СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

  • Тамара Гуренко Національний університет біоресурсів і природокористування України http://orcid.org/0000-0003-2227-1488
Ключові слова: державний фінансовий контроль, організація, управління, функція контролю, планування

Анотація

Державний фінансовий контроль ставить за мету виявлення порушень принципів законності, ефективності та економії матеріальних і фінансових ресурсів підконтрольних об’єктів на усіх стадіях їх використання. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначає основні завдання, функції, права, обов’язки та відповідальність органу державного фінансового контролю, але не виділений розділ, присвячений організації поетапної перевірки. Тому дана стаття присвячена актуальним питанням організації державного фінансового контролю та її основного призначення на усіх етапах його здійснення. Організаційно-функціональна система державного фінансового контролю відіграє значну роль, тому потребує постійного удосконалення. Наведено шляхи покращення системи організації державного фінансового контролю на стадіях: підготовка до проведення контролю, проведення контролю, оформлення результатів контролю, аналіз ризиків, моніторинг результатів контролю. Також зазначені основні джерела забезпечення належної ефективності державного фінансового контролю, як збільшення обсягів надходжень до бюджету, економія бюджетних коштів через його здійснення, і відповідно зменшення витрат, операційних та інших ресурсів на проведення державного фінансового контролю. Відповідно до цього такий контроль повинен відповідати таким основним функціям: регулятивна, організаційна, аналітична і управлінська.

Посилання

Бортняк В.А. Контроль як функція управління фінансовою діяльністю держави. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31 (70). № 1, 2020. С. 118 – 123. DOI https://doi.org/10.32838/2707-0581/2020.1/22. URL: http://www.juris.vernadskyjournals. in.ua/journals/2020/1_2020/24.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 08.10.2023).

Деякі питання здійснення державного фінансового контролю в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Мін. України від 7 травня 2022 р. № 561. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-2022-%D0%BF (дата звернення: 08.10.2023).

Колпакова А. Державний фінансовий контроль на сучасному етапі: огляд концептуальних засад. International Science Journal of Management, Economics & Finance. Vol. 2, No. 1, 2023, pp. 9 – 18. DOI: https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20230201.02: URL: j.isjmef.20230201.02.pdf (дата звернення: 08.10.2023).

Ломейко Ю.А. Державний фінансовий контроль в Україні: напрями вдосконалення його організації та оцінювання. Проблеми економіки. 2016. № 2. С. 148 – 160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_2_21 (дата звернення: 10.10.2023).

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26 січ. 1993 року № 2939-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text (дата звернення: 08.10.2023).

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки та плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Мін. України від 29 груд. 2021 р. № 1805-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-%D1%80 (дата звернення: 10.10.2023).

Шевченко І.О., Шевченко Н.В. Реформування системи державного фінансового контролю в умовах євроінтеграції. Науково-практичний, економічний журнал «Економічні студії». 2019. № 1(23). С. 97 – 101. URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21805 (дата звернення: 05.10.2023).

Bortniak V.A. (2020). Kontrol iak funktsia upravlinnia finansovoiy diialnistiy dergavi [Control as a function of managing the financial activities of the state]. Vcheni zapiski TNU imeni V.I. Vernadskogo, 31 (70). № 1. 118 – 123. Retrieved from: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/24.pdf (accessed 10 October 2023). (in Ukrainian).

Biydgetnii kodeks Ukraini [Budget Code of Ukraine] № 2456-VI (2010, July 8). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (accessed 8 October 2023). (in Ukrainian).

Deiaki pitannia zdiisnennia dergavnogo finansovogo kontroliu v umovah voennogo stanu [Some issues of implementation of state financial control in the conditions of martial law]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 561 (2022, May 7). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-2022-%D0%BF (accessed 8 October 2023). (in Ukrainian).

Kolpakova A. (2023). Dergavnii finansovii kontrol na suchasnomu etapi: ogliad kontseptualnih zasad [State financial control at the current stage: a review of conceptual foundations]. International Science Journal of Management, Economics & Finance, Vol. 2, №. 1. 9 – 18. Retrieved from: j.isjmef.20230201.02.pdf (accessed 8 October 2023). (in Ukrainian).

Lomeiiko I.A. (2016). Dergavnii finansovii kontrol v Ukraini: napriami vdoskonalennia iogo organizatsii ta otsiniyvannia [State financial control in Ukraine: directions for improving its organization and evaluation]. Problemi ekonomik, № 2. 148 – 160. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_2_21 (accessed 10 October 2023). (in Ukrainian).

Pro osnovni zasadi zdiisnennia dergavnogo finansovogo kontroliu v Ukraini [About the main principles of state financial control in Ukraine]. Law of Ukraine № 2939-XII (1993, January 26). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text (accessed 8 October 2023). (in Ukrainian).

Strategia reformuvannia sistemi upravlinnia dergavnimi finansami na 2022-2025 roki ta planu zahodiv z ii realizatsii [Strategy for reforming the state finance management system for 2022-2025 and a plan of measures for its implementation]. Order of the Cabinet of Min. of Ukraine № 1805-р. (2021, December 29). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-%D1%80 (accessed 10 October 2023). (in Ukrainian).

Shevhcenko I.O., Shevhcenko N.V. (2019). Reformuvannia sistemi dergavnogo finansovogo kontroiyl v umovah evrointegratsii [Reforming the system of state financial control in the conditions of European integration]. Naukovo-praktichnii, ekonomichnii dzurnal «Economichni studii», № 1(23). 97 – 101. Retrieved from: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21805 (accessed 5 October 2023). (in Ukrainian).

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Гуренко, Т. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ . Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-23
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ