ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: готельне господарство, готельний бізнес, готельна мережа, воєнні дії, руйнування інфраструктури

Анотація

Розкрито основні негативні впливи війни на готельне господарство України. Проаналізовано руйнування готельної інфраструктури, втрату готельних підприємств внаслідок окупації територій, проблеми відтоку кваліфікованого персоналу та різкого зниження споживачів готельних послуг, пристосування до умов комендантської години та повітряних тривог. Визначено особливості поведінки готельного бізнесу на різних етапах війни та територіальні відмінності розвитку готельного господарства в період ведення військових дій. Серед перспектив розвитку готельного господарства України виділено: переорієнтація готельного бізнесу на більш безпечні території Західної України; пристосування готельних підприємств до реалій військового часу та пошук нових форм обслуговування; переобладнання готелів із врахуванням вимог безпеки та автономної роботи.

Посилання

Баженова С., Пологовська Ю., Канцур І. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в умовах сьогодення. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1280

Самодай В., Рибальченко С., Орищенко Є. Антикризове управління готельним підприємством в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1805

Поворознюк І. Управління якістю послуг на підприємствах індустрії готинності під час кризи. Економіка та суспільство. 2022. № 42. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1656

Понад 12 готелів постраждали в Україні через війну. URL: https://interfax.com.ua/news/general/886309.html

Аналітичні звіти Rebuild. URL: https://rebuildua.net/zvity

Reikartz Hospitality Group. URL: https://reikartz.com/uk/hotels/

Premier Hotel. URL: https://www.phnr.com/ua

Безручко Л. Сучасний стан та перспективи розвитку готельних мереж у світі та Україні. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2018. Випуск 45. C. 273–280.

Килин О.В., Тимчишин Ю.В. Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Випуск 22, частина 2. С. 20–24.

Портал оперативних даних. Ситуація з біженцями з України. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Встояти під час війни: як працюють готелі України. URL: https://commercialproperty.ua/analitics/vstoyati-pid-chas-viyni-yak-pratsyuyut-goteli-ukraini/

Державне агенство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua

Bazhenova S., Pologovska Yu., Kantsur I. (2022) Development of hotel and restaurant business in today's conditions. Economy and society, No. 38. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1280

Samodai V., Rybalchenko S., Oryshchenko E. (2022) Anti-crisis management of a hotel enterprise in war conditions. Economy and society, No. 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1805

Povorozniuk I. (2022) Service quality management at enterprises of the standby industry during the crisis. Economy and Society, No. 42. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1656

More than 12 hotels were damaged in Ukraine due to the war. Available at: https://interfax.com.ua/news/general/886309.html

Analytical reports Rebuild. Available at: https://rebuildua.net/zvity

Reikartz Hospitality Group. Available at: https://reikartz.com/uk/hotels/.

Bezruchko L. (2018) Current state and prospects of development of hotel chains in the world and Ukraine. Bulletin of Lviv University. International relations series. Issue 45. P. 273–280.

Premier Hotel. Available at: https://www.phnr.com/ua

Kylin O.V., Tymchyshyn Yu.V. (2018) Formation of hotel staff: domestic and foreign experience. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University: Series: International Economic Relations and World Economy. Issue 22, Part 2. P. 20–24.

Operational data portal. The situation with refugees from Ukraine. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Stand up during the war: how the hotels of Ukraine work. Available at: https://commercialproperty.ua/analytics/vstoyati-pid-chas-viyni-yak-pratsyuyut-goteli-ukraini/

State Tourism Development Agency. Available at: https://www.tourism.gov.ua

Переглядів статті: 1371
Завантажень PDF: 1421
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Безручко, Л., Білоус, С., & Філь, М. (2023). ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-43
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА