УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: інновації, продуктові, процесні, управління, механізм, підприємство

Анотація

У дослідженні встановлено, що управління інноваціями на підприємстві слід розглядати як систему, а її діяльність є ланцюгом взаємопов'язаних дій, які направлені на застосування продуктових та процесних інновацій. Продуктові інновації характеризуються уречевленою формою у вигляді інноваційного продукту, який приносить споживачам задоволення і користь. Процесні інновації на відміну від продуктових не мають матеріальної форми, тому їх складно побачити та оцінити ефективність застосування, проте вони є невід’ємною частиною управлінського процесу на підприємстві. Визначено, що інновації дозволяють збільшувати обсяги виробництва продукції, оптимізувати витрати на її виробництво та отримувати прибутки. Обґрунтовано, що головна мета механізму управління інноваціями на підприємстві полягає в забезпеченні довгострокового функціонування інноваційного процесу задля створення конкурентоспроможної продукції за новітніми технологіями у найбільш ефективний та оптимальний спосіб.

Посилання

Абрамова А.С., Марич М.Г., Попова Л.В. Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в Україні // Проблеми і перспективи економіки і управління. 2019. № 2 (18). С. 181-189.

Бугайчук В., Грабчук І., Аляб’єва В. (2022). Стратегія інноваційного розвитку підприємства. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-84 (дата звернення 21.11.2023).

Кудь Л. В. Методичні підходи щодо визначення функцій амортизації. Механізм регулювання економіки. 2015. № 3. С. 220-225.

Мисилюк В.С. Співвідношення концепцій «підприємництво», «інтрапренерство» та «корпоративне підприємництво». Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 54. С. 119–125.

Основні засоби : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27. 04.2000 р. № 92.

Податковий кодекс України від 11.10.2011 р. №2755-17 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rada.gov.ua/(дата звернення: 23.11.2021).

Подрез-Ряполова І.В. Регіональний інноваційний потенціал: шляхи стимулювання та перспективи розвитку. Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення : зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу, 5 квітня 2019 р. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. С. 92–96. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/05.04.19/05_04_2019-92-96.pdf (дата звернення: 23.11.2021).

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-XIV // Головні нормативні документи для бухгалтера: практичне керівництво «Бібліотека баланс». 2016. № 2. С. 4 – 10.

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferiinnovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku (дата звернення: 13.11.2023)

Harris-Briggs N. How the Digital Workplace of 2019 Will Affect Performance Management // Training Industry. 2019. URL: https://trainingindustry.com/blog/performance-management/ how-the-digitalworkplace-of-2019-will-affect-performancemanagement (дата звернення: 23.11.2021).

Hengsberger A. The 4 phases of innovation. LEAD Innovation Blog. 27.04.2018. URL: https://www.lead-innovation.com/ english-blog/the-4-phases-of-innovation (дата звернення: 21.01.2021)

Voloshchuk K., Voloshchuk Y., Voloshchuk V. Innovative development of Ukraine. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences, 2018. No 1. Р. 62-68.

Abramova A.S., Marych M.H., Popova L.V. Kredytne zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky bankivskymy ustanovamy v Ukraini [Credit support for innovative economic development by banking institutions in Ukraine] // Problemy i perspektyvy ekonomiky i upravlinnia. 2019. № 2 (18). S. 181-189.

Buhaichuk V., Hrabchuk I., Aliabieva V. (2022). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Strategy of innovative development of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-84 (data zvernennia 21.11.2023).

Kud L. V. Metodychni pidkhody shchodo vyznachennia funktsii amortyzatsii [Methodical approaches to determining depreciation functions]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. 2015. № 3. S. 220-225.

Mysyliuk V.S. Spivvidnoshennia kontseptsii «pidpryiemnytstvo», «intraprenerstvo» ta «korporatyvne pidpryiemnytstvo» [Correlation of the concepts "entrepreneurship", "intrapreneurship" and "corporate entrepreneurship"]. Prychornomorski ekonomichni studii. 2020. Vyp. 54. S. 119–125.

Osnovni zasoby [Fixed assets]: polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27. 04.2000 r. № 92.

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine] vid 11.10.2011 r. №2755-17 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://rada.gov.ua/(data zvernennia: 23.11.2021).

Podrez-Riapolova I.V. Rehionalnyi innovatsiinyi potentsial: shliakhy stymuliuvannia ta perspektyvy rozvytku [Regional innovation potential: ways of stimulation and development prospects]. Rehionalni innovatsiini initsiatyvy: zavdannia ta shliakhy vyrishennia : zb. nauk. pr. za materialamy kruhloho stolu, 5 kvitnia 2019 r. Kharkiv : NDI PZIR NAPrN Ukrainy, 2019. S. 92–96. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/05.04.19/05_04_2019-92-96.pdf (data zvernennia: 23.11.2021).

Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini [About accounting and financial reporting in Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 16.07.99r. № 996-XIV // Holovni normatyvni dokumenty dlia bukhhaltera: praktychne kerivnytstvo «Biblioteka balans». 2016. № 2. S. 4 – 10.

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku [Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period up to 2030]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 lypnia 2019 r. № 526-r. Uriadovyi portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferiinnovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku (data zvernennia: 13.11.2023).

Harris-Briggs N. How the Digital Workplace of 2019 Will Affect Performance Management // Training Industry. 2019. URL: https://trainingindustry.com/blog/performance-management/ how-the-digitalworkplace-of-2019-will-affect-performancemanagement (дата звернення: 23.11.2021).

Hengsberger A. The 4 phases of innovation. LEAD Innovation Blog. 27.04.2018. URL: https://www.lead-innovation.com/ english-blog/the-4-phases-of-innovation (дата звернення: 21.01.2021)

Voloshchuk K., Voloshchuk Y., Voloshchuk V. Innovative development of Ukraine. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences, 2018. No 1. Р. 62-68.

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Грабчук, І., Самсонюк , В., & Твардовська, І. (2023). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-145
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають