УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: маркетингова діяльність, принципи управління, оцінка ефективності маркетингової діяльності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних принципів здійснення управління маркетинговою діяльністю сучасних підприємств та визначення напрямків її вдосконалення у сучасних умовах. Визначено, що основне завдання управління маркетингом полягає у синхронізації процесу управління елементами 4Р із одночасним підвищенням ефективності решти елементів під час виконання ними свого функціонального призначення. Розглянуто основні етапи розвитку відділу маркетингу у компанії, проаналізовано принципи результативного управління маркетинговою діяльністю. Вивчено методи оцінки ефективності маркетингової діяльності здійснюваної на підприємстві, що включають в себе немонетарні та фінансові показники. Визначено шляхи вдосконалення управління діяльності у сфері маркетингу, що дозволять поліпшити показники економічної діяльності.

Посилання

Коноплянникова М.А. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 332–336.

Маркетингові організаційні структури як форми управління маркетингом. URL: https://vuzlit.com/304321/marketingovi_organizatsiyni_strukturi_formi_upravlinnya_marketingom (дата звернення: 09.11.2022).

Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. Київ : Центр навч. літ., 2012. 612 с.

Лазоренко Л.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3. С. 13–17.

Процес управління маркетингом. URL: https://studfile.net/preview/9960758/page:3/ (дата звернення: 10.11.2022).

Продіус Ю.І. Вплив маркетингової діяльності на конкурентоспроможність підприємства. «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind». 2019. № 4. С. 26–29.

Штучка Т.В. Методичні підходи до оцінки маркетингової діяльності підприємств агропродовольчого сектору. Економічний аналіз. 2014. № 3. С. 96–102.

Konopliannykova M. (2017) Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu: poniattia, pryntsypy, pidkhody [Management of marketing activity: concept, principles, approaches]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 17, pp. 332–336.

Marketynhovi orhanizatsiini struktury yak formy upravlinnia marketynhom [Marketing organizational structures as forms of marketing management]. Avalliable at: https://vuzlit.com/304321/marketingovi_organizatsiyni_strukturi_formi_upravlinnya_marketingom (accessed November 9, 2022).

Balabanova L., Kholod V., Balabanova I. (2012) Marketynh pidpryiemstva: navch. posib. [Marketing of the enterprise: teaching aid]. Kyiv: Tsentr navch. lit. 2012 p. (in Ukrainian)

Lazorenko L. (2019) Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu pidpryiemstva [Management of marketing activities of the enterprise]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no 3, pp. 13–17.

Protses upravlinnia marketynhom [Marketing management process]. Avalliable at: https://studfile.net/preview/9960758/page:3/ (accessed November 10, 2022).

Prodius Yu. (2019) Vplyv marketynhovoi diialnosti na konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Influence of marketing activity on the competitiveness of the enterprise]. «ΛΌHOΣ. The art of scientific mind», no. 4, pp. 26–29.

Shtuchka T. (2014) Metodychni pidkhody do otsinky marketynhovoi diialnosti pidpryiemstv ahroprodovolchoho sektoru [Methodological approaches to assessment of marketing activity of enterprises of agri-food sector]. Ekonomichnyi analiz, no. 3, pp. 96–102.

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 343
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Янчук, Т., & Денисова, А. (2022). УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-121
Розділ
ЕКОНОМІКА