СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: стратегія, інновації, конкурентне середовище, підприємство, проєкт, ефективність

Анотація

Досліджено, що одним із ключових завдань підприємства є обґрунтування стратегії інноваційного розвитку. Пріоритетність розв'язання даного завдання визначається: динамічністю змін, що виникають у мінливому зовнішньому середовищі, в якому функціонує підприємство; необхідністю прийняття ефективних і оптимальних рішень в умовах обмеженості ресурсів та різноманітністю методів і підходів до оцінки і вибору інноваційних проектів. Зокрема, наведено механізм вибору та успішної реалізації стратегії інноваційного розвитку ТОВ «ВТФ «МАР'ЯН». Визначено головні етапи трансформації комплексу інноваційних напрямів на підприємстві, а саме: підготовчий, дослідницький, формування інноваційної стратегії та її реалізація. Обгрунтовано, що впровадження інноваційного проєкту є економічно вигідним за всіма показника. Зокрема, період окупності інноваційного проекту зменшиться на 4,1 роки, норма рентабельності зросте на 0,6 %, що дозволить підприємству за рахунок зростання прибутку розширювати масштаби виробництва.

Посилання

Ковтун О.І. Інноваційні стратегії підприємства: теоретико-методологічні засади. Економіка України. 2013. № 4. С. 44–56.

Колосова Т.В. Забезпечення стійкого розвитку підприємства на основі підвищення його інноваційного потенціалу. ГОУ ВПО НДАБУ. 2011. 412 с.

Легомінова С.В. Ідеогенез категорії стійкого інноваційного розвитку в аспекті формування конкурентних переваг підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. В. 15, Ч. 1. С. 168–172.

Чухраєва Н.М. Інноваційний розвиток підприємства та забезпечення його ефективності та стійкості. БізнесІнформ. 2014. № 6.

Шилова О.Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність і механізм управління. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 220–227.

Янковець Т.М. Формування механізму розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : [зб. наук. праць]. Київ. 2011. № 2 (58). С. 76–80.

Kovtun O.I. (2013) Innovatsiini stratehii pidpryiemstva: teoretyko-metodolohichni zasady. [Innovative strategies of the enterprise: theoretical and methodological foundations]. Ekonomika Ukrainy. No. 4, pp. 44–56.

Kolosova T.V. (2011) Zabezpechennia stiikoho rozvytku pidpryiemstva na osnovi pidvyshchennia yoho innovatsiinoho potentsialu. [Ensuring sustainable development of the enterprise on the basis of increasing its innovative potential]. HOU VPO NDABU. 412 p.

Lehominova S.V. (2017) Ideohenez katehorii stiikoho innovatsiinoho rozvytku v aspekti formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstva. [Ideogenesis of the category of sustainable innovative development in the aspect of formation of competitive advantages of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. V. 15, Ch. 1, pp. 168–172.

Chukhraieva N.M. (2014) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva ta zabezpechennia yoho efektyvnosti ta stiikosti [Innovative development of the enterprise and ensuring its efficiency and sustainability]. BiznesInform. No. 6.

Shylova O.Yu. (2012) Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva: sutnist i mekhanizm upravlinnia [Innovative potential of the enterprise: essence and mechanism of management]. Marketynh i menedzhment innovatsii. No. 1, pp. 220–227.

Yankovets T.M. (2011) Formuvannia mekhanizmu rozvytku innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Formation of the mechanism for the development of the innovative potential of the enterprise]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu : [zb. nauk. prats]. Kyiv. No. 2 (58), pp. 76–80.

Переглядів статті: 457
Завантажень PDF: 285
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Грабчук, І., Бугайчук, В., & Аляб’єва, В. (2022). СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-84
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають