КОПІРАЙТИНГ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ: ЦІЛІ ТА ПІДХОДИ

Ключові слова: маркетинг, соціальний маркетинг, копірайтинг, копірайтинг соціальної реклами, соціальна реклама, аудиторія реклами

Анотація

У статті розглядається копірайтинг соціальної реклами як інструмент некомерційної складової соціального маркетингу. Соціальний маркетинг розглядається як поєднання некомерційного маркетингу (формування правильних потреб, раціонального споживання, правильного світогляду в цілому) та комерційного маркетингу (формування привабливої пропозиції з урахуванням правильних потреб). Сформульовані підходи до копірайтингу соціальної реклами залежно від сегменту цільової аудиторії та від мети рекламного повідомлення. Цільову аудиторію соціальної реклами запропоновано розділити на шість сегментів: не інформовані (головна мета – інформування про проблему), байдужі та пасивні (мета – переконати у важливості проблеми), не байдужі, але не активні (мета – інформувати про способи вирішення проблеми, зокрема прості й прийнятні, а також про джерела виникнення проблеми), активні (потрібне лише інформування про новини у сфері певної проблеми), противники (найважчий сегмент; мета – переконати у важливості вирішення проблеми, але апелюючи до цінностей противника). Для кожного сегменту запропоновано використовувати існуючі формули копірайтингу, адаптувавши їх під повідомлення не комерційної, а соціальної реклами.

Посилання

Альтман Д. Соціальна реклама: історія виникнення та яскраві кейси // Bazilik Media. 2020. URL: https://bazilik.media/sotsialna-reklama-istoriia-vynyknennia-ta-iaskravi-kejsy/

Герасимяк Н.В. Соціально-відповідальний маркетинг як одна з передових концепцій сучасного маркетингу. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. 2014. № 11. С. 71–79.

Лаврик О.В. Соціальна реклама в сучасному медіапросторі: до визначення поняття. 2008. URL: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/lavrik.pdf

Морохова В.О., Буняк Н.М. Екологічний аспект соціально-етичного маркетингу. Науковий вісник НЛТУ України. 2002. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologichniy-aspekt-sotsialno-etichnogo-marketingu

Новіков Д.Ф. Соціальна відповідальність маркетингу на ринку промислових підприємств. Бізнес-інформ. 2018. №11 (490). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialna-vidpovidalnist-marketingu-na-rinku-promislovih-pidpriemstv

Пахуча Е.В., Сєвідова І.О. Соціальна відповідальність бізнесу як складова економічної безпеки. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2020. № 51-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialna-vidpovidalnist-biznesu-yak-skladova-ekonomichnoyi-bezpeki

33 формулы отличного копирайтинга в PR и рекламе, для SMM и для SEO. Пишем быстро и вкусно! Школа системного интернет-маркетинга © 2021. URL: https://cutt.ly/kUoEuyM

Altman, D. (2020) Sotsialna reklama: istoriia vynyknennia ta yaskravi keisy [Social advertising: history and bright cases]. Retrieved from: https://bazilik.media/sotsialna-reklama-istoriia-vynyknennia-ta-iaskravi-kejsy/ [in Ukrainian].

Herasymiak, N.V. (2014) Sotsialno-vidpovidalnyi marketynh yak odna z peredovykh kontseptsii suchasnoho marketynhu [Socially responsible marketing as one of the advanced concepts of modern marketing]. Ekonomichni nauky. Seriia: Ekonomika ta menedzhment, 11, 71–79. [in Ukrainian].

Lavryk, O.V. (2008) Sotsialna reklama v suchasnomu mediaprostori: do vyznachennia poniattia [Social advertising in the modern media space: to define the concept]. Retrieved from: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/lavrik.pdf [in Ukrainian].

Morokhova, V.O., Buniak, N.M. (2002) Ekolohichnyi aspekt sotsialno-etychnoho marketynhu [Environmental aspect of socio-ethical marketing]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 6. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologichniy-aspekt-sotsialno-etichnogo-marketingu [in Ukrainian].

Novikov, D.F. (2018) Sotsialna vidpovidalnist marketynhu na rynku promyslovykh pidpryiemstv [Social responsibility of marketing in the market of industrial enterprises]. Biznes-inform, 11 (490). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialna-vidpovidalnist-marketingu-na-rinku-promislovih-pidpriemstv [in Ukrainian].

Pakhucha, E.V., Sievidova, I.O. (2020) Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak skladova ekonomichnoi bezpeky [Corporate social responsibility as a component of economic security]. Norwegian Journal of Development of the International Science, 51-4. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialna-vidpovidalnist-biznesu-yak-skladova-ekonomichnoyi-bezpeki [in Ukrainian].

33 formuly otlichnogo kopiraytinga v PR i reklame. dlya SMM i dlya SEO. Pishem bystro i vkusno [33 formulas for excellent copywriting in PR and advertising, for SMM and for SEO. We write fast and tasty]. Retrieved from: https://cutt.ly/kUoEuyM.

Переглядів статті: 262
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Ткачук, С., Стахурська, С., & Стахурський, В. (2022). КОПІРАЙТИНГ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ: ЦІЛІ ТА ПІДХОДИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-11
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають