ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: туризм, готельно-ресторанний бізнес, гостинність, інновації, розвиток, регіональна політика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інноваційних технологій як перспективного шляху розвитку туристичної і готельно-ресторанної галузі в регіоні. Схарактеризовано вплив туристичної сфери й індустрії гостинності на розвиток економіки країни. Визначено проблеми, які вплинули на розвиток сфери обслуговування України в сучасному часі. Розглянуто роботи видатних вітчизняних наукових діячів, які займалися дослідженням сутності інновацій, специфіки управління підприємствами сфери обслуговування на основі використання інноваційних методів, а також місця інновацій на регіональних туристичних ринках. Сформовано визначення поняття «інновації в туризмі та гостинності». Висвітлено об’єкт і суб’єкт регіональної туристичної політики, основні види інновацій та можливі шляхи їх впровадження у процес розвитку туризму і гостинності в регіоні.

Посилання

Горишевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. 148 с.

Гусєв В. Державна інноваційна політика, як засіб розвитку національної економіки : навч. посібник. Київ : Вид-во НАДУ, 2007. 60 с.

Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвитку туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шев' ченка. Економіка. 2015. № 7 (172). C. 65–69.

Доценко М. Інновації в туризмі України. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму». Миколаїв : ВП «МФ КНУКІМ», 2015. С. 31–34.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Кампов Н., Медвідь Л. Роль інновацій в туризмі. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. № 23(18). С. 246–254.

Михайліченко Г. Інноваційний розвиток туристичних підприємств: напрями змін та фактори впливу. Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 1 (7). URL: https://tourlib.net/statti_ukr/myhajlichenko3.htm

Огієнко М. Розвиток регіональних туристичних ринків шляхом впровадження інновацій. Економічний простір. 2020. № 164. С. 152–159.

Регула А. Інновації в туризмі: екологічний туризм. Збірник матеріалів за результатами IV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Кам'янець-Подільський : Медобори 2006, 2016. C. 148–150.

Horyshevskyy P., Vasylyev V., Zinko Yu. (2003) Silskyy zelenyy turyzm: orhanizatsiya nadannya posluh hostynnosti [Rural green tourism: organization of hospitality services]. Ivano-Frankivsk: Misto NV. (in Ukrainian)

Husyev V. (2007) Derzhavna innovatsiyna polityka, yak zasib rozvytku natsionalnoyi ekonomiky: navch.posibnyk [State innovation policy as a means of developing the national economy: textbook]. Kyiv: Vyd-vo NADU. (in Ukrainian)

Davydova O. (2015) Osoblyvosti zastosuvannya innovatsiy u rozvytok turystychnoyi haluzi Ukrayiny [Features of application of innovations in development of tourist branch of Ukraine]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, no. 7, pp. 65–69.

Dotsenko M. (2015) Innovatsiyi v turyzmi Ukrayiny [Innovations in tourism of Ukraine]. Materialy III Vseukrains'koi naukovo'praktychnoi konferentsii Suchasni tendentsii rozvytku turyzmu [Materials of the Third All'Ukrainian Scientific and Practical Conference "Modern Trends in Tourism Development"]. Mykolaiv, pp. 31–34.

Verkhovna Rada of Ukraine (2002) The Law of Ukraine "On Innovation Activity". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (accessed 26 July 2022)

Kampov N., Medvid L. (2017) Rol innovatsiy v turyzmi [The role of innovation in tourism]. Naukovyy visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. № 23(18), pp. 246–254.

Mykhaylichenko H. (2012) Innovatsiynyy rozvytok turystychnykh pidpryyemstv: napryamy zmin ta faktory vplyvu [Innovative development of tourist enterprises: directions of change and influencing factors]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi – Economy. Management. Innovations. № 1 (7). Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/myhajlichenko3.htm (accessed 26 July 2022)

Ohiyenko M. (2020) Rozvytok rehionalnykh turystychnykh rynkiv shlyakhom vprovadzhennya innovatsiy [Development of regional tourist markets through the introduction of innovations]. Ekonomichnyy prostir – Economic space. № 164, pp. 152–159.

Rehula A. (2006) Innovatsiyi v turyzmi: ekolohichnyy turyzm [Innovations in tourism: ecological tourism]. Zbirnyk materialiv za rezul'tatamy IV naukovo'praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh vchenykh Stalyj rozvytok Ukrainy: problemy i perspektyvy [A collection of materials on the results of the IV scientific and practical conference of students and young scientists "Sustainable development of Ukraine: problems and perspectives"]. Kam'ianets-Podil's'kyj: Medobory, pp. 148–150.

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 377
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Сидорук, А., Бортников, Є., & Кириченко, Н. (2022). ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-62

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають