УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, управління, міжнародна конкурентоспроможність, переваги, конкуренція

Анотація

У статті розкрито поняття «міжнародна конкурентоспроможність» ознаки та контекст, який його характеризує. Розглянуто міжнародну конкурентоспроможність підприємства з позиції відповідності діяльності підприємства вимогам міжнародних ринків та його основні детермінанти. Виокремлено основні методи аналізу конкурентоспроможності та представлені шляхи досягнення лідируючих позицій підприємств на міжнародному ринку. Проаналізовано зміни світової економіки через вплив пандемії та було виявлено формування бар’єрів, нових вимог та критеріїв, які потребують переосмислення основних критеріїв та переоцінювання бізнес-моделі конкурентоспроможності у більш посиленому режимі. Визначено, що комплексний підхід до управління підвищить якість та продуктивність, що вважається важливим фактором для досягнення переваг в області ефективності, адаптації до технологічних змін та конкурентоспроможності.

Посилання

Касич А.О., Дідур С.В. Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України. Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. 2008. № 1(79). С. 85–94.

Коваленко Н.В., Мізюк С.Г. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства: сутність, основні складники та джерела формування конкурентних переваг. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 2. (13). С. 26–31.

Козак Ю.Г., Уханова І.О., Єрмакова О.А., Сукач О.О., Ляліков С.В., Сулім О.В., Бурлаченко Д.Н., Захарченко О.В., Шваґер О.Р., Постова Н.А., Біла О.О., Андрусенко Л.І., Дмітрієв П.Д., Нікіфоров Д.А. Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство – регіон : [монографія]. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 173 с.

Колесник Ю.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : інформаційно-аналітичний бюлетень. Київ, 2010. С. 3.

Майер Дж. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання в глобальній економці. Київ : Либідь, 2002. 703 с.

Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? Маркетинг в России и за рубежом. 2003. № 4 (36). С. 53–69.

Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : навчальний посібник. 2003. 186 с.

Угрюмова Е.В. Факторы формирования глобальной конкурентоспособности и международная практика ее оценки. Актуальные вопросы экономических наук. 2010. Вып. 17. С. 63–67.

Atradius N.V. How Covid-19 changed global trade forever. 2021. 12 р.

Fagerberg, J. International competitiveness. Economic Journal (London), 1998. № 98(391), 355–374. DOI: https://doi.org/10.2307/223337

Kasych A., Vochozka M. Medothological support of the enterprise sustainable development management. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 371–381.

Krugman, P. Competitiveness: A dangerous obsession. Foreign Affairs, 1994. 73(2), 28. DOI: https://doi.org/10.2307/20045917

Madsen, T. L., & Walker, G. Modern competitive strategy. McGraw Hill 2015.

Porter, M. E. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. Simon and Schuster. 2008.

Radu C., Catanet A. Firm’s international competitiveness. Management and marketing, 2007. pp. 1146–1150.

Sarıçoban, B. S. O. K. Küresel Rekabette Kümelenme ve İnovasyonun Rolü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2013. 5(1), 94–104.

Snowdon, B., & Stonehouse, G. Competitiveness in a globalised world: Michael Porter on the microeconomic foundations of the competitiveness of nations, regions, and firms. Journal of International Business Studies, 2006. 37(2), 163–175. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400190

United Nations. Comprehensive Study on the Impact of COVID-19 on the Least Developed Country Category. 2021. 61 p.

Kasych A.O., Didur S.V. (2008). Strukturni kharakterystyky zovnishnoi torhivli Ukrainy [Structural characteristics of Ukraine's foreign trade]. Aktualni problemy ekonomiky: naukovyi ekonomichnyi zhurnal ̶ Current problems of economics: scientific economic journal. № 1(79). S. 85–94.

Kovalenko N.V., Miziuk S.H. (2019). Mizhnarodna konkurentospromozhnist pidpryiemstva: sutnist, osnovni skladnyky ta dzherela formuvannia konkurentnykh perevah. [International competitiveness of the enterprise: the essence, main components and sources of competitive advantage.] Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk ̶. Priazovsky Economic Bulletin. № 2 (13), S. 26–31.

Kozak Yu.H., Ukhanova I.O., Yermakova O.A., Sukach O.O., Lialikov S.V., Sulim O.V., Burlachenko D.N., Zakharchenko O.V., Shvager O.R., Postova N.A., Bila O.O., Andrusenko L.I., Dmitriiev P.D., Nikiforov D.A. (2019). Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu: pidpryiemstvo – rehion: [monohrafiia] [International Competitiveness Management: Enterprise – Region: Shmonografiiashch] Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury ̶. Center for Educational Literature .173 s.

Kolesnyk Yu.V. (2010). Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: informatsiino-analitychnyi biuleten. [Management of international competitiveness of enterprises: information and analytical bulletin] Kyiv. S. 3.

Maier Dzh. (2002) Mizhnarodne seredovyshche biznesu: konkurentsiia ta rehuliuvannia v hlobalnii ekonomtsi [The international business environment: competition and regulation in the global economy]. Kyiv: Lybid. 703 s.

Popova Ye.V. (2003). Yak vymiriaty konkurentospromozhnist pidpryiemstva? [How to measure the competitiveness of the enterprise?]. Marketynh u Rosii ta za kordonom ̶ Marketing in Russia and abroad. № 4 (36). S. 53–69.

Sivachenko I.Iu. (2003). Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva (orhanizatsii) [Management of international competitiveness of the enterprise (organization)]: navchalnyi posibnyk ̶. a textbook. 186 s.

Uhriumova Ye.V. (2010). Faktory formuvannia hlobalnoi konkurentospromozhnosti ta mizhnarodna praktyka yii otsinky [Factors of global competitiveness formation and international practice of its assessment]. Aktualni pytannia ekonomichnykh nauk ̶ Current issues of economic sciences. № 17. S. 63–67.

Atradius N.V. (2021). How COVID-19 changed global trade forever, 12 р.

Fagerberg, J. (1988). International competitiveness. Economic Journal (London), 98(391), 355–374. DOI: https://doi.org/10.2307/223337

Kasych A., Vochozka M. (2018). Medothological support of the enterprise sustainable development management. Marketing and innovation management. № 1. S. 371–381.

Krugman P. (1994). Competitiveness: a dangerous obsession. Foreign affairs, 73(2), 28. DOI: https://doi.org/10.2307/20045917

Madsen, T. L., & Walker, G. (2015). Modern competitive strategy, McGraw Hill.

Porter, M. E. (2008b). Competitive strategy: methods of analysis of industries and competitors, Simon and Schuster.

Radu C., Catanet A (2007). Firm’s international competitiveness, Management and marketing, s. 1146–1150.

Sarıçoban, B. S. O. K. (2013). Küresel Rekabette Kümelenme ve İnovasyonun Rolü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 94–104.

Snowdon, B., & Stonehouse, G. (2006). Competitiveness in a globalised world: Michael Porter on the microeconomic foundations of the competitiveness of nations, regions, and firms, Journal of International Business Studies, 37(2), 163–175. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400190

United Nations. (2021), Comprehensive Study on the Impact of COVID-19 on the Least Developed Country Category. 61 p.

Переглядів статті: 260
Завантажень PDF: 669
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Касич, А., & Асцатрян, А. (2021). УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-107
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають