РЕЗЕРВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: ресурсозбереження, енергоефективність, собівартість, овочева продукція, природні ресурси

Анотація

Реалії сьогодення потребують від суб’єктів господарської діяльності переорієнтовувати господарську діяльність у ресурсозберігаючому напрямі з ймовірністю використання альтернативних джерел енергії, що в перспективі дозволить забезпечити безперебійний виробничий процес та зменшити собівартість продукції за рахунок економії витрат на енергоресурси. Пріоритетами даного дослідження є визначення наявних резервів ресурсозбереження досліджуваного підприємства, пошук альтернативних джерел енергії та обґрунтування доцільності їх впровадження. У сучасних економічних умовах для ТОВ «Овочевий комбінат Станишівка» пропонується створення такої теплиці для вирощування овочевих культур, яка б дозволила налаштувати енергозберігаючу технологію їх виробництва за рахунок традиційних джерел теплопостачання та максимального використання сонячної енергії, а також значного зменшення тепловитрат через огороджуючі конструкції з раціональним використанням теплоти під час комп’ютерного регулювання, що зумовлює створення надійного, оптимального мікроклімату. Найбільш перспективним для підприємства є поєднання енергогенеруючих споруд на основі сонячних батарей і колекторів. Однак запропонована системи може лише частково доповнити інші джерела енергії. Так само підприємство може використовувати побічну продукцію для одержання біогазу. Оцінка економічної ефективності застосування енергозберігаючих технологій в умовах ТОВ «Овочевий комбінат Станишівка» свідчить про суттєво вищі показники технологічної і економічної ефективності теплиці блокового типу, а саме: за показниками ефективності технології гідропоніки, витратами підприємства на електроенергію та теплопостачання, показниками енергоємності продукції, затратами праці, енергоозброєністю виробництва, індексами зростання енергетичної ефективності.

Посилання

Демешок О.О. Забезпечення енергоефективності в контексті інтенсифікації процесів сталого розвитку держави. Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXII міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 травня 2021 р.). Київ : Інтерсервіс, 2021. С. 69–73.

ТОВ «Вуд Енерджі». Енергетичний моніторинг та економічна оцінка тепличних господарств. URL: https://green-house.at.ua/publ/energetichnij_monitoring_ta_ekonomichna_ocinka_teplichnikh_gospodarstv/1-1-0-4.

ТОВ «Вуд Енерджі». Енергоефективна теплиця з використанням традиційних джерел та сонячної енергії. URL: https://green-house.at.ua/publ/energoefektivna_teplicja_z_vikoristannjam_tradicijnikh_dzherel_ta_sonjachnoji_energiji/1-1-0-3

Іваненко В.Ф., Іваненко Ф.В. Реалізація інноваційних проектів енергетичного сектора економіки України. Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії : зб. Матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції (7 грудня 2016 р.). Київ : КНЕУ, 2016. С. 84–87.

Сич К., Бугайчук В., Грабчук І. Тенденції та перспективи розвитку зеленої економіки в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-48

Demeshok O.O. (2021) Zabezpechennia enerhoefektyvnosti v konteksti intensyfikatsii protsesiv staloho rozvytku derzhavy [Ensuring energy efficiency in the context of intensification of the processes of sustainable development of the state]. Vidnovliuvana enerhetyka ta enerhoefektyvnist u XXI stolitti: materialy XXII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 20-21 travnia 2021 r.). Kyiv: Interservis, S. 69–73.

TOV «Vud Enerdzhi». Enerhetychnyi monitorynh ta ekonomichna otsinka teplychnykh hospodarstv [Energy monitoring and economic assessment of greenhouse farms]. Avaliable at: https://green-house.at.ua/publ/energetichnij_monitoring_ta_ekonomichna_ocinka_teplichnikh_gospodarstv/1-1-0-4

TOV «Vud Enerdzhi». Enerhoefektyvna teplytsia z vykorystanniam tradytsiinykh dzherel ta soniachnoi enerhii [Energy-efficient greenhouse using traditional sources and solar energy]. Avaliable at: https://green-house.at.ua/publ/energoefektivna_teplicja_z_vikoristannjam_tradicijnikh_dzherel_ta_sonjachnoji_energiji/1-1-0-3

Ivanenko V.F., Ivanenko F.V. (2016) Realizatsiia innovatsiinykh proektiv enerhetychnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Implementation of innovative projects of the energy sector of the economy of Ukraine]. Finansove zabezpechennia innovatsiinykh proektiv maloho ta serednoho biznesu: hlobalni vyklyky ta ukrainski realii : zb. Materialiv I Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii. (7 hrudnia 2016 r.). Kyiv: KNEU, S. 84–87.

Sych K., Buhaichuk V., Hrabchuk I. (2021) Tendentsii ta perspektyvy rozvytku zelenoi ekonomiky v Ukraini [Trends and prospects for the development of the green economy in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-48

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Грабчук, І., Бугайчук, В., & Коломієць, В. (2022). РЕЗЕРВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-111
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають