ОНЛАЙН КОМУНІКАЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДИЛЕРІВ НА РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: ринок автомобілів України, дилери, маркетингові комунікації, кількість відмов на сайті, реклама в Інтернеті

Анотація

Дослідження показали, що на ринку легкових автомобілів України існує багато дилерів – офіційних представників всесвітньовідомих виробників. Наявність жорсткої конкуренції актуалізує розроблення ними заходів у напрямі покращання їх маркетингових комунікацій. Встановлено, що важливим комунікаційним каналом є сайт підприємства. Було проаналізовано функціонування сайту одного з офіційних дилерів автомобілів та встановлено, що для нього характерна висока кількість відмов та невисока тривалість перегляду інформації за одне відвідування. Розроблено рекомендовані заходи щодо зменшення кількості відмов на сайті через збільшення швидкості його завантаження, покращення навігації, підвищення мобільності сайту, покращання його дизайну та читабельності текстів, збереження актуальності контенту, визначення та усунення непрацюючих посилань, оптимальне використання рекламних звернень.

Посилання

Чикусова М. Аналіз автомобільного ринку України. Маркетинг в Україні. 2012. № 1. С. 38–45.

Коломієць І.Ф., Рифяк Р.Р. Ринок автомобілів в Україні: особливості функціонування і розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 1 (99). С. 546–554.

Маньківський Ю.Р., Томчук О.Ф. Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 31. С. 67–75. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-11

Савич О.П. Сучасні тенденції і перспективи розвитку глобального автомобільного ринку. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5178 (дата звернення 15.07.2022).

Луценко О. Автоексперт – 2009: результати експертного опитування топ-менеджменту українських автомобільних компаній. Маркетинг в Україні. 2009. № 1. С. 13–14.

Прицюк Л. А. Перспективи і проблеми діяльності посередників на автомобільному ринку України в умовах економічної кризи. Торгівля, комерція, підприємництво. 2009. № 10. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Torg/2009_10/32.pdf (дата звернення 18.07.2022).

Ложачевська О.М., Григоренко Р.В. Аналіз маркетингової діяльності та комунікаційної політики підприємств автосервісу України. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 3. С. 170–175.

Аналітичне дослідження вторинного авторинку України. URL: https://eauto.org.ua/news/13-analitichne-doslidzhennya-vtorinnogo-avtorinku-ukrajini (дата звернення 20.07.2022).

Український ринок нових та вживаних легкових авто в першому півріччі 2021: аналіз ключових тенденцій. URL: https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/ukrayinskiy-rinok-novih-ta-vzhivanih-legkovih-avto-v-pershomu-pivrichchi-2021-analiz-klyuchovih-tendenciy-1824619.html (дата звернення 23.07.2022).

В 2021 году украинцы потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей. URL: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=50629 (дата звернення 20.07.2022).

На украинском авторынке сменился лидер. Рейтинг крупнейших операторов за 2021 год. URL: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=50519 (дата звернення 21.07.2022).

Украинский авторынок в 2021 году вырос на 20%. URL: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=50400 (дата звернення 21.07.2022).

Toyota стала найпопулярнішим автомобільним брендом у Мережі у 2021 році. URL: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=50434 (дата звернення 25.07.2022).

Український авторинок у квітні трохи підріс, але поки демонструє катастрофічне падіння. URL: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=51146 (дата звернення 24.05.2022).

Сервіс SimilarWeb. URL: https://www.similarweb.com (дата звернення 22.07.2022).

Кузьо Н.Є, Косар Н.С., Мельниченко І.І. Електронна комерція в Україні: сучасний стан, галузеві особливості та організаційні форми. Маркетинг і цифрові технології. 2021. Том 5, № 1. С. 27–41. DOI: https://doi.org/10.15276/mdt.5.1.2021.3

21 спосіб зменшити показник відмов на вашому сайті. URL: https://hostpro.ua/blog/ua/21-sposib-zmenshiti-pokaznik-vidmov-na-vashomu-sajti (дата звернення 25.07.2022).

Chykusova, M. (2012) Analiz avtomobilnoho rynku Ukrainy [Analysis of the automobile market of Ukraine]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, 1, 38–45. (in Ukrainian)

Kolomiiets, I.F. & Ryfiak, R.R. (2013) Rynok avtomobiliv v Ukraini: osoblyvosti funktsionuvannia i rozvytku [Car market in Ukraine: features operation and development]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1 (99), 546–554. (in Ukrainian)

Mankivskyi, Yu.R. & Tomchuk, O.F. (2020) Porivniannia avtomobilnoho rynku Ukrainy i rozvynenykh krain ES [Comparison of the automotive market of Ukraine and developed eu countries]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 31, 67–75. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-11 (in Ukrainian)

Savych, O.P. (2016) Suchasni tendentsii i perspektyvy rozvytku hlobalnoho avtomobilnoho rynku [Modern trends and prospective of the global car market]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5178 (in Ukrainian)

Lutsenko, O. (2009) Avtoekspert – 2009: rezultaty ekspertnoho opytuvannia top-menedzhmentu ukrainskykh avtomobilnykh kompanii [Avtoexpert – 2009: results of an expert survey of the top management of Ukrainian automobile companies]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, 1, 13–14. (in Ukrainian)

Prytsiuk, L. A. (2009) Perspektyvy i problemy diialnosti poserednykiv na avtomobilnomu rynku Ukrainy v umovakh ekonomichnoi kryzy [Prospects and problems of the activities of intermediaries in the automotive market of Ukraine in the conditions of the economic crisis.]. Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo – Trade, commerce, entrepreneurship, 10. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Torg/2009_10/32.pdf (in Ukrainian)

Lozhachevska, O.M. & Hryhorenko, R.V. (2018) Analiz marketynhovoi diialnosti ta komunikatsiinoi polityky pidpryiemstv avtoservisu Ukrainy [Analysis of marketing activity and communication policy of car service enterprises of Ukraine]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 28(3), 170–175. (in Ukrainian)

Analitychne doslidzhennia vtorynnoho avtorynku Ukrainy [Analytical study of the secondary car market of Ukraine]. Available at: https://eauto.org.ua/news/13-analitichne-doslidzhennya-vtorinnogo-avtorinku-ukrajini (in Ukrainian)

Ukrainskyi rynok novykh ta vzhyvanykh lehkovykh avto v pershomu pivrichchi 2021: analiz kliuchovykh tendentsii [Ukrainian market of new and used passenger cars in the first half of 2021: analysis of key trends]. Available at: https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/ukrayinskiy-rinok-novih-ta-vzhivanih-legkovih-avto-v-pershomu-pivrichchi-2021-analiz-klyuchovih-tendenciy-1824619.html (in Ukrainian)

V 2021 hodu ukrayntsy potratyly rekordnuiu summu na pokupku novykh avtomobylei [In 2021, Ukrainians spent a record amount on the purchase of new cars]. Available at: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=50629 (in Russian)

Na ukraynskom avtorynke smenylsia lyder. Reitynh krupneishykh operatorov za 2021 hod [The leader has changed in the Ukrainian car market. Rating of the largest operators for 2021]. Available at: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=50519 (in Russian)

Ukraynskyi avtorynok v 2021 hodu vyros na 20% [The Ukrainian car market in 2021 grew by 20%]. Available at: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=50400 (in Russian)

Toyota stala naipopuliarnishym avtomobilnym brendom u Merezhi u 2021 rotsi [Toyota has become the most popular car brand in Merezhi in 2021]. Available at: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=50434 (in Ukrainian)

Ukrainskyi avtorynok u kvitni trokhy pidris, ale poky demonstruie katastrofichne padinnia [Ukrainian avtorivka near kvіtnі trohi pіdrіs, but for the time being demonstrating a catastrophic fall]. Available at: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=51146 (in Ukrainian)

Servis SimilarWeb [Service SimilarWeb]. Available at: https://www.similarweb.com

Kuzo, N.Ye, Kosar, N.S. & Melnychenko, I.I. (2021) Elektronna komertsiia v Ukraini: suchasnyi stan, haluzevi osoblyvosti ta orhanizatsiini formy [E-commerce in Ukraine: current situation, industrial features and organizational forms]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii – Marketing and Digital Technologies, 5 (1), 27–41 DOI: https://doi.org/10.15276/mdt.5.1.2021.3 (in Ukrainian)

21 sposib zmenshyty pokaznyk vidmov na vashomu saiti [21 ways to change the display of video on your site]. Available at: https://hostpro.ua/blog/ua/21-sposib-zmenshiti-pokaznik-vidmov-na-vashomu-sajti (in Ukrainian)

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Косар, Н., & Кузьо, Н. (2022). ОНЛАЙН КОМУНІКАЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДИЛЕРІВ НА РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-47
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають