ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДП «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

Ключові слова: економічна ефективність, чистий дохід, метрологія, сертифікація, випробування, чистий прибуток

Анотація

У дослідженні встановлено, що в умовах ринкової економіки за критерій економічної ефективності найчастіше приймається максимізація прибутку від виробництва і реалізації продукції за мінімальних витрат. Визначено, у ДП «Житомирстандартметрологія» найбільший внесок у зростання економічних показників забезпечили послуги з метрології та сертифікації продукції та послуг. Науково-технічний потенціал підприємства дозволяє творчо, в короткі терміни та з високою якістю виконувати роботи із метрології, оцінки відповідності, сертифікації, стандартизації та випробувань і надавати послуги на рівні вимог міжнародних стандартів. Обґрунтовано, що перспективними напрямами економічного розвитку ДП «Житомирстандартметрологія» мають стати двостороння співпраця із європейськими центрами сертифікації, оновлення засобів калібрувальної лабораторії, розширення повноважень за технічним регламентом та розвиток напрямів сертифікації систем управління та покращення матеріально-технічної бази.

Посилання

Казачков І.О. Підвищення ефективності використання ресурсів промислового підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. № 1(2). С. 86–89.

Кравченко О.А., Бевзенко Х.С., Бут Є.М. Економічна концепція підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств. Економіка: реалія часу. 2015. № 5(21). С. 69–76.

Левик Л.І., Шепель Н.Г. Питання підвищення ефективності діяльності підприємства. Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. 2011. С. 69–70.

Пінчук Т.А. Особливості впливу факторів на організаційну структуру підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 10(4). С. 36–40.

Погорєлов С.М., Леденко О.В., Матяш О.А. Дослідження шляхів підвищення ефективної діяльності підприємств. Вісник НТУ «ХПІ». 2015. № 26(1135). С. 76–82.

ДП «Житомирстандартметрологія». Житомирстандартметрологія – офіційна сторінка. URL: http://zhsm.com.ua/

Kazachkov I.O. (2013) Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia resursiv promyslovoho pidpryiemstva. [Increasing the efficiency of the use of resources of an industrial enterprise]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, vol. 1(2), pp. 86–89.

Kravchenko O.A., Bevzenko Kh.S., But Ye.M. (2015) Ekonomichna kontseptsiia pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti vyrobnychykh pidpryiemstv [The economic concept of increasing the efficiency of production enterprises]. Ekonomika: realiia chasu, vol. 5(21), pp. 69–76.

Levyk L.I., Shepel N.H. (2011) Pytannia pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [The question of increasing the efficiency of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku rehionu, pp. 69–70.

Pinchuk T.A. (2015) Osoblyvosti vplyvu faktoriv na orhanizatsiinu strukturu pidpryiemstva [Features of the influence of factors on the organizational structure of the enterprise]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 10(4), pp. 36–40.

Pohorielov S.M., Ledenko O.V., Matiash O.A. (2015) Doslidzhennia shliakhiv pidvyshchennia efektyvnoi diialnosti pidpryiemstv [Features of the influence of factors on the organizational structure of the enterprise]. Visnyk NTU «KhPI», vol. 26(1135), pp. 76–82.

SE «Zhytomyrstandartmetrolohiia». Zhytomyrstandartmetrolohiia – ofitsiina storinka. [Zhytomyrstandardmetrology – official page]. Available at: http://zhsm.com.ua/

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Грабчук, І., Бугайчук, В., & Костюк, Т. (2022). ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДП «ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ». Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-112
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають