СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: цифровізація, цифрова трансформація, управління фінансами, організація обліку, інформаційні технології

Анотація

У статті розглянуто підходи до формування стратегій, які можуть бути застосовані на підприємствах для забезпечення ефективного управління фінансами та організації обліку в умовах цифрової трансформації бізнес-процесів. Проаналізовано основні виклики, що постають перед підприємствами в контексті цифровізації, такі як необхідність швидкого адаптивного реагування на зміни у бізнес-середовищі, необхідність забезпечення дієвого захисту даних та впровадження нових технологій. Розглянуто ключові аспекти оптимізації сфери фінансового управління на підприємствах, зокрема, використання цифрових інструментів для аналізу та прогнозування фінансових показників, автоматизація процесів бухгалтерського обліку, а також управління кредитними ризиками суб’єкта господарювання. Визначено об’єктивну необхідність впровадження сучасних інноваційних технологій у фінансове управління підприємством, таких як штучний інтелект, блокчейн та аналітика даних.

Посилання

Дзямулич М. І. Сутність електронних грошей в сучасній фінансовій системі. Економічні науки. Серія «Облік та фінанси». 2010. №7 (25). Ч4. С. 181–185.

Дзямулич М. І., Стащук О. В., Шматковська Т. О., Гаряга Л. О. Трансформація бізнесу в умовах інформаційно-мережевої економіки. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. №35(4). С. 26–33.

Кирилюк Є. М., Руденко М. В., Гаряга Л. О., Дзямулич М. І. Суспільні ефекти цифрової трансформації економіки України. Вісник Черкаського національного університету. Серія «Економічні науки». 2023. № 27(1-2). С. 98–104.

Цифрова трансформація бізнесу: навіщо вона потрібна і ще 14 запитань. BusinessViews : веб-сайт. URL: https://businessviews.com.ua/ (дата звернення: 24.02.2024).

Чалюк Ю. О. Індексна оцінка соціально-економічної динаміки. Підприємництво та інновації. 2023. №29. C. 45–52.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Стратегічний управлінський облік в умовах цифрової економіки. Галицький економічний вісник. 2022. Том 74. №1. С. 61–67.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Цифровізація економіки та її трансформаційний вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку. Економічний форум. 2022. № 2. С. 95–100.

Шматковська Т., Демедюк Л., Рудь Т. До проблематики генезису та дефініції економічної категорії «витрати». Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 2. С. 169−182.

Chaliuk Y. Digital economy: impact on the socio-economic transformation. Science, technology and innovation in the modern world: Scientific monograph. Riga : Baltija Publishing, 2023. Pp. 372–389.

Chaliuk Yu. О. The innovation and investment resource for sustainable. development. The EU Cohesion policy and healthy national development: Management and promotion in Ukraine: monograph / Edited by N. Letunovska, L. Saher, A. Rosokhata. Szczecin, 2023. 645 p.

Dziamulych M. I. (2010) Sutnist elektronnykh groshei v suchasnii finansovii systemi [The essence of electronic money in the modern financial system]. Ekonomichni nauky. Seria Oblik ta finansy, vol. 7(25), part 4, pp. 181–185. (in Ukrainian)

Dziamulych, M. I., Stashchuk, O. V., Shmatkovska, T. O., & Gariaga, L. O. (2023) Transformatsia bisnesu v umovakh informatsiino-merezhevoi ekonomiky [Transformation of business in the conditions of the information and network economy]. Ekonomichnyi chasopys Volynskogo Natsionalnogo Universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 35(4), pp. 26–33 (in Ukrainian).

Kyryliuk, E. M., Rudenko, M. V., Gariaga, L. O., & Dziamulych, M. I. (2023) Suspilni efekty tsyfrovoi transformatsii ekonomiky Ukrainy [Social effects of digital transformation of the economy of Ukraine]. Bulletin of the Cherkasy National University. Series "Economic Sciences", vol. 27(1-2), pp. 98–104 (in Ukrainian).

Tsyfrova transformatsia biznesu: navishcho vona potribna I shche 14 zapytan [Digital business transformation: why it is needed and 14 more questions]. Available at: https://businessviews.com.ua (accessed February 24, 2024).

Chaliuk, Yu. O. (2023) Indeksna otsinka sotsialno-ekonomichnoi dynamiky [Index assessment of socio-economic dynamics]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 29, pp. 45–52 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., & Dziamulych, M. I. (2022), Stratehichnyi upravlinskyi oblik v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Strategic management accounting in the digital economy]. Galytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 74(1), pp. 61–67. (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., & Dziamulych, M. I. (2022) Tsyfrovizatsia ekonomiky ta ii transformatsiinyi vplyv na rozvytol strategichnogo upravlinskogo obliku [Digitalization of the economy and its transformative impact on the development of strategic management accounting]. Ekonomichnyi Forum, vol. 2, pp. 95–100. (in Ukrainian).

Shmatkovska, T., Demediuk L., & Rud, T. (2016) Do problematyky genezysu ta definiciyi ekonomichnoyi kategoriyi «vytraty» [On the problems of genesis and definition of the economic category «costs». Naukovyj visnyk Odeskogo nacionalnogo ekonomichnogo universytetu, vol. 2, pp. 169–182 (in Ukrainian).

Chaliuk Y. (2023) Digital economy: impact on the socio-economic transformation. Science, technology and innovation in the modern world: Scientific monograph. Riga, pp. 372 –389.

Chaliuk Yu. О. (2023) The innovation and investment resource for sustainable. development. The EU Cohesion policy and healthy national development: Management and promotion in Ukraine: monograph / Edited by N. Letunovska, L. Saher, A. Rosokhata. Szczecin, 645 p.

Переглядів статті: 7
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2024-02-27
Як цитувати
Галькевич, М., Гуренко, Т., & Андрійчук, А. (2024). СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (60). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-15
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ