ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: екологічна політика, євроінтеграція, сталий розвиток, екологізація світової економіки, стратегія екологічного розвитку

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано основні напрями державної екологічної політики України в умовах євроінтеграції. Обґрунтовано, що постійне зростання антропогенного навантаження на довкілля потребує розробки ефективних механізмів державного контролю, моніторингу та управління, а забезпечення гармонійного екологічного розвитку з врахуванням економічних та соціальних проблем населення має стати пріоритетним напрямком реалізації державної екологічної політики. Окреслено ретроспективний і сучасний екологічний стан деяких регіонів України та фактори, що призвели до високого рівня забруднення повітря, деградування національних земель, проблем з управлінням відходами. Охарактеризовано механізм та проблеми реалізації Стратегії державної екологічної політики України, запропоновано шляхи вдосконалення державної екологічної політики з врахуванням євроінтеграційних процесів. Доведено, що забезпечення реалізації системи екологічного менеджменту та здійснення концепції екологічного врядування мають бути орієнтирами у формуванні екологічної політики країни, оскільки існує ряд вимог до екологічної політики України, пов’язаних з євроінтеграцією, зокрема приведення екологічного законодавства до стандартів країн ЄС, впровадження принципів реалізації європейської державної екологічної політики в національну систему.

Посилання

Андрієнко М.В., Шако В.С. Сутність державної екологічної політики на загальнодержавному та регіональних рівнях. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 9. С. 1–7.

Балюк Г.І. Правові засади державної екологічної політики України: сучасні проблеми. Екологічне право України. 2017. № 3–4. С. 8–15.

Гулак О.О. Реалізація екологічної політики на місцевому та регіональному рівнях. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2020. № 2(90). С. 182–195.

Глуха В.В. Теоретичні засади розвитку державної екологічної політики України. Державне управління. 2016. № 1(53). С. 11–15.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. №722/2019/ Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 12.12.2022).

Рєзніков В.В. Особливості формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції в різних країнах. Науковий вісник: Державне управління. 2020. № 1(1(3). С. 153–162.

Сергієнко Л.В., Дзюбенко О.М., Ожго С.В. Державна екологічна політика України та правовий механізм її формування і реалізації. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3. С. 191–200.

Zharova L., Chechel A. Historical Aspects of Sustainable Development and Economic Evolution Interconnection. Інформаційно-аналітичний журнал «Схід». 2020. № 2 (166). Historical sciences URL: http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/201399.

1987: Brundtland Report. URL: https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html (дата звернення: 08.12.2022)

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework (дата звернення: 01.12.2022).

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (дата звернення: 01.12.2022).

Paris Agreement. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement (дата звернення: 06.12.2022).

Council of the European Union, Presidency Conclusion, Doc. 10255/05, Brussels, European Council, 16 and 17 June 2005, Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development.

Preventive principle URL: https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/prevention-principle (дата звернення: 06.12.2022).

Ладиченко В.В. Екологічна політика і право ЄС : навч. посібник. Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2019. 363 с.

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Екологічна безпека». Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Липень 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/environmental-safety-assembly.pdf (дата звернення: 12.12.2022).

Andriienko M., Shako V. (2016). Sutnist derzhavnoi ekolohichnoi polityky na zahalnoderzhavnomu ta rehionalnykh rivniakh [The essence of state environmental policy at the national and regional levels]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 9, pp. 1–7.

Baliuk H. (2017). Pravovi zasady derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy: suchasni problemy [Legal foundations of the state environmental policy of Ukraine: modern problems]. Ekolohichne pravo Ukrainy, vol. 3–4, pp. 8-15.

Hulak O. (2020) Realizatsiia ekolohichnoi polityky na mistsevomu ta rehionalnomu rivniakh [Implementation of environmental policy at the local and regional levels]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, vol. 2(90), pp. 182–195.

Hlukha V. (2016). Teoretychni zasady rozvytku derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy [Theoretical foundations of the development of the state environmental policy of Ukraine]. Derzhavne upravlinnia, vol. 1(53), pp. 11–15.

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta (2019) [On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030: Decree of the President of Ukraine]. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Rieznikov V. (2020) Osoblyvosti formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky u sferi yevropeiskoi intehratsii v riznykh krainakh [Peculiarities of the formation and implementation of state policy in the field of European integration in different countries]. Naukovyi visnyk: Derzhavne upravlinnia, vol. 1(1(3), pp. 153–162.

Serhiienko L., Dziubenko O., Ozhho S. (2019) Derzhavna ekolohichna polityka Ukrainy ta pravovyi mekhanizm yii formuvannia i realizatsii [The state environmental policy of Ukraine and the legal mechanism of its formation and implementation]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 3, pp. 191–200.

Zharova L., Chechel A. 2020. Historical Aspects of Sustainable Development and Economic Evolution Interconnection. Informational and analytical magazine "Shid. Historical sciences. Available at: http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/201399.

1987: Brundtland Report. Available at: https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Paris Agreement. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement

Council of the European Union, Presidency Conclusion, Doc. 10255/05, Brussels, European Council, 16 and 17 June 2005, Declaration on Guiding Principles for Sustainable Development.

Preventive principle. Available at: https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/prevention-principle

Ladychenko V. (2019) Ekolohichna polityka i pravo YeS: navch.posibnyk [Environmental policy and EU law: study guide].

Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy. Materialy robochoi hrupy «Ekolohichna bezpeka». Natsionalna rada z vidnovlennia Ukrainy vid naslidkiv viiny (2022). Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/environmental-safety-assembly.pdf

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Сич, К., & Романов, Є. (2022). ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-40
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають