МАРКЕТИНГ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ І МАТЕРІАЛЬНОЇ СФЕР: РІЗНИЦЯ Й СПЕЦИФІКА

Ключові слова: маркетинг, маркетинг сервісної сфери, маркетинг послуг, маркетинг галузей та сфер, маркетинг-мікс сервісної сфери, інтерактивний маркетинг, функціонально-інструментальна модель якості послуг

Анотація

У статті розглядається різниця маркетингу сфери послуг та маркетингу сфери матеріального виробництва. Також пропонується поділ маркетингу за сферами використання на чотири види: маркетинг сервісної сфери В2В, маркетинг сервісної сфери В2С, маркетинг матеріального виробництва В2В та маркетинг матеріального виробництва В2С. Показана різниця маркетингу матеріальної сфери від маркетингу сервісної сфери в аспекті таких категорій як маркетинг, маркетинг-мікс, якість, матеріальність і відчутність, час виробництва і споживання. Щодо кожної категорії перераховані необхідні дії маркетолога, що працює у сфері послуг. Акцентується на особливостях послуги як товару, із яких випливають специфічні риси маркетингу послуг: невідчутність, невіддільність від джерела, непостійність та не збереженість послуги. Як результат особливостей послуг виникає необхідність формування політики не лише зовнішнього й внутрішнього маркетингу, але й інтерактивного маркетингу, тобто маркетингу взаємодії клієнт/персонал у процесі обслуговування. Невідчутність та нематеріальність послуги посилює роль довіри до виробника та значення елементу «фізичний доказ» у системі маркетинг-міксу сервісної сфери, а перед рекламістом і розробником сайту стоїть завдання максимальної візуалізації послуги. Не збереженість послуги вимагає від маркетолога вміння оперативно управляти попитом, протягом не лише року чи місяця, але й днів тижня чи годин доби, а також мистецтво пристосовуватись до попиту у години пік. Мінливість якості послуги потребує чітких стандартів сервісу у поєднанні із мотивацією і навчанням. Втім сучасні технології дозволяють зменшити дію людського чинника і значно усунути негативні прояви особливостей послуг. Крім поділу маркетингу на сервісну сферу і сферу матеріального виробництва, у статті пропонується поділ галузей та сфер на три укрупнені групи: емоційного спрямування, раціонального спрямування та змішаного спрямування. Сутність елементів маркетинг-міксу та їх вагомості можуть коливатися залежно від конкретної групи.

Посилання

Буднікевич І.М. Маркетинг у галузях і сферах діяльності : Навч. посіб. / За ред. Буднікевич І.М. Київ : «Центр навчальної літератури», 2019. 536 с.

Данилюк Т. Маркетинг у сфері послуг. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. № 2. С. 128–136.

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.07.2022).

Іванова Л.О., Семак Б.Б., Вовчанська О.М. Маркетинг послуг : Навч. посіб. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. 508 с.

Booms B., Bitner M. J. Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms. Marketing of Services, James H. Donnelly and William R. George, eds. Chicago: American Marketing Association, 47-51. URL: http://www.toolshero.com/marketing/service-marketing-mix-7ps/ (accessed 17 July 2022).

Grönroos C. Adopting a Service Logic for Marketing. Marketing Theory. 2006. № 6 (3). Р. 317–333.

Langeard E., Eiglier Р. Servuction: le marketing des services, Ediscience International, 1987. 205 р.

Lovelock C.H., Patterson P., Wirtz J. Services Marketing. 6th edition. Copyright © Pearson Australia (a division of Pearson Australia Group Pty Ltd). 2015. 94 p.

Rathmell J. Marketing in the Service Sector. Mass: Winthrop Publishers, 1974. 232 р.

Budnikevych I.M. (2019) Marketynh u haluziakh i sferakh diialnosti [Marketing in industries and spheres of activity]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 536. (in Ukrainian)

Danyliuk T. (2021) Marketynh u sferi posluh [Marketing in the field of services]. Marketing in the field of services. Ekonomichnyi chasopys Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 2, 128–136. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Ivanova L.O., Semak B.B., Vovchanska O.M. (2018) Marketynh posluh [Marketing services]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 508. (in Ukrainian)

Booms B., Bitner M.J. Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms. Marketing of Services, James H. Donnelly and William R. George, eds. Chicago: American Marketing Association, 47–51. Retrieved from: http://www.toolshero.com/marketing/service-marketing-mix-7ps/

Grönroos C. (2006) Adopting a Service Logic for Marketing. Marketing Theory, 6(3), 317–333.

Langeard E., Eiglier Р. (1987) Servuction: le marketing des services. Ediscience International, 205.

Lovelock C.H., Patterson P., Wirtz J. (2015) Services Marketing. Pearson Australia (a division of Pearson Australia Group Pty Ltd), 94.

Rathmell J. (1974) Marketing in the Service Sector. Mass: Winthrop Publishers, 232.

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Ткачук, С., & Стахурський, В. (2022). МАРКЕТИНГ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ І МАТЕРІАЛЬНОЇ СФЕР: РІЗНИЦЯ Й СПЕЦИФІКА. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-18
Розділ
МАРКЕТИНГ