УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Ключові слова: інтелектуальна власність, захист, права, НДДКР, інновації, інноваційна система, вплив, управління, інвестиції, підприємства

Анотація

У статті розкрито поняття «інтелектуальна власність» та контекст, який характеризує види, критерії оцінки та чинники розвитку. Визначено роль прав інтелектуальної власності та їх взаємозв’язку з інноваціями підприємств. Зазначено, що глобалізація є потужним чинником збільшення інвестицій у НДДКР, скорочення життєвого циклу товарів, що актуалізує завдання забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Вивчено досвід США в частині захисту прав інтелектуальної власності, що стало пріоритетом діяльності держави та базується на різноманітних інструментах. Проаналізовано основні показники та умови розвитку інтелектуальної власності у різних країнах світу. В Україні спостерігається загальне зниження активності підприємств України в частині подачі заявок на об’єкти інтелектуальної власності впродовж останніх років. Наведено основні індикатори розвитку інноваційної системи та вказано на існуванні системних проблем, які потребують вирішення. Запропоновано комплекс заходів вирішення зазначених проблем на етапі повоєнного відновлення за рахунок створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності через розвиток інноваційної інфраструктури, перегляд податкового законодавства, сприяння трансферу технологій, укладання угод щодо стратегічного партнерства.

Посилання

Васильєв О.В. Інтелектуальна власність: визначення, структура та роль у сучасних економічних умовах. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 6. С. 53¬57.

Дюндін В.Д. Інтелектуальна власність як головна складова інтелектуального потенціалу. Ефективна економіка. 2014. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3021 (дата звернення: 31.12.2023)

Поляков С.Ю., Куртов А.І., Нікітюк О.Б., Зміївський Г.А. Деякі аспекти та принципи управління інтелектуальною власністю в Україні. Вісник НТУ «ХПІ». 2010. № 60. С. 72–83.

Касич А.О., Хімич І.Г. Теоретичні основи оцінки та обліку нематеріальних активів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ». 2013. № 50. (1023). C. 69¬75.

Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економікоправові підходи : монографія, за ред. О.О. Кулініч та Р.Б. Шишки. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 276 с

International Cover IP Index 2023 Eleventh Edition. The U.S. Chamber of Commerce’s Global Innovation Policy Center. 212 р. URL: https://www.uschamber.com/assets/documents/GIPC_IPIndex2023_FullReport_final.pdf

IP Facts and Figures. URL: https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents

Indicator. World Bank Search. URL: https://data.worldbank.org/indicator

Intellectual Property Examples From Successful Brand Names. URL: https://www.halt.org/intellectual-property-examples

Інтелектуальна власність у цифрах. URL: https://nipo.gov.ua/iv-u-tsyfrakh-1-pivr-2023/

Касич А.О. Вплив бюджетно-податкової політики на інноваційно-інвестиційну активність підприємств Актуальні проблеми економіки. 2006. № 11 (65). С. 144–151.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Vasyliev O.V. (2016) Intelektualna vlasnist: vyznachennia, struktura ta rol u suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Intellectual property: definition, structure and role in modern economic conditions]. Ekonomika i suspilstvo. No. 6. pp. 53¬57. (in Ukrainian).

Diundin V.D. (2014). Intelektualna vlasnist yak holovna skladova intelektualnoho potentsialu [Intellectual property as the main component of intellectual potential]. Efektyvna ekonomika. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3021 (accessed December 31, 2023).

Poliakov S.Iu., Kurtov A.I., Nikitiuk O.B., Zmiivskyi H.A. (2010) Deiaki aspekty ta pryntsypy upravlinnia intelektualnoiu vlasnistiu v Ukraini [Some aspects and principles of intellectual property management in Ukraine]. Visnyk NTU «KhPI». 2010. № 60. pp. 72–83. (in Ukrainian).

Kasych A.O., Khimych I.H. (2013) Teoretychni osnovy otsinky ta obliku nematerialnykh aktyviv [Theoretical foundations of valuation and accounting of intangible assets]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv: NTU «KhPI». 2013. № 50. (1023). pp.69¬75. (in Ukrainian).

Okhorona ta zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti: ekonomikopravovi pidkhody [Protection and protection of intellectual property rights: economic and legal approaches] : monohrafiia [a monograph], za red. O.O. Kulinich ta R.B. Shyshky. Kyiv : Vydavnytstvo Lira-K, 2019. 276 p. (in Ukrainian).

International Cover IP Index 2023 Eleventh Edition. The U.S. Chamber of Commerce’s Global Innovation Policy Center. 212 р. URL: https://www.uschamber.com/assets/documents/GIPC_IPIndex2023_FullReport_final.pdf (accessed January 23, 2024).

IP Facts and Figures. URL: https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents (accessed January 20, 2024).

Indicator. World Bank Search. URL: https://data.worldbank.org/indicator (accessed January 13, 2024).

Intellectual Property Examples From Successful Brand Names. URL: https://www.halt.org/intellectual-property-examples (accessed January 12, 2024).

Intelektualna vlasnist u tsyfrakh. URL: https://nipo.gov.ua/iv-u-tsyfrakh-1-pivr-2023/ (accessed January 26, 2024).

Kasych A.O. (2006). Vplyv biudzhetno-podatkovoi polityky na innovatsiino-investytsiinu aktyvnist pidpryiemstv [The influence of the budget and tax policy on the innovation and investment activity of enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky. № 11 (65). pp. 144–151. (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian).

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Касич , А., & Ткаченко, О. (2024). УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-119
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають