МОНІТОРИНГ ДОТАЦІЙНОСТІ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: бюджетна політика, податкова система, базова дотація, реверсна дотація, фіскальний федералізм, фінансова спроможність громади

Анотація

У статті досліджено загальні аспекти формування фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад. Визначено сучасні тенденції міжбюджетних відносин в Україні. Акцентовано увагу на сутності та ролі базової дотації, а також реверсної дотації у економічному розвитку громади. Проаналізовано динаміку обсягів показників базової дотації та реверсної дотації, на підставі чого розраховано їх коефіцієнти росту. Здійснено розрахунки показників місцевих бюджетів наявних об’єднаних територіальних громад за результатами їх виконання у 2020 році в контексті моніторингу рівня дотаційності бюджетів. В результаті чого встановлено, що найменш залежними від дотаційних ресурсів з державного бюджету є громади-міста обласного значення (група 5), в цілому питома вага дотаційних бюджетів склала майже 70%. Сформовано напрями підвищення фіскальної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні задля оптимізації дотаційної політики у перспективі.

Посилання

Баб’юк І., Чепель О. Основні аспекти формування спроможних територіальних громад. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. URL: http://buk$visnyk.cv.ua/misceve$samovryaduvannya/463/

Стричай Н.М., Симоненко Л.І., Довженко В.А. Фінансова спроможність бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи. Економіка та держава. 2020. №2. С. 104–109.

Сахно Т.А. Економічне забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад. Бізнес Інформ. 2020. №1. С. 135–142.

Бюджетний кодекс України: від 8 липня 2010 року № 2456$VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456$17

Річна звітність про виконання дохідної частини Зведеного бюджету України за 2016-2020 рр. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#n154

Оцінка фінансових показників бюджетів 872 ОТГ: рейтинг за 9 місяців 2020 року. Портал «Децентралізація». URL: https://decentralization.gov.ua/news/12952

Омельчук О.І. Методологічні аспекти оцінювання фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 4 (27). С. 107–113.

Лучко М.Р. Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів. Галицький економічний вісник. 2018. № 2. С. 121–128.

Ткачик Ф.П. Науково-концептуальні положення розвитку фіскального федералізму в Україні. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2020. Вип. 3 (74). С. 200–206.

Babiuk I., Chepel O. (2019) Osnovni aspekty formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad [The main aspects of the formation of affluent territorial communities]. Bukovynskyi visnyk derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia. URL: http://buk$visnyk.cv.ua/misceve$samovryaduvannya/463/.

Strychai N.M., Symonenko L.I., Dovzhenko V.A. (2020) Finansova spromozhnist biudzhetiv obiednanykh terytorialnykh hromad v umovakh realizatsii administratyvno-terytorialnoi reformy [Financial capacity of the budgets of the united territorial communities in the conditions of implementation of the administrative-territorial reform]. Ekonomika ta derzhava. No 2. Pp. 104–109.

Sakhno T.A. (2020) Ekonomichne zabezpechennia diialnosti obiednanykh terytorialnykh hromad [Economic support for the activities of united territorial communities]. Biznes Inform. No 1. Pp. 135–142.

Budget Code of Ukraine: Code of Ukraine No 2456-VI (2010, July, 8). Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456$17.

Richna zvitnist pro vykonannia dokhidnoi chastyny Zvedenoho biudzhetu Ukrainy za 2016-2020 rr [Annual reporting on the implementation of the revenue part of the Consolidated Budget of Ukraine for 2016-2020]. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Verkhovna Rada of Ukraine (2020) Law of Ukraine On the State Budget of Ukraine for 2021 No 1082-IX (2020, December, 15). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#n154

Otsinka finansovykh pokaznykiv biudzhetiv 872 OTH: reitynh za 9 misiatsiv 2020 roku [Estimation of financial indicators of budgets 872 OTG: rating for 9 months of 2020]. Portal «Detsentralizatsiia» URL: https://decentralization.gov.ua/news/12952

Omelchuk O.I. (2020) Metodolohichni aspekty otsiniuvannia finansovoi spromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad v Ukraini [Methodological aspects of assessing the financial capacity of united territorial communities in Ukraine]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia. No 4 (27). Pp. 107–113.

Luchko M.R. (2018) Detsentralizatsiia: okremi pytannia metodyky analizu efektyvnosti upravlinnia koshtamy mistsevykh biudzhetiv [Decentralization: some issues of the methodology of analysis of the effectiveness of local budget management]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. No 2. Pp. 121–128.

Tkachyk F.P. (2020) Naukovo-kontseptualni polozhennia rozvytku fiskalnoho federalizmu v Ukraini [Scientific and conceptual provisions for the development of fiscal federalism in Ukraine]. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. No 3 (74). Pp. 200–206.

Переглядів статті: 280
Завантажень PDF: 583
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Ткачик, Ф. (2021). МОНІТОРИНГ ДОТАЦІЙНОСТІ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-79
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ