ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ключові слова: екологічна відповідальність, корпоративна екологічна відповідальність, екологічна відповідальність підприємства, екологічно орієнтоване підприємство, екологічна свідомість

Анотація

Розглянуто різні ідеї щодо визначення поняття «екологічна відповідальність». Проаналізовано видовий комплекс екологічної відповідальності. Виявлено необхідність забезпечення належного рівня екологічної відповідальності з метою отримання конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку серед передових компаній. Наведено ознаки екологічно відповідального підприємства, яке має сприяти реалізації екологічних програм та надавати у відкритому вигляді інформацію про діяльність організації, що впливає на суспільство, економіку та довкілля в цілому. З’ясовано особливості екологічної відповідальності підприємства.

Посилання

Боровик О.Н. Екологічне підприємництво та його переваги. Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. відео конф. (Львів, 23–24 трав. 2012 р.). Львів, 2012. С. 94–95.

Гаевская М.В. Экологическая ответственность бизнеса и экологические рейтинги. Экологическая эффективность производства. Минск, 2008. 15 с.

Екологічна відповідальність: досвід ЄС та можливості для України. Аналіт. док. / Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля». 2018. URL: https://www.rac.org.ua/uploads/content/447/files/webenvironmentalliabilityua2018.pdf

Колісник З.Б. Вплив екологічної відповідальності на економічні результати діяльності лісопромислового сектора. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.10. С. 72–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23

Кукутич Є.Ю. Екологічне підприємництво у забезпеченні сталого економічного зростання : автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.00.06. Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ. Київ, 2007. 20 с.

Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невід’ємна складова сталого розвитку України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. Вип. 26. С. 35–39.

Магомедова Т.Л. Формирование стратегии управления промышленным предприятием на основе принципов экологической ответственности бизнеса : автореф. дис. … канд. економ. наук. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет». Самара, 2012. 20 c.

Мазуркевич П. Корпоративна екологічна відповідальність: чи можлива спільна система КСВ?/ 2016. Siteresources.worldbank.org

Мельник Л.Г. Екологічна економіка : підручник / 3-е вид. випр.і допов. Суми, 2006. 367 с.

Миллъ Д.Ст. Основы политической экономии и некоторые аспекты ее применения в социальной философии. URL: https://economics.studio/ekonomicheskih-ucheniy-istoriya/mill-djsosnovyi-politicheskoy-ekonomii-88631.html

Петрушенко М.М., Бондар Т.В., Гриценко Т.Г. Принципи моделювання організаційно-економічного механізму екологізації промислового підприємства. Вісник СумДУ. Серія 72 «Економіка». 2011. № 1. С. 72–82.

Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 12. квітня 2018 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Погорелов Ю.С., Вахлакова В.В. Показники екологізації діяльності промислового підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. С. 48–56.

Огородник В.В. Вплив екологічного компонента соціальної відповідальності на економіку країни. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 612–615 URL: http://globalnational.in.ua/archive/7-2015/132.pdf

Охріменко О.О. Соціальна відповідальність. Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.О. Охріменко, Т.В. Іванова. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 2015. С. 102–111.

Садченко Е.В. Формирование системы экономического стимулирования природопользования в условиях экологизации предпринимательской деятельности. Устойчивое развитие : сб. науч. тр. / Е.В. Садченко, С.О. Никола. Болгария, София, 2014. Вып. № 20. С. 62–70.

Салдаева М.Н. Экологическая ответственность бизнеса в России: позитивный опыт и препятствия для дальнейшего развития. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Экономические науки. 2013. № 3. С. 148–154.

Хаянок Т.М. Ефективність використання соціальної та екологічної відповідальності в управлінні агропідприємством. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2015. № 1. С. 15–21, 192.

Шаповал В.М., Коваленко О.А. Функції та елементи соціальної відповідальності сучасних компаній. Зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф «Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації»., (Дніпропетровськ 15–16 груд.2014 р.) / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України, Нац. гірн.ун-т. Дніпро : НГУ, 2015. С. 158–160, 184с.

Швиданенко Г.О. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах : монографія / Швиданенко Г.О., Криворучкіна О.В., Матукова Д.Г. КНЕУ, 2017. 184 с. ISBN 978-966-926-140-3

Aerts, W., Cormier, D. Media legitimacy and corporate environmental communication. Accounting, organizations and society. 2009. № 34(1). Р. 1–27.

Carroll A. B. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons. 1991. Vol. 34 (4), pp. 39–48.

Comission of the European Communities (2001). Green Paper: Promoting a European framework for corporate social responsibility. Luxembourg. Available at: http://www.europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-9_en.pdf.

Kasych A., Vochozka M. Conceptual provisions of development of Ukrainian national innovation system. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 2. С. 16–23.

Kasych A., Vochozka M. Medothological support of the enterprise sustainable development management. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 371–381.

Marshall A. S., Brown D. The strategy of sustainability. A system perspective on environmental initiative. California Management Review. 2003. Vol. 46. № 1. Рp. 101–126.

Shapira Ph., Gök A. Probing green industry enterprises in the UK: A new identification approach. Technological forecasting and social change. 2014. Vol. 85. pp. 93–10.

Shapoval V., Ashcheulova A. Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine). Об’єднана Європа: перспективи розвитку: монографія / науки. ред. О.І. Амоша. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, Вроцлав, 2010. 254 с.

Borovyk O.N. (2012) Ekolohichne pidpryiemnytstvo ta yoho perevahy [Ecological entrepreneurship and its advantages]. Upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini: problemy komertsializatsii naukovo-tekhnichnykh rozrobok (Management of innovation: process in Ukraineproblems of commercialization of scientific and technical developments): tezy dopovidei IV Mizhnar. nauk.-prakt. video konf. (Lviv, 23–24 trav. 2012 r.). Lviv, рр. 94–95. (in Ukrainian)

Gaevskaya M.V. (2008) Ekologicheskaya otvetstvennost' biznesa i ekologicheskie reytingi [Environmental responsibility of business and environmental ratings]. Ekologicheskaya effektivnost' proizvodstva (Environmental efficiency of production. Minsk, 15 р. (іn Russian)

Ekolohichna vidpovidalnist: dosvid YeS ta mozhlyvosti dlia Ukrainy. (2018) [Environmental responsibility: EU experience and opportunities for Ukraine]. Analytl doc. / Resource and analytical Center "Society and Environment" Retrieved from: https://www.rac.org.ua/uploads/content/447/files/webenvironmentalliabilityua2018.pdf (in Ukrainian)

Kolisnyk Z.B. (2013) Vplyv ekologhichnoji vidpovidaljnosti na ekonomichni rezuljtaty dijaljnosti lisopromyslovogho sektora [Influence of ecological responsibility on economic results of activity of forest industry sector]. Scientific Bulletin National Forestry University of Ukraine. (Scientific herald of NLTU of Ukraine), vol. 23, no. 10, pp. 72–79. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23. (in Ukrainian)

Kukutych Ye.Yu. (2007) Ekolohichne pidpryiemnytstvo u zabezpechenni staloho ekonomichnoho zrostannia [Ecological entrepreneurship in ensuring sustainable economic growth]: author's ref. dis. .. cand. economy. sciences: 08.00.06. Council for the Study of Productive Forces of Ukraine of NASU. Kyiv, 20 p. (in Ukrainian)

Kupalova Gh.I. (2011) Ekologhichne pidpryjemnyctvo jak nevidjemna skladova stalogho rozvytku Ukrajiny [Ecological entrepreneurship as an integral component of sustainable development of Ukraine]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, vol. 26, pp. 35–39. (in Ukrainian)

Maghomedova T.L. (2012) Formyrovanye strateghyy upravlenyja promыshlennыm predpryjatyem na osnove pryncypov ekologhycheskoj otvetstvennosty byznesa [Formation of an industrial enterprise management strategy based on the principles of environmental responsibility of business] author's ref. dis. .. cand. economy. sciences. FSBEI HPE "Samara State Technical University". Samara. 20 p. (іn Russian)

Mazurkevych P. (2016) Korporatyvna ekologhichna vidpovidaljnistj: chy mozhlyva spiljna systema KSV? [Corporate environmental responsibility: is a joint CSR system possible? ].

Melnyk L.H. (2006) Ekolohichna ekonomika [Ecological economics]: textbook / 3rd ed. correction of idopov. Sumy, 367 p. (in Ukrainian)

Mill' D.St. Osnovy politicheskoy ekonomii i nekotorye aspekty ee primeneniya v sotsial'noy filosofii [Fundamentals of political economy and some aspects of its application in social philosophy]. Retrieved from: https://economics.studio/ekonomicheskih-ucheniy-istoriya/mill-djsosnovyi-politicheskoy-ekonomii-88631.html (іn Russian)

Petrushenko M.M., Bondar T.V., Hrytsenko T.H. (2011) Pryntsypy modeliuvannia orhanizatsiino–ekonomichnoho mekhanizmu ekolohizatsii promyslovoho pidpryiemstva [Principles of modeling of organizational-economic mechanism of greening of industrial enterprise]. Visnyk SumDU. Seriia 72 «Ekonomika». № 1, рр. 72–82. (in Ukrainian)

On Environmental Protection. Law of Ukraine 12.04.2018. / Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (in Ukrainian)

Pohorelov Yu.S., Vakhlakova V.V. (2013) Pokaznyky ekolohizatsii diialnosti promyslovoho pidpryiemstva [Indicators of greening the activities of industrial enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo. № 25(2), рр. 48–56. (in Ukrainian)

Oghorodnyk V.V. (2015) Vplyv ekologhichnogho komponenta socialjnoji vidpovidaljnosti na ekonomiku krajiny [The impact of the environmental component of social responsibility on the economy]. Globaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 612–615. Retrieved from: http://globalnational.in.ua/archive/7-2015/132.pdf (in Ukrainian)

Okhrimenko O.O. (2015) Socialjna vidpovidaljnistj [Social responsibility]. Navch. posib. dlja vyshh. navch. zakl. / O.O. Okhrimenko, T.V. Ivanova. National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». рр. 102–111. (in Ukrainian)

Sadchenko E.V. (2014) Formirovanie sistemy ekonomicheskogo stimulirovaniya prirodopol'zovaniya v usloviyakh ekologizatsii predprinimatel'skoy deyatel'nosti [Formation of a system of economic incentives for environmental management in the conditions of greening entrepreneurial activity] Ustoychivoe razvitie (Sustainable development): sb. nauch. tr. / E.V. Sadchenko, S. O. Nikola. Bolgariya, Sofiya, no. 20, pp. 62–70. (іn Russian)

Saldaeva M.N. (2013) Ekologicheskaya otvetstvennost' biznesa v Rossii: pozitivnyy opyt i prepyatstviya dlya dal'neyshego razvitiya [Environmental responsibility of business in Russia: positive experience and obstacles for further development]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomicheskie nauki, no. 3, pp. 148–154. (іn Russian)

Khajanok T.M. (2015) Efektyvnistj vykorystannja socialjnoji ta ekologhichnoji vidpovidaljnosti v upravlinni aghropidpryjemstvom [The effectiveness of the use of social and environmental responsibility in the management of agricultural enterprises]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. no. 1, 2015, pp. 15–21, 192. (in Ukrainian)

Shapoval V.M., Kovalenko O.A. (2015) Funktsii ta elementy sotsialnoi vidpovidalnosti suchasnykh kompanii [Functions and elements of social responsibility of modern companies) ]. Zb. materialiv I mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf «Determinanty staloho rozvytku orhanizatsii v umovakh hlobalizatsii»., (Dnipropetrovsk 15-16 hrud.2014 r.) / vidp. red. V.M. Shapoval; M-vo osvity i nauky Ukrainy, Nats. hirn.un-t. Dnipro: NHU, 184 р. (рр. 158–160). (in Ukrainian)

Shvydanenko H.O. (2017) Rozvytok pidpryiemstva na ekoloho-ekonomichnykh zasadakh [Development of the enterprise on ecological and economic bases]: monohrafiia (a monograph) / Shvydanenko H.O., Kryvoruchkina O.V., Matukova D.H. KNEU, 184 р. ISBN 978-966-926-140-3 (in Ukrainian)

Aerts, W., Cormier, D. (2009) Media legitimacy and corporate environmental communication. Accounting, organizations and society. 34 (1). C.1–27.

Carroll A. B. (1991) The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons. Vol. 34 (4), pp. 39–48.

Comission of the European Communities (2001). Green Paper: Promoting a European framework for corporate social responsibility. Luxembourg. Available at: http://www.europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-9_en.pdf.

Kasych A., Vochozka M. (2017) Conceptual provisions of development of Ukrainian national innovation system. Naukovyi visnyk Polissia. № 2 (10), Ch. 2, рр. 16–23 (in Ukrainian)

Kasych A., Vochozka M. (2018) Medothological support of the enterprise sustainable development management. Marketynh i menedzhment innovatsii, № 1, рр. 371–381. (in Ukrainian)

Marshall A. S., Brown D. (2003) The strategy of sustainability. A system perspective on environmental initiative. California Management Review. Vol. 46. № 1, рp 101–126.

Shapira Ph., Gök A. (2014) Probing green industry enterprises in the UK: A new identification approach. Technological forecasting and social change. Vol. 85, pp. 93–10.

Shapoval V., Ashcheulova A. (2010) Ecologic Component of Social Responsibility of Business [Experience of Poland and Ukraine] United Europe: prospects of development: monograph / science. ed. O. I. Amosha. Dnipropetrovsk, National Mining University, Wroclaw. 254 p.

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Касич, А., & Паламарчук, В. (2021). ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-3
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ