ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ТЕОРІЯМИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

  • Тамара Гуренко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-2227-1488
Ключові слова: бухгалтерський облік, теорія обліку, теорія пізнання, теорія права

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням теорії бухгалтерського обліку як науки. Значна увага приділена її місцю в системі різноманітних економічних теорій та відношенню до неї в сучасному світі. Теорія бухгалтерського обліку є основою створення і налагодження облікової системи на підприємстві. Це розуміння таких важливих понять як: предмет та метод бухгалтерського обліку, система бухгалтерських рахунків, призначення й формування оцінки в обліку, визначення методів калькуляції, правильність оформлення господарських операцій первинними документами та узагальнення їх в регістрах бухгалтерського обліку, правильність та необхідність проведення інвентаризації для контролю за збереженням майна суб’єкта господарювання, розуміння основ фінансової звітності. Тому, основним джерелом для прийняття ефективних управлінських рішень всередині підприємства є вихідна інформація з усіх його структурних підрозділів. Несприйняття бухгалтерського обліку як науки багатьма науковцями інших спеціальностей потребує постійної доказовості і підтримки такого визнання. Для постійного вдосконалення бухгалтерського обліку, його теорії, організації та методології розкривається їх науковий потенціал в економічному науковому середовищі та у взаємозв’язку з іншими економічними теоріями.

Посилання

Бондар М.І. Концептуальні підходи щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, травень 2010 р. Київ : КНЕУ, 2010. 568 с.

Гудзинський О.Д., Кірейцев Г.Г., Пахомова Т.М., Савчук В.К. Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств (теоретико-методологічний аспект) : монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2009. 226 с.

Жук В.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 408 с.

Легенчук С.Ф. Структура наукової теорії в бухгалтерському обліку: філософський аналіз. Міжнародний збірник наукових праць. 2015. № 21 (17). С. 205–215. URL: http://library.ztu.edu.ua/e-copies/Zbirnyk/Problems_%20accounting_2_17/28.pdf (дата звернення: 10.07.2022).

Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2012. 336 с. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/463/Legenchuk_mono.pdf (дата звернення: 11.07.2022).

Лук’янюк В. Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/sis/index.shtml/ (дата звернення: 19.07.2022).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14 (дата звернення: 09.07.2022).

Семанюк В.З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 392 с. URL: https://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37223/1/ (дата звернення: 15.07.2022).

Bondar M.I. (2010) Konceptualni pidhodi schodo rozvitku buhgalterskogo obliku v Ukraini [Conceptual approaches to the development of accounting in Ukraine]. Rol I mistse buhgalterskogo obliku, kontrjlu I analizu v rozvitku economichnoi nauki ta practici: Zbirnik materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 568). Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Gudzinskii O.D., Kireitsev G.G., Pahomova T.M., Savchuk V.K. (2009) Oblikovo-analitichnii mehanizm menedgmentu pidpriemstv (teoretico-metodologichnii aspekt) [Accounting and analytical mechanism of enterprise management (theoretical and methodological aspect)]. Kyiv: IPK DSZU. (in Ukrainian)

Zhuk V.M. (2018) Rozvitok teorii buhgalterskogo obliku: institutsionalnii aspekt [Development of accounting theory: institutional aspect]. Kyiv: NNTs «IAE». (in Ukrainian)

Legenchuk S.F. (2015) Struktura naukovoi teorii v buhgalterskomu obliku: filosofskii analiz [The structure of scientific theory in accounting: a philosophical analysis]. Mizhnarodnii zbirnik naukovih prats, 21 (17), 205–215. Retrieved from: http://library.ztu.edu.ua/e-copies/Zbirnyk/Problems_%20accounting_2_17/28.pdf (accessed 10 July 2022). (in Ukrainian).

Legenchuk S.F. (2012) Buhgalterske teoretichne znannia: vid teorii do metateorii [Accounting theoretical knowledge: from theory to meta-theory]. Zhitomir: ZhDTU. Retrieved from: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/463/Legenchuk_mono.pdf (accessed 11 July 2022). (in Ukrainian)

Lukianiuk V. Словник іншомовних слів [Dictionary of foreign words]. Retrieved from: https://www.jnsm.com.ua/sis/index.shtml/ (accessed 19 July 2022). (in Ukrainian)

About accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine № 996-XIV (1999, July 16). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14 (accessed 9 July 2022). (in Ukrainian)

Semeniuk V.Z. (2018) Informatsiina teoria obliku v postindustrialnomu suspilstvi [Information theory of accounting in the post-industrial society]. Ternopil: TNEU. Retrieved from: https://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37223/1/ (accessed 15 July 2022). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 260
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Гуренко, Т. (2022). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ТЕОРІЯМИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-34
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ