ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ В СИСТЕМУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Ключові слова: фіскальна політика, бюджетний процес, міжбюджетні відносини, фінансова децентралізація, фіскальний федералізм, податковий потенціал, розвиток територіальних громад

Анотація

У статті досліджено актуальні аспекти фіскальної політики в умовах стабілізації й розвитку соціально-економічних процесів в Україні. Значну увагу приділено обґрунтуванню специфічних аспектів реалізації бюджетної та податкової політики в умовах проведення реформи фінансової децентралізації. Розкрито сутнісні домінанти фіскального федералізму, встановлено його роль у архітектоніці міжбюджетних відносин унітарної держави. Доведено, що фіскальний федералізм та децентралізм у логічному симбіозі спроможні оптимізувати бюджетний процес та покращити відносини між різними рівнями управління у фіскальній сфері. Побудовано та описано структурну диспозицію інтегральної парадигми бюджетного процесу в сучасних умовах. Акцентовано увагу на традиційній теорії фіскального федералізму як важливому базисі реалізації бюджетно-податкової політики держави та органів місцевого самоврядування. Запропоновано новітню архітектоніку міжбюджетних відносин в Україні на базі ключових домінант фіскального федералізму.

Посилання

Чеберяко О. В. Особливості міжбюджетних відносин в умовах децентралізації. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2021. № 4 (217). С. 75–83.

Чеберяко О. В. Міжбюджетні відносини в умовах державного унітаризму України. К.: Світогляд, 2004. 190 с.

Беспалов М. О. Міжбюджетні відносини в Україні в умовах децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 97–100.

Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.

Костирко Л. А., Велентейчик Н. Ю. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти, перспективи: моногр. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 280 с.

Бояр А. О. Трансформація бюджетної моделі ЄС в умовах глобальної фінансової турбулентності: моногр. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 256 с.

Сардак С. Е. Дискутабельний підхід до глобального впливу на розвиток людських ресурсів. Теорія і практика сучасної економіки. Зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 липня 2012 р.). Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. 124 с.

Oates W. E. Fiscal Federalism. Harcourt Brace : New York, 1972. 318 p.

Tiebout C. An Economic Theory o f Fiscal Decentralization. NBER, Public Finances, Needs, Sources and Utilization. - Princeton (Univ.Press), 1961. P. 79-96.

Sorens J. Fiscal federalism: A return to theory and measurement. URL: https://www.acsu.buffalo.edu/~jbattist/workshop/Sorens_s09.pdf.

Опарін В. М., Сарнецька Я. А. Імперативи бюджетного регулювання в Україні в умовах фіскальної децентралізації. Фінанси України. 2020. № 1. С. 58-72.

Чеберяко О., Куліш М. Необхідність та результативність проведення фінансової децентралізації. Світ фінансів. 2018. № 1(54). С.35-44.

Cheberiako O. V. (2021) Osoblyvosti mizhbiudzhetnykh vidnosyn v umovakh detsentralizatsii [Peculiarities of interbudgetary relations in conditions of decentralization]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ekonomika. No 4 (217). Pp. 75–83.

Cheberiako O. V. (2004) Mizhbiudzhetni vidnosyny v umovakh derzhavnoho unitaryzmu Ukrainy [Interbudgetary relations in the conditions of state unitarism of Ukraine]. K.: Svitohliad. 190 p.

Bespalov M. O. (2020) Mizhbiudzhetni vidnosyny v Ukraini v umovakh detsentralizatsii [Interbudgetary relations in Ukraine under conditions of decentralization]. Investytsii: praktyka ta dosvid. No 21-22. Pp. 97–100.

Verkhovna Rada of Ukraine (2010) Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine] No 2456-VI. (July 8, 2010). URL: http://zakon3.rada.gov.ua.

Kostyrko L. A., Velenteichyk N. Yu. (2016) Mekhanizm rehuliuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn v Ukraini: priorytety, instrumenty, perspektyvy [Mechanism of regulation of inter-budgetary relations in Ukraine: priorities, tools, perspectives]: monohr. Sievierodonetsk: vyd-vo SNU im. V. Dalia. 280 p.

Boiar A. O. (2014) Transformatsiia biudzhetnoi modeli YeS v umovakh hlobalnoi finansovoi turbulentnosti [Transformation of the EU budget model in conditions of global financial turbulence]: monohr. Lutsk: Vezha-Druk. 256 p.

Sardak S. E. (2012) Dyskutabelnyi pidkhid do hlobalnoho vplyvu na rozvytok liudskykh resursiv [Debatable approach to the global influence on the development of human resources]. Teoriia i praktyka suchasnoi ekonomiky. Zb. tez nauk. robit uchasnykiv mizhnar. nauk.-prakt. konf. Odesa: HO «Tsentr ekonomichnykh doslidzhen ta rozvytku». 124 p.

Oates W. E. (1972) Fiscal Federalism. Harcourt Brace: New York. 318.

Tiebout C. (1961) An Economic Theory o f Fiscal Decentralization. NBER, Public Finances, Needs, Sources and Utilization. Princeton (Univ.Press). 79-96.

Sorens J. (2009) Fiscal federalism: A return to theory and measurement. URL: https://www.acsu.buffalo.edu/~jbattist/workshop/Sorens_s09.pdf.

Oparin V. M., Sarnetska Ya. A. (2020) Imperatyvy biudzhetnoho rehuliuvannia v Ukraini v umovakh fiskalnoi detsentralizatsii [mperatives of budget regulation in Ukraine in conditions of fiscal decentralization]. Finansy Ukrainy. No 1. Pp. 58-72.

Cheberiako O., Kulish M. (2018) Neobkhidnist ta rezultatyvnist provedennia finansovoi detsentralizatsii [Necessity and effectiveness of financial decentralization]. Svit finansiv. No 1(54). Pp.35-44.

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Ткачик, Ф. (2023). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ В СИСТЕМУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-54
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ