ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СУЧАСНОГО ЕТАПУ

Ключові слова: стратегічне планування, стратегічне управління, етапи еволюції управління, адаптивно-інноваційне управління, діджиталізація, глобалізація, інвестиції в людський капітал

Анотація

Статтю присвячено дослідженню розвитку стратегічного управління у контексті його еволюційного процесу; висвітлено фактори, що обумовлювали необхідність переходу до кожного нового етапу. Проаналізовано світовий досвід науковців з питання передумов та наслідків, а також основних ознак етапів еволюції стратегічного управління в цілому. Охарактеризовано теперішній етап суспільно-економічного розвитку та визначено його основні особливості. Запропоновано сучасний етап еволюційного процесу стратегічного управління розглядати як інноваційно-адаптивний. Визначено характерні риси нового етапу еволюції та досліджено відмінність інноваційно-адаптивного стратегічного управління від попередніх етапів. Представлено перелік методів стратегічного управління, властивих кожному етапу еволюційного процесу стратегічного управління.

Посилання

Ансофф И. Х. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 239 с.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии. Москва : Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. 576 с.

Виханский А. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. Москва : Гардарика, 1996. С. 41.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Минцберг Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента. Москва : Альпина Паблишер, 2013. 367 с.

Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. Москва : Альпина Паблишер, 2015. 453 с.

Брітченко І. Г. Економічний аналіз. Суми : УАБС НБУ, 2006. 140 с.

Кіндрацька Г. І. Аналітичне забезпечення формування конкурентної стратегії організації. Вісник Національного університету: Львівська політехніка. Проблеми економіки та управління. 2013. № 754. С. 106–114.

Пєтухова О. М., Ставицький О. В. Еволюція теорії стратегічного управління. АГРОСВІТ. 2015. № 2. С. 10–14.

Карпіщенко О. І. Стратегічне планування : навч. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2013. 446 с.

Москаленко В. В. Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства : монографія. Харків : Видавництво «Точка», 2018. 208 с.

Ковтуненко К. В., Пар’єва О. О. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: сутність, класифікація стратегій, Economic journal Odessa polytechnic university. 2020. № 2(12). С. 128–139.

Довбня С. Б., Чабанець Т. М. Інноваційне стратегічне планування : монографія. Дніпро : Ліра, 2020. 204 с.

Довбня С. Б. Методологічні основи формування інноваційної системи управління підприємством в умовах невизначеності. Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collektive monograph – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of Amerika, 2015. C. 48–54.

Хаустова К. М. Аналіз «стратегічних розривів» як складова реалізації цілей інноваційного розвитку регіону в умовах змін. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка», 2015. Том 22. № 1. С. 71–77.

Ansoff I. H. (1989) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. Moskva: Ekonomika, 239 p. (in Russian)

Tompson A. A. (1998) Strategicheskiy menedzhment: Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategii [Strategic management: The art of strategy development and implementation]. Moskva: Banki i birzhi: YuNITI, 576 p. (in Russian)

Vihanskiy A. S., Naumov A. I. (1996) Menedzhment: chelovek, strategiya, organizatsiya, protsess [Management: people, strategy, organization, process]. Moskva: Gardarika, p. 41. (in Russian)

Shershnova Z. E. (2004) StrategIchne upravlinnya [Strategic management] Kiyiv: KNEU, 699 p. (in Ukrainian)

Mintsberg G. (2013) Strategicheskoe safari: Ekskursiya po debryam strategicheskogo menedzhmenta [Strategic safari: Excursion through the wilds of strategic management]. Moskva: Alpina Pablisher, 367 p. (in Russian)

Porter M. (2015) Konkurentnaya strategiya. Metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive strategy. Methods of analysis of industries and competitors]. Moskva: Alpina Pablisher, 453 p. (in Russian)

Britchenko I. G. (2006) Ekonomichniy analiz [Economic analysis]. Sumi: UABS NBU, 140 p. (in Ukrainian)

Kindratska G. I. (2013) AnalItichne zabezpechennya formuvannya konkurentnoyi strategiyi organizatsiyi [Analytical support for the formation of the organization's competitive strategy]. Visnik Natsionalnogo universitetu: Lvivska politehnika. Problemi ekonomiki ta upravlinnya [Bulletin of the National University: Lviv Polytechnic. Problems of economics and management]. # 754. P. 106–114. (in Ukrainian)

Petuhova O. M., Stavitskiy O. V. (2015) Evolyutsiya teoriyi strategichnogo upravlinnya [Evolution of the theory of strategic management], AGROSVIT. # 2. P. 10–14. (in Ukrainian)

Karpischenko O. I. (2013) Strategichne planuvannya: navch. Posib [Strategic planning: education. Manual]. Sumy: Sumskiy derzhavniy universitet, 446 p. (in Ukrainian)

Moskalenko V. V. (2018) Modeli ta metodi strategichnogo upravlinnya rozvitkom pidpriemstva: monografiya [Models and methods of strategic management of enterprise development: monograph]. Kharkiv: Vidavnitstvo «Tochka», 208 p. (in Ukrainian)

Kovtunenko K. V., Pareva O. O. (2020) Strategichne upravlinnya Innovatsiynim rozvitkom pidpriemstva: sutnist, klasifikatsiya strategiy [Strategic management of innovative enterprise development: essence, classification of strategies]. Economic journal Odessa polytechnic university, #2(12). P. 128–139. (in Ukrainian)

Dovbnya S. B., Chabanets T. M. (2020) Innovatsiyne strategichne planuvannya: monografiya [Innovative strategic planning: monograph]. Dnipro: Lira? 204 s. (in Ukrainian)

Dovbnya S. B. (2015) MetodologIchnI osnovi formuvannya Innovatsiynoyi sistemi upravlinnya pidpriemstvom v umovah neviznachenosti [Methodological foundations of the formation of an innovative enterprise management system in conditions of uncertainty]. Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collektive monograph – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of Amerika. C. 48–54.

Haustova K. M. (2015) Analiz «strategichnih rozriviv» yak skladova realizatsiyi tsiley innovatsiynogo rozvitku regIonu v umovah zmin [Analysis of "strategic gaps" as a component of the implementation of the goals of innovative development of the region in conditions of change]. Ekonomichniy analiz: zb. nauk. prats. Ternopilskiy natsionalniy ekonomichniy universitet: Vidavnicho-poligrafichniy tsentr «Ekonomichna dumka». Tom 22. # 1. P. 71–77. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 531
Завантажень PDF: 397
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Довбня, С., & Папуша, І. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СУЧАСНОГО ЕТАПУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-54
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ