ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: інвестиційна стратегія, розвиток та зміни в організації, стадії життєвого циклу підприємства, загальна стратегія, інноваційна стратегічна складова, конкурентна та портфельна стратегії, захисна та наступальна стратегії, формування активів підприємства

Анотація

У статті розглядаються теоретико-методичні та практичні підходи до формування інвестиційної стратегії в контексті змін в організації. Розвиток підприємства пов'язаний з інвестиційною та інноваційною складовою, які матимуть певну специфіку залежно від основних стратегічних намірів підприємця на тій чи іншій стадії життєвого циклу. Це призводить до необхідності визначення певних підходів до розроблення інвестиційної стратегії. Концептуальне бачення інвестиційного стратегування в організації вимагає розгляду цього питання в контексті змін в діяльності та визначення специфіки інвестиційної стратегії на окремих етапах життєвого циклу підприємства. Практичне формування і використання інвестиційної стратегії має поетапно диференціюватись і поєднуватись в єдиному стратегічному механізмі загальної стратегії та інноваційних змін. В процесі розвитку та змін підприємство намагається забезпечити достатній рівень конкурентоспроможності, що визначається загальною стратегією розвитку, яка деталізується сукупністю функціональних стратегій, таких як продуктова, інноваційна, інвестиційна та інші. Один з підходів до інвестиційного стратегування полягає в тому, що інвестиційну стратегію потрібно визначати в загальному комплексі стратегічної діяльності підприємства, розглядаючи інвестиційну стратегію і як ресурсну, і як функціональну. Потрібно враховувати специфіку розроблення інвестиційної стратегії залежно від етапу життєвого циклу підприємства та його цілепокладання. Інвестиційна стратегія має бути конкурентною та портфельною, захисною і наступальною, а також дотичною до інноваційної складової, яку визначатимуть інноваційні досягнення в галузі техніки та технологій, сучасні світові мегатренди змін. Для специфіки інвестиційної стратегії залежно від етапу життєвого циклу характерні різні прояви концентрації та диверсифікації. Інвестиційна стратегія передбачає також зміну частки фінансових інструментів виробничого підприємства залежно етапу життєвого циклу та інших чинників. Цільова установка інвестиційної стратегії на різних етапах життєвого циклу полягає в створенні та удосконаленні активів підприємства.

Посилання

Добриніна Л.В. Підприємство як учасник фінансового ринку, його інвестиційні стратегії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 23(1). С. 80–82. URL: https://cutt.ly/rZRutVO (дата звернення: 01.08.2022).

Гайдай Г.Г. Формування інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Київ : НТУ, 2021. 22 с. URL: http://diser.ntu.edu.ua/Gaidai_aref.pdf (дата звернення: 01.08.2022).

Маковоз О.С., Крайня Д.Р., Обуховський О.В. Фактори інвестиційної стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2021. Вип. 5 (32). С. 70–75. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.32-10 (дата звернення: 01.08.2022).

Некрасова Л.А., Моніч О.В. Процес формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства та його проблеми. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2014. Вип. 5(2). С. 204–207. URL: https://cutt.ly/PZTp2a3 (дата звернення: 03.08.2022).

Пріб К.А. Інвестиційна складова управління розвитком підприємства. Інтелект ХХІ. 2015. № 1. С. 77–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2015_1_12 (дата звернення: 01.08.2022).

Скотнікова Л.П., Угрімова І.В. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. Вісник НТУ "ХПІ". 2018. № 19 (1295). С. 19–22. URL: https://cutt.ly/hZRoPxU (дата звернення: 31.07.2022).

Чернишов В.В. Напрями розвитку інвестиційної діяльності підприємств. Modern Economics. 2021. № 26(2021). С. 167–172. URL: https://cutt.ly/LZRGXoj (дата звернення: 31.07.2022).

Шилова О.Ю., Фундеряка К.В. Механізм формування інвестиційної стратегії підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 3. Т. 1. С. 43–47. URL: http://surl.li/coyda (дата звернення: 02.08.2022).

Dobrynina L.V. (2019) Pidpryiemstvo yak uchasnyk finansovoho rynku, yoho investytsiini stratehii [The enterprise as a participant in the financial market, its investment strategies]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 23(1), 80–82. Available at: https://cutt.ly/rZRutVO (in Ukrainian)

Haidai H.H. (2021) Formuvannia investytsiinoi stratehii avtotransportnykh pidpryiemstv v konkurentnomu seredovyshchi [Formation of the investment strategy of motor transport enterprises in a competitive environment]. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. Nauk, 22. Available at: http://diser.ntu.edu.ua/Gaidai_aref.pdf (in Ukrainian)

Makovoz O.S., Krainia D.R., Obukhovskyi O.V. (2021) Faktory investytsiinoi stratehii v systemi pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Factors of the investment strategy in the system of increasing the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, 5(32), 70–75. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.32-10 (in Ukrainian)

Nekrasova L.A., Monich O.V. (2014) Protses formuvannia innovatsiino-investytsiinoi stratehii pidpryiemstva ta yoho problemy [The process of forming the innovation and investment strategy of the enterprise and its problems]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, 5(2), 204–207. Available at: https://cutt.ly/PZTp2a3 (in Ukrainian)

Prib K.A. (2015) Investytsiina skladova upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Investment component of enterprise development management]. Intelekt ХХІ, 1, 77–85. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2015_1_12 (in Ukrainian)

Skotnikova L.P., Uhrimova I.V. (2018) Rol investytsiinoi stratehii u rozvytku pidpryiemstva [The role of investment strategy in enterprise development]. Visnyk NTU "KhPI", 19 (1295), 19–22. Available at: https://cutt.ly/hZRoPxU (in Ukrainian)

Chernyshov V.V. (2021) Napriamy rozvytku investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Directions of development of investment activities of enterprises]. Modern Economics, 26 (2021), 167–172. Available at: https://cutt.ly/LZRGXoj (in Ukrainian)

Shylova O.Iu., Funderiaka K.V. (2012) Mekhanizm formuvannia investytsiinoi stratehii pidpryiemstva [The mechanism of formation of the enterprise's investment strategy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 3, 43–47. Available at: http://surl.li/coyda (in Ukrainian)

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Стахурська, С. (2022). ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ