ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: прямий маркетинг, формування комплексу маркетингових комунікацій, діяльність, лояльність споживачів, перспективи

Анотація

У статті розглядається популярність прямого маркетингу (директ-маркетинг) в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку. Наводиться визначення директ-маркетингу в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. З'ясовується місце прямого маркетингу на світовому рекламному ринку. Визначається в яких факторах полягає популярність, важливість та різноманітність методів прямого маркетингу. Розглядаються канали розповсюдження директ-маркетингу згідно Європейської Асоціації. Обґрунтовуються властиві переваги та недоліки всіх інструментів прямого маркетингу. Описується схема для створення ефективних поштових повідомлень під час проведення директ-маркетингових кампаній. Розкриваються цілі використання директ-маркетингу, як для клієнта, так і для споживача. Описуються проблеми та перспективи розвитку прямого маркетингу в Україні.

Посилання

Дубодєлова А.В., Юринець О.В. Особливості та проблеми вітчизняного директ-маркетингу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. С. 365–372.

Жданова О.С. Маркетингова політика взаємовідносин як необхідна складова для посилення конкурентних переваг промислового підприємства. Маркетинг в Україні. Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез., м. Київ. 2010 р. Київ : Українська Асоціація Маркетингу, 2010. С. 154–155.

Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2013. С. 214–236.

Максимова Т.С. Активізація прямого маркетингу на підставі використання інтегрованих маркетингових комунікацій. Маркетинг в Україні. Програма Одинадцятої міжнародної наук.-практ. конф. : зб. тез. Київ, 2010. С. 153–154.

Меркулова Н.В. Директ-маркетинг в Україні: тенденції, проблеми та перспективи. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. 2016. URL: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/6_108712.doc.html (дата звернення: 08.10.2022).

Наші переваги. Divan TV. URL: https://bit.ly/2SYXJKG (дата звернення: 10.10.2022).

Примак Т.О. Аналіз українського ринку маркетингових комунікацій. Маркетинг в Україні. 2013. № 2. С. 8.

Янішева К. Що таке email-маркетинг і в чому його переваги? eSputnik. URL: https://bit.ly/3gdXMtZ дата звернення: 08.10.2022).

Переваги прямого маркетингу. Бізнес Чюенсленд. URL: https://bit.ly/3ckjsDA (дата звернення: 07.10.2022).

Dubodelova A.V., Yurynets O.V. (2008) Osoblyvosti ta problemy vitchyznyanoho dyrekt-marketynhu [Peculiarities and problems of domestic direct marketing]. Lviv: Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. (in Ukrainian)

Zhdanova O.S. (2010) Marketynhova polityka vzayemovidnosyn yak neobkhidna skladova dlya posylennya konkurentnykh perevah promyslovoho pidpryyemstva [The marketing policy of mutual relations as a necessary component for strengthening the competitive advantages of an industrial enterprise]. Marketing in Ukraine. Materials of the eleventh international science and practice conf. : Coll. thesis. Kyiv: Ukrainian Marketing Association. (in Ukrainian)

Lukyanets T.I. (2013) Marketynhova polityka komunikatsiy: navchalʹnyy posibnyk [Marketing policy of communications: a study guide]. Kyiv: KNEU, pp. 214–236. (in Ukrainian)

Maksimova T.S. (2010) Aktyvizatsiya pryamoho marketynhu na pidstavi vykorystannya intehrovanykh marketynhovykh komunikatsiy [Activation of direct marketing based on the use of integrated marketing communications]. Marketing in Ukraine. Program of the Eleventh International Science-Pract. conf.: Coll. theses. Kyiv, pp. 153–154. (in Ukrainian)

Merkulova N.V. (2016) Dyrekt-marketynh v Ukrayini: tendentsiyi, problemy ta perspektyvy [Direct marketing in Ukraine: trends, problems and prospects]. Bulletin of the Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovskyi. Available at: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/6_108712.doc.html (accessed: October 8, 2022).

Nashi perevahy. Divan TV [Our advantages. Divan TV]. Available at: https://bit.ly/2SYXJKG (accessed October 10, 2022).

Primak T.O. (2013) Analiz ukrayinsʹkoho rynku marketynhovykh komunikatsiy [Analysis of the Ukrainian market of marketing communications]. Marketing in Ukraine, vol. 2, p. 8. (in Ukrainian)

Yanisheva K. Shcho take email-marketynh i v chomu yoho perevahy? eSputnik. [What is email marketing and what are its advantages? eSputnik]. Available at: https://bit.ly/3gdXMtZ (accessed October 10, 2022).

Perevahy pryamoho marketynhu. Biznes Chyuenslend [Benefits of direct marketing. Business Queensland]. Available at: https://bit.ly/3ckjsDA (accessed October 7, 2022).

Переглядів статті: 252
Завантажень PDF: 267
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Янчук, Т., & Любінчак, К. (2022). ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-80
Розділ
МАРКЕТИНГ