ПРОЦЕСИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: цифрова економіка, цифровізація, банки, банківська діяльність, управління, цифровий банкінг, інноваційна діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних положень та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо удосконалення процесів цифровізації в банківській діяльності на практику українських банків. Розвиток цифрової економіки є важливим етапом розбудови в Україні цифрового ринку та його подальшої інтеграції до єдиного глобального цифрового ринку. Проаналізовано основні характеристики цифрової економіки, чинники, стан, а також систематизовано основні проблемні питання поточного етапу розвитку банків. Досліджено функціонування та темпи діджиталізації українських банків АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк». Розроблено рекомендації щодо підвищення рівня цифровізації банків, а також методичні положення щодо удосконалення системи управління процесами цифровізації діяльності українських банків.

Посилання

Бухт Р., Хікс Р. Визначення, концепція та вимірювання цифрової економіки. Вісник міжнародних організацій. 2018. № 2. 149 с.

Войнаренко М.П., Скоробогата Л.В. Мережеві інструменти капіталізації інформаційно-інтелектуального потенціалу та інновацій. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 3. С. 18–19.

Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. №3 (27). С. 14–18.

Касич А.О., Підкуйко О.О., Коротенкова І.М. Роль державних банків у розвитку національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №4. С. 36–40.

Кльоба Л.Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.84 (дата звернення: 17.04.2021).

Кузнєцова Л.В. Цифрова трансформація банківського бізнесу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2018. №2. 73 c.

Лігоненко Л.О., Хріпко А.В., Доманський А.О. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. №22. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-22-4555 (дата звернення: 11.05.2021).

Міністерство фінансів України. Народний рейтинг банків. URL: https://minfin.com.ua/ua/banks/top/2021-05-24 (дата звернення: 24.05.2021).

Національний Банк України. URL: https://bank.gov.ua (дата звернення: 16.04.2021).

Офіційний сайт АТ КБ «ПриватБанк». URL: https://privatbank.ua (дата звернення: 28.04.2021).

Офіційний сайт АТ «Універсал Банк». URL: https://www.universalbank.com.ua (дата звернення: 23.04.2021).

Розпорядження Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 02.05.2021).

Фіщук В. «Діджиталізація – це лише початок», 2018. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok (дата звернення: 28.04.2021).

Bukht R., Khiks R. (2018) Vyznachennya, koncepciya ta vymiryuvannya cyfrovoyi ekonomiky [Definition, concept and measurement of digital economy]. Visnyk mizhnarodnyx organizacij, no 2, 149 p.

Vojnarenko M.P., Skorobogata L.V. (2015) Merezhevi instrumenty kapitalizaciyi informacijno-intelektual’nogo potencialu ta innovacij [Network tools for capitalization of information and intellectual potential and innovations]. Visnyk Xmelnytczkogo nacionalnogo universytetu, no 3, pp. 18–19.

Karcheva G.T., Ogorodnya D.V., Openko V.A. (2017) Cyfrova ekonomika ta yiyi vplyv na rozvytok nacionalnoyi ta mizhnarodnoyi ekonomiky [Digital economy and its impact on the development of national and international economy]. Finansovyj prostir, no 3 (27), pp. 14–18.

Kasych A.O., Pidkuyko O.O., Korotenkova I.M. (2020). Rol’ derzhavnyx bankiv u rozvytku nacionalnoyi ekonomiky [The role of state-owned banks in the development of the national economy]. Investyciyi: praktyka ta dosvid, no 4, pp. 36–40.

Kloba L.G. (2018) Cyfrovizaciya – innovacijnyj napryam rozvytku bankiv [Digitalization is an innovative direction of banks' development]. Efektyvna ekonomika, no 12. Available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.84 (accessed 17 April 2021).

Kuznyeczova L.V. (2018) Cyfrova transformaciya bankivskogo biznesu [Digital transformation of the banking business]. Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi, Lviv, no 2, p. 73.

Ligonenko L.O., Xripko A.V., Domanskyj A.O. (2018) Zmist ta mexanizm formuvannya strategiyi didzhytalizaciyi v biznes-organizaciyax [Content and mechanism of digitalization strategy formation in business organizations]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka», no. 22. Available at: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-22-4555 (accessed 11 May 2021).

Ministry of Finance of Ukraine. People's rating of banks. Available at: https://minfin.com.ua/ua/banks/top/2021-05-24 (accessed 24 May 2021).

National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua (accessed 16 April 2021).

Official site of JSC CB "PrivatBank". Available at: https://privatbank.ua (accessed 28 April 2021).

Official site of JSC "Universal Bank". Available at: https://www.universalbank.com.ua (accessed 23 April 2021).

Order on approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (accessed 02 May 2021).

Fishchuk V. (2018) «Didzhytalizaciya – ce lyshe pochatok» ["Digitalization is just the beginning"]. Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok (accessed 28 April 2021).

Переглядів статті: 709
Завантажень PDF: 1425
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Касич, А., & Наумкіна, І. (2021). ПРОЦЕСИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-1
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають