КУЛІНАРНІ МАРШРУТИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ М. ЛЬВОВА

Ключові слова: ресторанний бізнес, маршрут, Львів, туристи, грузинська кухня.

Анотація

Стаття присвячена суб'єктам господарювання сфери ресторанного господарства, яка є важливою частиною розвитку кулінарного / гастрономічного туризму України, відіграючи важливу роль у формуванні якості життя, забезпеченні здоров'я населення та формуванні туристичного іміджу регіонів. Ресторанне господарство у сучасному світі – це не тільки вид економічної діяльності, це – комплексна сфера послуг, адже має забезпечити: належну організацію харчування на високому рівні, організацію спілкування, відпочинку, більш повне задоволення соціально-культурних потреб відвідувачів. У статті відзначено, яке львів’яни надають місце культурі грузинської кухні. На території Вірменського дворика відбувалось святкування Днів Тбілісі у Львові, де у програмі обов’язкова була – грузинська кухня. Дворик був стилізований в грузинському стилі. Крім того, персонал був одягнений у національний грузинський одяг, а меню складалось лише з грузинської кухні. Описано ресторани грузинської кухні, які багаті своїми яскравими кольорами, смаками та ароматами. Частинкою Грузії у Львові є ресторан «Churrasco Grill & Wine» та його шеф-кухар Коба Махарашвілі. Коба приїхав до Львова з Тбілісі. Як кожен відданий шеф-кухар, він прискіпливо ставиться і до вибору продуктів для своїх страв, і до автентичності рецептури. Охарактеризовано кулінарні маршрути у ресторани грузинської кухні, як гастрономічний туризм, як напрям для розвитку індустрії гостинності. Адже, грузинська кухня – це ціле мистецтво, яке не обмежується хачапурі та хінкалі, як більшість вважає. Зростання популярності гастрономічного туризму підвищує конкурентоспроможність місць, які відвідують туристи, оскільки саме місцева культура та національна кухня стає одним з визначальних чинників під час обрання напрямку подорожі. Досліджено маршрути грузинської кухні, проаналізовано її особливості та посадочні місця у залі. Приблизно 20% ресторанів пропонують популярні в Україні страви грузинської кухні. Виходячи з цього, кожна організація, яка хоче досягнути успіху, повинна розробляти та впроваджувати ефективні системи управління якістю.

Посилання

Гаталяк О. М., Філь М. І. Підприємства ресторанного господарства України в умовах пандемії коронавірусу та прогнози на майбутнє. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. Львів, 2020. С.78–82.

Мальська М. П., Філь М. І., Зінько Ю. В. Потенціал ресторанного гастро-туру у розвитку гастрономічного туризму Львова. Географія та туризм : Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол.ред) та ін. Київ : Альфа-ПІК, 2019. Вип. 49. С. 73–83.

Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021. 304 с.

Мальська М. П., Філь М. І. Пандяк І. Г. Статистичний аналіз туристичних послуг у Львівській області. Географія та туризм : Науковий збірник заснований у 2007 р. / ред. кол. : Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. Київ : ПІК, 2018. Вип. 43. С. 65–73.

Мальська М. П., Філь М. І., Зінько Ю. В. Сучасні підходи виробництва крафтової продукції у гастрономічному туризмі Львівщини. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду» (30 травня 2019 року). Київ, 2019. С. 90–92.

Ощипок І. М., Пономарьов П. Х., Філь М. І. Кухні народів світу / Навчальний посібник. Львів : Видавництво «Магнолія 2006», 2015. С. 245. (гриф МОН України (лист № 1/11-18540 від 25.11.2014 р.).

Орленко О. В., Жуйков Г. Є. Економічні передумови розвитку ринку гастрономічних послуг та нові ресторанні тренди. Бізнес-навігатор. 2017. Випуск 2 (41). С. 38–42.

Чернова Г. В. Особливості розвитку ресторанного господарства України. URL: http://aokornus.at.ua/JOURNALS/2017.pdf

Hataliak O. M., Fil M. I. (2020) Pidpryiemstva restorannoho hospodarstva Ukrainy v umovakh pandemii koronavirusu ta prohnozy na maibutnie [Enterprises of the restaurant industry of Ukraine in the conditions of the coronavirus pandemic and forecasts for the future]. Heohrafiia, ekonomika i turyzm: natsionalnyi ta mizhnarodnyi dosvid. Materialy XIV Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Lviv, S.78–82.

Malska M. P., Fil M. I., Zinko Yu. V. (2019) Potentsial restorannoho hastro-turu u rozvytku hastronomichnoho turyzmu Lvova [Potential of restaurant gastro-tour in the development of gastronomic tourism in Lviv]. Heohrafiia ta turyzm : Nauk. zb. / Red. kol.: Liubitseva O. O. (hol.red) ta in. Kyiv : Alfa-PIK, Vyp. 49. S. 73–83.

Malska M. P., Fil M. I., Pandiak I. H. (2021) Hastronomichnyi turyzm. Navchalnyi posibnyk [Gastronomic tourism]. Kyiv : Vydavnytstvo «Karavela», 304 s.

Malska M. P., Fil M. I. Pandiak I. H. (2018) Statystychnyi analiz turystychnykh posluh u Lvivskii oblasti [Statistical analysis of tourist services in Lviv region]. Heohrafiia ta turyzm : Naukovyi zbirnyk zasnovanyi u 2007 r. / red. kol. : Liubitseva O. O. (hol. red.) ta in. Kyiv : PIK, Vyp. 43. S. 65–73.

Malska M. P., Fil M. I., Zinko Yu. V. (2019) Suchasni pidkhody vyrobnytstva kraftovoi produktsii u hastronomichnomu turyzmi Lvivshchyny [Modern approaches to the production of craft products in gastronomic tourism of Lviv region]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Rozvytok hastronomichnoho turyzmu v Ukraini: stan, vyklyky ta perspektyva implementatsii Yevropeiskoho dosvidu» (30 travnia 2019 roku). Kyiv, S. 90–92.

Oshchypok I. M., Ponomarov P. Kh., Fil M. I. (2015) Kukhni narodiv svitu / Navchalnyi posibnyk [Kitchens of the peoples of the world]. Lviv : Vydavnytstvo «Mahnoliia 2006», S. 245. (hryf MON Ukrainy (lyst № 1/11-18540 vid 25.11.2014 r.).

Orlenko O. V., Zhuikov H. Ye. (2017) Ekonomichni peredumovy rozvytku rynku hastronomichnykh posluh ta novi restoranni trendy [Economic preconditions for the development of the market of gastronomic services and new restaurant trends]. Biznes-navihator. Vypusk 2 (41). S. 38–42.

Chernova H. V. Osoblyvosti rozvytku restorannoho hospodarstva Ukrainy [Features of development of restaurant economy of Ukraine]. URL: http://aokornus.at.ua/JOURNALS/2017.pdf

Переглядів статті: 250
Завантажень PDF: 240
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Філь, М. (2022). КУЛІНАРНІ МАРШРУТИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ М. ЛЬВОВА. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-48
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА