СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВІДНОВЛЕННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: стратегічний розвиток, сфера послуг, готельно-ресторанна сфера, туризм, туристичні потоки

Анотація

Розкрито суть стратегічного розвитку, обґрунтовано необхідність та важливість відновлення та розвитку сфери послуг з точки зору розвитку національної економіки післявоєнного періоду. Проаналізовано основні статистичні показники розвитку сфери послуг в Україні на їх основі розроблено діаграми та графіки. Авторським колективом проаналізовані наслідки воєнної агресії росії проти України для сфери послуг, здійснений їх детальний аналіз. Зроблено наголос на необхідності відновлення сфери послуг як важливої сфери для економіки країни та запропоновано ряд напрямків стратегічного відновлення, які найактуальніші, на думку авторського колективу, саме для готельно-ресторанних та туристичних підприємств. Підсумовано актуальність та ефективність використання цих методів у індустрії гостинності та туристичної сфери у відновленні національної економіки в цілому після перемоги України.

Посилання

Друкер П. Менеджмент: завдання, відповідальність, практика. Нью-Йорк: Harper & Row, 1973. 483 с.

Брайсон, Дж. Стратегічне планування для державних і некомерційних організацій. Сан-Франциско, Каліфорнія: Джоссі-Бас, 2011. 543 с.

Джонсо Д., Шоулз К., Віттінгтон Р. Вивчення корпоративної стратегії — Financial Times Prentice Hall, 2007 р. 622 с.

Всесвітня рада з подорожей і туризму. URL: https://wttc.org/research/economic-impact

Турзбір в Україні за перше півріччя 2022 року зріс майже на 29% URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/turzbir-v-ukrayini-za-pershe-pivrichchya-2022-roku-zris-mayzhe-na-29

Вплив Covid-19 на поведінку туристів, 17 червня 2020 р. URL: https://www.bloom-consulting.com/journal/

Найбільший виробник товарів для дому частково перемістився на захід країни і планує відкрити виробництво за кордоном. URL: https://biz.ligazakon.net/news/211882_nayblshiy-virobnik-tovarv-dlya-domu-chastkovo-peremstivsya-na-zakhd-krani--planu-vdkriti-virobnitstvo-za-kordonom

Корчевська Л. Стан, особливості та перспектвии туризму у воєнний та поствоєнний періоди. Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р. Чернівці : Технодрук, 2022. С. 337–341.

Робочі групи. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Druker P. (1973) Menedzhment: zavdannya, vidpovidalʹnistʹ, praktyka. [Management: tasks, responsibility, practice]. New York: Harper & Row, 483 p.

Bryson, J. (2011) Stratehichne planuvannya dlya derzhavnykh i nekomertsiynykh orhanizatsiy [Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations]. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 543 p.

Johnson J., Scholes K., Whittington К. (2007) Vyvchennya korporatyvnoyi stratehiyi [The Study of Corporate Strategy]. Financial Times Prentice Hall, 622 p.

Vsesvitnya rada z podorozhey i turyzmu [World Travel and Tourism Council]. Available at: https://wttc.org/research/economic-impact

Turzbir v Ukrayini za pershe pivrichchya 2022 roku zris mayzhe na 29% [Tourism in Ukraine for the first half of 2022 increased by almost 29%]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/turzbir-v-ukrayini-za-pershe-pivrichchya- 2022-roku-zris-mayzhe-na-29

Vplyv Covid-19 na povedinku turystiv [Impact of Covid-19 on tourist behavior, June 17, 2020]. Available at: https://www.bloom-consulting.com/journal/

Naybilʹshyy vyrobnyk tovariv dlya domu chastkovo peremistyvsya na zakhid krayiny i planuye vidkryty vyrobnytstvo za kordonom. [The largest manufacturer of household goods partially moved to the west of the country and plans to open production abroad]. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/211882_nayblshiy-virobnik-tovarv-dlya-domu-chastkovo-peremstivsya-na-zakhd-krani--planu-vdkriti-virobnitstvo-za-kordonom

Korchevska L. Stan, osoblyvosti ta perspektvyy turyzmu u voyennyy ta postvoyennyy periody. Upravlinnya rozvytkom sfery hostynnosti: rehionalʹnyy aspekt [State, peculiarities and prospects of tourism in the war and post-war periods. Management of the development of the hospitality sector: regional aspect]. International scientific and practical online conference, pp. 337–341

Robochi hrupy [Working groups]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Білоус, С., Безручко, Л., & Лемега, Н. (2022). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВІДНОВЛЕННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-3
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА