ТЕОРЕТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: фіскальна децентралізація, міжбюджетні відносини, фіскальний потенціал, місцеві бюджети, місцеві податки і збори, органи місцевого самоврядування, територіальні громади

Анотація

У статті досліджено сутнісні детермінанти фіскальної децентралізації у наукових доробках зарубіжних та українських вчених. Визначено її роль та місце у формуванні бюджетних ресурсів територіальних громад. Здійснено класифікацію та характеристику видів децентралізації. Акцентовано увагу на перевагах і недоліках фіскальної децентралізації на базі моніторингу її практичних рис в українській та європейській системі міжбюджетних відносин. Проведено аналіз показників формування місцевих бюджетів в Україні за рахунок відповідних місцевих податків і зборів. Доведено, що значну роль серед них посідає єдиний податок та податок на майно. Виявлено, що потенціал податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки реалізований не повністю, тому запропоновано розширити повноваження органів місцевого самоврядування щодо визначення бази його оподаткування на базі вартісної моделі. Аргументовано, що наявність достатніх бюджетних ресурсів у територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування є свідченням того, що вони є спроможними надавати якісні послуги своїм мешканцям. Саме на цей аспект має націлюватися подальша ефективна практична реалізація фіскальної децентралізації в Україні в умовах протидії ризикам воєнного часу.

Посилання

Рекова Н. Ю. Теоретико-методологічні положення розвитку фіскальної децентралізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 2. С. 179–183.

Герчаківський С. Д., Кабаш О. Р. Теоретичний логос фіскальної децентралізації. Регіональна економіка. 2009. № 2. С. 133–141.

Tiebout C. M. A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy. 1956. Р. 416–424.

Oates W. E. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature. 1999. Vol. 37. P. 1120–1149.

Brown L. The economics of fiscal decentralization. Journal of Economic Surveys. 2010. Vol. 24, no. 4, P. 657–679.

Supporting decentralisation, local governance and local development through a territorial approach. Tools and Methods Series Reference Document No 23. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 166 p.

Crook R., Manor J. Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa. Cambridge University Press, Cambridg, 1998. 335 p.

Agrawal A., Ribot J. Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Environmental Cases. The Journal of Developing Areas 1999. № 33. P. 473–502.

Yuliani E. L. Decentralization, deconcentration and devolution: what do they mean? Workshop on Decentralization, 27–30 April 2004. URL: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/interlaken/Compilation.pdf

Соколова О. М., Ковальчук А. В. Теоретичні засади фінансової децентралізації в умовах реформування системи державного управління. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія «Державне управління. 2016. № 4. С. 117–124.

Гречко А. В. Фіскальна децентралізація як детермінанта регіонального розвитку. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 6. С. 53–57.

Дем’янишин В. Сучасні вектори реформування управління державними фінансами в умовах модернізації фінансового механізму та фінансової системи України. Світ фінансів. 2021. № 2 (67). С. 51–65.

Державний веб-портал бюджету для громадян. Місцеві бюджети. URL: https://openbudget.gov.ua/national-budget/incomes.

Трещов М. М. Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних громад: теоретичний аспект. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 2. С. 60–69.

Ткачик Ф. П., Дмитрів В. І. Адміністрування майнових податків в українській та світовій фіскальній практиці. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 40. С. 415–420.

Rekova N. Yu. (2016) Teorety`ko-metodologichni polozhennya rozvy`tku fiskal`noyi decentralizaciyi [Theoretical and methodological provisions of the development of fiscal decentralization]. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu. No 6. Vol. 2. Pp. 179–183.

Gerchakivs`ky`j S. D., Kabash O. R. (2009) Teorety`chny`j logos fiskal`noyi decentralizaciyi [The theoretical logos of fiscal decentralization]. Regional`na ekonomika. No 2. Pp. 133–141.

Tiebout C. M. (1956) A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy. Рp. 416–424.

Oates W. E. (1999) An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature. No 37. Pp. 1120–1149.

Brown L. (2010) The economics of fiscal decentralization. Journal of Economic Surveys. Vol. 24, no. 4, Pp. 657–679.

Supporting decentralisation, local governance and local development through a territorial approach. Tools and Methods Series Reference Document No 23. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 166 p.

Crook R., Manor J. (1998) Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa. Cambridge University Press, Cambridg. 335 p.

Agrawal A., Ribot J. (1999) Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Environmental Cases. The Journal of Developing Areas. No 33. Pp. 473–502.

Yuliani E. L. (2004) Decentralization, deconcentration and devolution: what do they mean? Workshop on Decentralization, 27–30 April 2004. URL: https://www.cifor.org/publications/pdf_files/interlaken/Compilation.pdf

Sokolova O. M., Koval`chuk A. V. (2016) Teorety`chni zasady` finansovoyi decentralizaciyi v umovax reformuvannya sy`stemy` derzhavnogo upravlinnya [Theoretical foundations of financial decentralization in the context of reforming the state administration system]. Visny`k NADU pry` Prezy`dentovi Ukrayiny`. Seriya «Derzhavne upravlinnya. No 4. Pp. 117–124.

Grechko A. V. (2018) Fiskal`na decentralizaciya yak determinanta regional`nogo rozvy`tku [Fiscal decentralization as a determinant of regional development]. Pidpry`yemny`cztvo ta innovaciyi. No 6. Pp. 53–57.

Dem'yany`shy`n V. (2021) Suchasni vektory` reformuvannya upravlinnya derzhavny`my` finansamy` v umovax modernizaciyi finansovogo mexanizmu ta finansovoyi sy`stemy` Ukrayiny` [Modern vectors of reforming the management of state finances in the context of modernization of the financial mechanism and financial system of Ukraine]. Svit finansiv. No 2 (67). Pp. 51–65.

Derzhavny`j veb-portal byudzhetu dlya gromadyan [State budget web portal for citizens]. Miscevi byudzhety`. URL: https://openbudget.gov.ua/national-budget/incomes.

Treshhov M. M. (2015) Decentralizaciya yak zasib resursnoyi samodostatnosti tery`torial`ny`x gromad: teorety`chny`j aspekt [Decentralization as a means of resource self-sufficiency of territorial communities: theoretical aspect]. Derzhavne upravlinnya ta misceve samovryaduvannya. No 2. Pp. 60–69.

Tkachy`k F. P., Dmy`triv V. I. (2020) Administruvannya majnovy`x podatkiv v ukrayins`kij ta svitovij fiskal`nij prakty`ci [Administration of property taxes in Ukrainian and world fiscal practice]. Infrastruktura ry`nku. No 40. Pp. 415–420.

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Ткачик, Ф., & Сіщук, М. (2024). ТЕОРЕТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-104
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ