ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Ключові слова: податкова система, податкові надходження, податок на доходи фізичних осіб, фіскально-регулюючий потенціал, декларування доходів громадян

Анотація

У статті досліджено інституційні детермінанти фіскально-регулюючого потенціалу податку на доходи фізичних осіб. Висвітлено роль процесів оподаткування доходів громадян у соціально-економічному розвитку держави та регіонів. Проведено моніторинг та аналіз частки податку на доходи фізичних осіб у податкових надходженнях Зведеного бюджету України. Досліджено фіскальний потенціал подоходного податку у звітному періоді, в результаті чого встановлено, що близько 80% займають надходження з доходів у вигляді заробітної плати. Ідентифіковано фактори впливу на фіскальні та регулюючі домінанти оподаткування доходів громадян. Охарактеризовано специфічні риси місцевого економічного розвитку на теренах концепцій адміністрування податку на доходи фізичних осіб. Висвітлено перспективні цілі використання податкової соціальної пільги в практиці оподаткування доходів малозабезпечених верств населення. Обґрунтовано новітні аспекти трансформації фіскально-регулюючого потенціалу податку на доходи фізичних осіб в Україні.

Посилання

Дутова Н.В., Лесік Є.С. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 1. С. 43–52.

Звіти про виконання Державного бюджету України за 2015-2020 рр. та І півріччя 2021 р. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Доходи зведеного бюджету України в 2021 році. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/

Десятнюк О.М., Ткачик Ф.П. Роль податкового потенціалу в розвитку місцевого самоврядування в Україні. Світ фінансів. 2021. Вип. 1 (66). С. 77–88.

Синютка Н.Г. Цифрова ідентифікація платників податків як передумова для діджиталізації фіскального простору. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 263–268.

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Указ Президента України від 12 січня 2015р. № 5/2015. URL: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (зі змінами та доповненнями). Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 .

Діброва О.Л. Вбудовані детермінанти податку на доходи фізичних осіб. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип. 5 (05). С. 289–292.

Баранник Л.Б., Соломка Я.А. Аналіз фіскальної ефективності стягнення податку на доходи фізичних осіб в Україні. Економічний вісник. 2017. № 4. С. 113–123.

Дахнова О.Є., Каплата Н.В. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 30. С. 407–410.

Dutova N.V., Lesik Ye.S. (2019) Opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib v Ukraini: problemy ta vdoskonalennia na bazi dosvidu zarubizhnykh krain [Personal income taxation in Ukraine: problems and improvements based on the experience of foreign countries]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. № 1. Pp. 43–52.

Zvity pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2015-2021 rr [Reports on the implementation of the State Budget of Ukraine for 2015-2020]. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Dokhody zvedenoho biudzhetu Ukrainy v 2021 rotsi [Revenues of the consolidated budget of Ukraine in 2021]. Minfin. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/income/

Desiatniuk O.M., Tkachyk F.P. (2021) Rol podatkovoho potentsialu v rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [The role of tax potential in the development of local self-government in Ukraine]. Svit finansiv. № 1 (66). Pp. 77–88.

Syniutka N.H. (2018) Tsyfrova identyfikatsiia platnykiv podatkiv yak peredumova dlia didzhytalizatsii fiskalnoho prostoru [Digital identification of taxpayers as a prerequisite for the digitalization of fiscal space]. Biznes Inform. № 10. Pp. 263–268.

Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina-2020» [Sustainable Development Strategy «Ukraine 2020»]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015r. № 5/2015. URL: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 roku № 2755-IV [Tax Code of Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Dibrova O.L. (2016) Vbudovani determinanty podatku na dokhody fizychnykh osib [Built-in determinants of personal income tax]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. № 5 (05). Pp. 289–292.

Barannyk L.B., Solomka Ya.A. (2017) Analiz fiskalnoi efektyvnosti stiahnennia podatku na dokhody fizychnykh osib v Ukraini [Analysis of the fiscal efficiency of personal income tax collection in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk. № Pp. S. 113–123.

Dakhnova O.Ie., Kaplata N.V. (2019) Fiskalna efektyvnist podatku na dokhody fizychnykh osib v Ukraini [Fiscal efficiency of personal income tax in Ukraine]. Infrastruktura rynku. №. 30. Pp. 407–410.

Переглядів статті: 451
Завантажень PDF: 413
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Ткачик, Ф., Валігура, В., & Дмитрів, В. (2021). ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-58
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ