ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Анотація

У статті було досліджено теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства за сучасних умов господарювання та під впливом пандемії Covid-19. На основі дослідження поняття «управління маркетинговою діяльністю» було виокремлено ключові підходи та акценти до його забезпечення. У статті досліджено модель управління маркетинговою діяльністю підприємства з урахування потреб сучасного ринку та цілей досягнення ефективності маркетингу та діяльності підприємства в цілому. Маркетинг розглядається як важлива складова діяльності підприємства, а тому в процесі управління важливо розуміти функціональні завдання підсистеми управління маркетинговою діяльністю, принципи здійснення управління маркетингом. Ключовим чинником, який впливає не лише на маркетингові концепції, а й на моделі розвитку бізнесу в цілому є пандемії COVID-19. У процесі управління маркетингом слід враховувати динамічну зміну поведінки споживачів. В статті визначено ключові тенденції у розвитку концепції маркетингу під впливом пандемії, серед яким автори зазначили: відбулось обмеження горизонту довгострокового бачення поведінки споживачів та переорієнтація на он-лайн заходи; зміна стилю спілкування між виробником та споживачем; нестабільність цін на ринках більшості найменувань продукції виробників; зміна логістичних ланцюгів постачання, як на стадії закупівель, так і на стадії постачання. Підприємства потребують поєднання: довгострокових та короткострових планів маркетингових заходів; розширення спектру методів дослідження ринка та заходів маркетингової діяльності; врахування результатів маркетингової діяльності в процесі удосконалення бізнес-моделей розвитку підприємств. Також в статті визначено особливості сучасного етапу розвитку маркетингу, під впливом яких відбувається фактично зміна моделі маркетингової системи. На основі узагальнення дії чинників розвитку маркетингу, а також основних тенденцій авторами ідентифіковано основні моделі маркетингу, серед яких цифровий, ситуативний та індивідуально-орієнтований маркетинг.

Посилання

Абрамович І.А., Воловик Д.В. Маркетингова діяльність підприємства та контроль за її реалізацією. Агросвіт. 2020. № 10. С. 52–57.

Бабко Н.М., Квятко Т.М., Дузькрятченко В.В., Микитась А.В. Особливості маркетингової діяльності компанії в умовах пандемії коронавірусу. Університетські наукові записки. 2020. № 3–4(75–76). С. 86–92.

Данько Т.П. Управление маркетингом : Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2001. 334 с.

Дашевська Т.Ш., Павленко І.І. Поняття та суть маркетингу в діяльності підприємств. Вісник УНУ. Економічні науки. 2015. № 3. С. 92–94.

Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учебник. Москва : Юнити-Дана, 2012. 1071 с. URL: https://tourlib.net/books_tourism/kotler_tourism_01.htm.

Маказан Є.В. Сучасні маркетингові принципи управління підприємством. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2019. Вип. 31, Т. 2. С. 49–54.

Палка І.М. Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4498

Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Маркетинг. Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.

Райко Д.В. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. С. 107–123.

Руделіус В., Азарян О.М., Виноградов О.А. Маркетинг : підручник. Київ : Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні”, 2009. 231 с.

Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В.. Маркетинг : навчальний посібник. Київ : Знання-Прес, 2002. 191 с.

Chaffey D. Digital Marketing; Pearson: London, UK, 2019.

Churwiruch N., Jhundra-Indra P., & Boonlua S. Marketing Innovation Strategy and Marketing performance: a conceptual framework. Allied Academies International Conference. Academy of Marketing Studies, 2015; 20 (2):82–93.

Dash G., Chakraborty D. Digital Transformation of Marketing Strategies during a Pandemic: Evidence from an Emerging Economy during COVID-19. Sustainability. 2021; 13(12):6735. DOI: https://doi.org/10.3390/su13126735

Diez-Martin F., Blanco-Gonzalez A., Prado-Roman C. Research Challenges in Digital Marketing: Sustainability. Sustainability 2019; 11:2839.

Hurbyk Yu.Yu., Kychak Yu.S. (2020). Traktuvannia poniattia «marketynh»: poliaspektnyi pidkhid [Interpretation of the concept of «marketing»: a multifaceted approach]. The 8th International scientific and practical conference «Modern science: problems and innovations» (October 18–20, 2020) Stockholm, SSPG Publish, pp. 389–392.

Kamel A.E. The impact of Covid-19 pandemic on marketing philosophy. Delta University Scientific Journal. Volume 4 Issue 1 April (2021).

Kohli S., Timelin B., Fabius V., Moulvad Veranen S. How COVID-19 is changing consumer behavior – now and forever. McKinsey&Company. URL: http://surl.li/apqsi

Kotler P., Armstrong G., Harris L. C., & He H. (2019). Principles of Marketing (European Edition). London: Prentice Hall.

Abramovich I.A., & Volovik D.V. (2020) Marketynhova diyalʹnistʹ pidpryyemstva ta kontrol za yiyi realizatsiyeyu [Marketing activities of the enterprise and control over its implementation]. Agrosvit, 10 (1), 52–57.

Babko N.M., Kvyatko T.M., Duzkryatchenko V.V., & Mikitas A.V. (2020). Osoblyvosti marketynhovoyi diyalʹnosti kompaniyi v umovakh pandemiyi koronavirusu [Features of the company's marketing activities in the context of the coronavirus pandemic]. University Scientific Notes, 3–4 (75–76), 86–92.

Danko T.P. (2001) Upravleniye marketingom: Uchebnik. [Marketing Management: A Textbook]. Moskva: INFRA-M, 334.

Dashevskaya T.Sh., Pavlenko I.I. (2015) Ponyattya ta sut marketynhu v diyalnosti pidpryyemstv [The concept and essence of marketing in the activities of enterprises]. Bulletin of the UNU. Economic Sciences, 3(1), 92–94.

Kotler F., Bowen J., Mackenzie J. (2012) Marketing. Gostepriimstvo. Turizm : uchebnik [Marketing. Hospitality. Tourism: a textbook]. Moscow: Unity-Dana, 1071. URL: https://tourlib.net/books_tourism/kotler_tourism_01.htm

Makazan E.V. (2019) Suchasni marketynhovi pryntsypy upravlinnya pidpryyemstvom [Modern marketing principles of enterprise management]. Bulletin of the Azov State Technical University, 31(2), 49–54.

Stick I.M. (2015) Vdoskonalennya systemy upravlinnya marketynhovoyu diyalʹnistyu na pidpryyemstvi [Improving the management system of marketing activities at the enterprise]. Efektyvna ekonomika, 11(1). URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4498

Petrunya Y.E., & Petrunya V.Y. (2016) Marketynh [Marketing]. Dnipropetrovsk: University of Customs and Finance, 362.

Raiko D.V. (2015) Modelʹ upravlinnya marketynhom u systemi menedzhmentu promyslovoho pidpryyemstva [Marketing management model in the management system of an industrial enterprise]. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 1(1), 107–123.

Rudelius V., Azaryan O.M., & Vinogradov O.A. (2009) Marketynh: pidruchnyk [Marketing: textbook]. Kyiv: “Konsortsium iz udoskonalennya menedzhmentosvity v Ukrayini, 231.

Starostina A.O., Chervanyov D.M., & Zozulov O. V. (2002) Marketynh: navchalʹnyy posibnyk [Marketing: a textbook]. Kyiv: Knowledge Press, 191.

Chaffey D. (2019) Digital Marketing; Pearson: London, UK.

Churwiruch N., Jhundra-Indra P., & Boonlua S. (2015) Marketing Innovation Strategy and Marketing performance: a conceptual framework. Allied Academies International Conference. Academy of Marketing Studies, 20 (2), 82–93.

Dash G., & Chakraborty D. (2021) Digital Transformation of Marketing Strategies during a Pandemic: Evidence from an Emerging Economy during COVID-19. Sustainability, 13(12), 6735. DOI: https://doi.org/10.3390/su13126735

Diez-Martin F., Blanco-Gonzalez A., Prado-Roman C. (2019) Research Challenges in Digital Marketing: Sustainability. Sustainability, 11(1), 2839.

Hurbyk Yu.Yu., Kychak & Yu.S. (2020) Traktuvannia poniattia «marketynh»: poliaspektnyi pidkhid [Interpretation of the concept of «marketing»: a multifaceted approach]. The 8th International scientific and practical conference «Modern science: problems and innovations» (October 18–20, 2020) Stockholm, SSPG Publish, 389–392.

Kamel A.E. (2021) The impact of Covid-19 pandemic on marketing philosophy. Delta University Scientific Journal. Volume 4 Issue 1 April 1(1).

Kohli S., Timelin B., Fabius V., & Moulvad Veranen S. How COVID-19 is changing consumer behavior – now and forever. McKinsey&Company. URL: http://surl.li/apqsi

Kotler P., Armstrong G., Harris L. C., & He H. (2019) Principles of Marketing (European Edition). London: Prentice Hall.

Переглядів статті: 424
Завантажень PDF: 743
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Касич, А., & Малюшенко, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-17
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають