations and world economy. Vol. 19(3). P. 84–87.

CRM-systemy – shcho tse take i v chomu yikhnia koryst dlia biznesu? Lemarbet [CRM systems – what is it and what are their benefits for business? Lemarbet]. Available at: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/crm-sistemy/.

Hordiienko D.O. (2021) Osoblyvosti vprovadzhennia CRM-system u diialnist pidpryiemstv [Features of the introduction of CRM-systems in the activities of enterprises] Accounting, analysis, audit and taxation: modern concepts of development: Sat. materials of the VII All-Ukrainian Scientific and Practical Student Conference. Kyiv: KNEU. PP. 446–448.

Navishcho vprovadzhuvaty CRM-systemu: osnovni funktsii ta perevahy [Why implement a CRM system: the main functions and advantages]. Available at: https://nethunt.ua/blog/navishcho-vprovadzhuvati-crm-sistiemu-osnovni-funktsiyi-ta-pierievaghi/.

Shportko H., Vyshnevska M. (2021) Kryterii vyboru CRM-systema [Criteria for choosing a CRM system] Transformation of tax and accounting and analytical systems in the context of modern crisis phenomena: materials of the International Scientific and Practical Conference, Chernivtsi (Ukraine, May 20, 2021 Chernivtsi: Technodruk. 379 p.

Yanchuk T.V. (2017) Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii v marketynhovomu mekhanizmi derzhavnoho upravlinnia u rehionalnomu rozvytku [The use of modern information technologies in the marketing mechanism of public administration in regional development]. Economics and organization of management. № 2, pp. 100–108.

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 296
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Янчук, Т., & Боєнко, О. (2023). ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-89
Розділ
МАРКЕТИНГ