ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, готельно-ресторанна сфера, туризм, методи менеджменту

Анотація

Розкрито суть конкурентних переваг, обґрунтовано необхідність та важливість розвитку готельно-ресторанних та туристичних підприємств з точки зору розвитку національної економіки. Проаналізовано основні статистичні показники розвитку обох сфер в Україні на їх основі розроблено картографічне зображення динаміки розвитку обох сфер в країні. Авторським колективом виокремлено ряд особливостей конкуренції в готельно-ресторанній та туристичній сфері, здійснений їх детальний аналіз. Зроблено наголос на необхідності підтримання конкурентних переваг та запропоновано ряд методів менеджменту, які найактуальніші, на думку авторського колективу, саме для готельно-ресторанних та туристичних підприємств. Підсумовано актуальність та ефективність використання цих методів у індустрії гостинності та туризмі.

Посилання

Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу : навч. посібник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 180 с.

П’ятанова В.И. Анализ конкурентного преимущества корпорации. Экономика мегаполисов и регионов. 2010. № 3 (33). С. 42–46.

Антошкова Н.А. Аналіз сучасного ринку ресторанних послуг в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення». Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2020. С. 203–205.

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Havryliuk S. (2006) Konkurentospromozhnist pidpryiemstv u sferi turystychnoho biznesu [Competitiveness of enterprises in the field of tourism business]. navch. Posibnyk. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekonom. u-tet. 180 p. (in Ukrainian)

Piatanova V. (2010) Analyz konkurentnoho preymushchestva korporatsyy [Analysis of the competitive advantage of the corporation]. Ekonomyka mehapolysov i rehyonov, no 3 (33), pp. 42–46.

Antoshkova N.A. (2020) Analiz suchasnoho rynku restorannykh posluh v Ukraini [Analysis of the modern market of restaurant services in Ukraine]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Suchasni napriamy rozvytku ekonomiky, pidpryiemnytstva,tekhnolohii ta yikh pravovoho zabezpechennia", pp. 203–205.

Kilkist turystiv, obsluhovanykh turoperatoramy ta turahentamy, za vydamy turyzmu [The number of tourists served by tour operators and travel agents, by type of tourism). Avialable at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 355
Завантажень PDF: 383
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Білоус, С., Красько, А., & Безручко, Л. (2021). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-22