ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: «зелена» економіка, сталий розвиток, державна політика, перспективи розвитку, система державного управління

Анотація

У статті розглянуто поняття «зеленої» економіки, її основні принципи та завдання, а також проаналізовано та обґрунтовано існуючі тенденції та перспективи розвитку цієї галузі в Україні з урахуванням сучасного стану та проблем, що перешкоджають розвитку «зеленої» економіки на даному етапі. Проблеми з нераціональним використанням вичерпних природних ресурсів, варварські методи ведення бізнесу, націлені не на задоволення потреб споживачів і якість продукції, а лише на отримання вигоди, використовуючи в господарській діяльності єнергозатратні технології з високим рівнем накопичення відходів у навколишньому середовищі. Наразі, технологічні, економічні, екологічні та соціальні проблеми бізнесу зумовлюють перегляду цілої системи організації безпечного існування суспільства та забезпечення його добробуту. Таким чином виникнення «зеленої економіки» стало необхідним для суспільства, адже саме такий вид економіки поєднує в собі усі сфери життєдіяльності. «Зелена економіка» є унікальною економікою, яка перед суспільством несе відповідальність за зростання його добробуту, шляхом раціонального використання можливостей оточуючого світу. Її особливістю є те, що вона не може існувати автономно та тісно взаємопов’язана з економікою навколишнього середовища, циркулярною, екологічною, феміністською, соціальною та біо-економіками. Вони є взаєдоповнюючими та нероздільними, оскільки кожна з них виконує особливі функції щодо цивілізованого розвитку суспільства. Зелена економіка грунтується на принципах добробуту, справедливості, планетних меж, ефективності та достатності і належного управління. Такі принципи визначають нові підходи до розвитку економіки окремого суб’єкта господарювання та, загалом, національної економіки. Оцінка розвитку зеленої економіки поєднує показники, які мають враховувати оцінки раціональності використання природних ресурсів, масштаби викидів виробничих токсинів у навколишнє середовище та кількість підприємств економічна діяльність яких пов’язана природоохоронними цілями розвитку суспільства.

Посилання

About green economy. United Nations Environment Programme: вебсайт. URL: https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/about-greeneconomy (дата звернення: 29.08.2021). 2. Балуєва О.В., Кумачова А.С. Особливості комплексної державної політики розвитку «зеленої» економіки в Україні в умовах системних змін. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 130–135.

Гарлицька Д.А. Побудова зеленої економіки – основна складова європейської інтеграції України. Економічна думка. 2017. № 2 (27). С. 15–19.

Гура А.О., Гуцан Т.Г. Зелена економіка: сутність, чинники та перспективи розвитку в Україні. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2017. № 17. С. 42–51.

Маковоз О.С. Зелена економіка як запорука сталого розвитку. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4372/Zelena%20ekonomika%20yak%20zaporuka%20staloho%20rozvytku_Makovoz_Perederii_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 29.08.2021).

Марченко О.І., Мамалига В.О. Зелена економіка: теоретичні аспекти. Східна Європа: економіка бізнес та управління. 2019. № 6 (23). С. 535–541.

Мірошниченко В.В., Тьорло В.О. Проблеми становлення «зеленої» економіки в Україні. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2018. №1 (3). С. 83–88.

Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні : навч. посіб. / Т.П. Галушкіна, Л.А. Мусіна, В.Г. Потапенко та ін.; за наук. ред. Т.П. Галушкіної. Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 154 с.

Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» : монографія [за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова]. Київ : НІСД, 2012. 360 с.

Скороход І.С., Горбач, Л.М. Розвиток зеленої економіки в країнах Європейського Союзу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. № 30 (69), № 2. С. 17–21.

About green economy. United Nations Environment Programme. Avaliable at: https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/about-greeneconomy (accessed 29 August 2021).

Baluieva O.V., Kumachova A.S. (2016) Osoblyvosti kompleksnoi derzhavnoi polityky rozvytku "zelenoi" ekonomiky v Ukraini v umovakh systemnykh zmin [Features of a comprehensive state policy for the development of a "green" economy in Ukraine in the context of systemic change]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 24, pp. 130–135.

Harlytska D.A. (2017) Pobudova zelenoi ekonomiky – osnovna skladova yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Building a green economy is a key component of Ukraine's European integration]. Ekonomichna dumka, no 2(27), pp. 15–19.

Hura A.O., Hutsan T.H. (2017) Zelena ekonomika: sutnist, chynnyky ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Green economy: essence, factors and prospects of development in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody "Ekonomika", no.17, pp. 42-51.

Makovoz O.S. (2018) Zelena ekonomika yak zaporuka staloho rozvytku [Green economy as a guarantee of sustainable development]. Avaliable at: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4372/Zelena%20ekonomika%20yak%20zaporuka%20staloho%20rozvytku_Makovoz_Perederii_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 29 August 2021).

Marchenko O.I., Mamalyha V.O. (2019) Zelena ekonomika: teoretychni aspekty [Green economy: theoretical aspects]. Skhidna Yevropa: ekonomika biznes ta upravlinnia, no. 6(23), pp. 535–541.

Miroshnychenko V.V., Torlo V. O. (2018) Problemy stanovlennia "zelenoi" ekonomiky v Ukraini [Problems of formation of "green" economy in Ukraine]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, no. 1(3), pp. 83–88.

Halushkina T.P., Musina L.A., Potapenko V.H. ta in. (2017) Osnovni zasady vprovadzhennia modeli "zelenoi" ekonomiky v Ukraini [The main principles of implementing the model of "green" economy in Ukraine]. Kyiv: Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia.

Potapenko V.H. (2012) Stratehichni priorytety bezpechnoho rozvytku Ukrainy na zasadakh "zelenoi ekonomiky" [Strategic priorities for safe development of Ukraine on the basis of "green economy"]. Kyiv: NISD.

Skorokhod I.S., Horbach, L.M. (2019) Rozvytok zelenoi ekonomiky v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Development of the green economy in the countries of the European Union]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 30(69), no. 2, pp. 17–21.

Переглядів статті: 837
Завантажень PDF: 583
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Сич, К., Бугайчук, В., & Грабчук, І. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-48
Розділ
ЕКОНОМІКА